ระบบเลขฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. 10102/1012 มีค่าเท่าไร
  1002
  112
  102
  12
2. 10011002 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  46
  56
  66
  76
3. 41216 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  100110011012
  100000100102
  110010010102
  110100110012
4. 42 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  1000102
  10110102
  1010102
  1011102
5. 243 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  111100112
  100110102
  111011112
  101101012
6. 229 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  111100112
  100110102
  111011112
  111001012
7. 154 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  100111102
  100110102
  100001012
  110102
8. 10111002 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  84
  92
  103
  120
9. 197 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  100110112
  101000112
  110001012
  100110002
10. 231 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  100110112
  101000112
  100101112
  111001112
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ