แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ค่านิยมมีความสำคัญต่อการมีชีวิตของมนุษย์อย่างไร
  เป็นแบบขนบประเพณี
  เป็นแนวทางในการดำเนินชีวติมนุษย์
  เป็นแบบอย่างของสังคมที่ผู้คนควรยึดถือเป็นแบบอย่าง
  เป็นหลักในการประเมินค่าของความประพฤติของคนในสังคม
2. สละที่นั่งบนรถเมล์ให้กับสตรี เด็ก และคนชรา แสดงถึงวัฒนาธรรมใด
  คติธรรม
  สหธรรม
  วัตถุธรรม
  เนติธรรม
3. กรณีที่มีผู้ประกอบวิชาชีพ ประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้อใดไม่ถูกต้อง
  ผู้ได้รับความเสียยื่นข้อกล่าวหาต่อคุรุสภา
  พ้น 1 ปี ไม่มีสิทธิในการกล่าวหา กล่าวโทษ
  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเป็นผู้พิจารณา
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้มีอำนาจในการลงโทษ
4. “คลังความรู้ หรือ ขุมความรู้” อยู่ในส่วนใดของโมเดลปลาทู
  KV
  KA
  KS
  KP
5. กัลยาณมิตร 7 ข้อใดหมายถึง ความมีเหตุผล
  ปิโย
  วัตตา
  ภาวนีโย
  คัมภีรังกถังกตา
6. ขั้นตอนแรกในกระบวนการจัดการความรู้ตรงกับข้อใด
  จัดระบบความรู้
  แสวงหาความรู้
  บ่งชี้ความรู้
  สร้างความรู้
7. ครูมลจูงแขนเด็กนักเรียนเดินข้ามถนน แสดงว่าครูมลมีคุณธรรมตามข้อใด
  เมตตา
  กรุณา
  มุทิตา
  อุเบกขา
8. พระบิดาของครูไทย หมายถึงข้อใด
  ม.ล.ปิ่น มาลากุล
  กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
9. จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ในฐานะที่เราเป็นครูเราควรนำเอาหลักธรรมในข้อใดมายึดถือปฏิบัติ
  สังคหวัตถุ
  อิทธิบาท
  พรหมวิหาร
  สัปปุริสธรรม
10. ท่านคิดว่าปัจจุบันข้อใดคือปัญหาที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ปัญหาครูไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง
  ปัญหาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของครู
  ปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนอัตรากำลังครู
  ปัญหาการที่ครูใช้เวลาสอนทำผลงานทางวิชาการ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ