แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ลักษณะความผิดทางวินัยข้าราชการ ข้อใดถูกต้อง
  ไม่มีมีอายุความ
  ไม่สามารถยอมความกันได้
  ชดใช้ด้วยเงินเพื่อลบล้างความผิดได้
  ถูกทุกข้อ
2. ขั้นตอนแรกในกระบวนการจัดการความรู้ตรงกับข้อใด
  จัดระบบความรู้
  แสวงหาความรู้
  บ่งชี้ความรู้
  สร้างความรู้
3. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเจตคติ
  แนวทางที่เราคิดรู้สึก หรือมีท่าทีที่จะกระทำต่อบางสิ่งบางอย่าง
  แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง
  เป็นความรู้สึกนึกคิดที่ก่อสร้างขึ้นจากการเรียนรู้
  เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นติดตัวมาแต่กำเนิด
4. ข้อใดไม่ใช่เป็นลักษณะสำคัญของวิชาชีพครู
  มีองค์กรวิชาชีพ
  กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพ
  มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู
  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
5. ข้อใดคือชั้นปิรามิดความรู้(HIDEO YAMAZAKI) ที่ถูกต้อง
  ปัญญา - ความรู้ - ข้อมูล - สารสนเทศ
  ข้อมูล - ความรู้ - ปัญญา - สารสนเทศ
  สารสนเทศ - ข้อมูล - ความรู้ - ปัญญา
  ข้อมูล - สารสนเทศ - ความรู้ - ปัญญา
6. การประสานงานควรจะประสานข้อใดก่อนเป็นอันดับแรก
  ประสานคน
  ประสานวางแผนงาน
  ประสานความรู้
  ประสานเนื้อหา
7. ข้อใดมีความสำคัญต่อการประสานงานมากที่สุด
  ความสามารถในการปฏิบัติ
  ความสามารถในการรับฟัง
  ความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจ
  ความรู้ความเข้าใจในงาน/โครงการ
8. ตำแหน่งครูในสถานศึกษาถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงต้องขออุทธรณ์กับข้อใด
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
  ก.ค.ศ.
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
9. ข้อใดคือความหมายของเจตคติ
  ความรู้สึก ความคิดเห็น หรือความโน้มเอียง
  ความเชื่อของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
  สถานการณ์ ซึ่งสามารถประเมินค่าออกมาในทางบวกและทางลบ
  ถูกทุกข้อ
10. วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด ไว้ในกฎหมายใด
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551
  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ