แนวข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ วิชาภาษาไทย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดไม่เป็นคำสมาส
  โบราณคดี
  วรรณคดี
  สารคดี
  บันเทิงคดี
2. ข้อใดเป็นคำแผลง
  ไพจิตร
  สวาท
  ไอศูรย์
  สังข์
3. คนที่ละเอียดถี่ถ้วนในเรื่องเล็กแต่ไม่ระมัดระวังในเรื่องใหญ่ตรงกับข้อใด
  โลภมากลาภหาย
  ถี่ลอดตาช้างห่างลอดตาเล็น
  เสียน้อยเสียยาก เสียมาก เสียง่าย
  เห็นช้างเท่าหมู
4. '' เลี่ยงบาลี '' หมายความว่าอย่างไร
  รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหาง
  รู้วิธีการทำความผิดให้เป็นความชอบ
  เลี่ยงการปฏิบัติตามแบบอย่าง
  รู้วิธีการเลี่ยงกฏเกณฑ์ต่างๆ
5. ข้อใดเป็นราชาศัพท์ของคำว่า คำพูดของพระเจ้าแผ่นดิน
  พระราชปุจฉา
  พระราชปฎิสันถาร
  พระบรมราชโองการ
  พระราชดำรัส
6. ประโยคใดใช้ภาษาได้ถูกต้อง
  เธอแต่งกายด้วยชุดสีชมพู
  เธออยู่ในชุดสีชมพู
  เธอปรากฏกายด้วยเสื้อผ้าสีชมพู
  เธอสวมชุดสีชมพู
7. ข้อใดเขียนถูกต้องทั้งหมด
  ปรากฏ กฎหมาย กฏเกณฑ์
  ญาติพื่น้อง อนุญาต อนุมัติ
  ย่อมเยา ราคาเยา เยาว์วัย

8. ไตรยางศ์คืออะไร
  พยัญชนะต้น
  อักษรสามหมู่
  พยัญชนะกลาง
  พยัญชนะสามตัว
9. ร้อยกรอง หมายถึงข้อใด
  กลอน
  โคลง
  ฉันทลักษณ์
  คำประพันธ์
10. คำใดไม่ถูกต้อง
  สมรรถภาพ อ่านว่า สะ-มัด-ถะ-พาบ
  ประกาศนียบัตร อ่านว่า ประ-กา-สะ-นี-ยะ-บัด
  คมนาคม อ่านว่า คะ-มะ-นา-คม
  มารยาท อ่านว่ามัน-ระ-ยาด
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ