แนวข้อสอบ O-Net วิชา ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาตอนต้น

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. Look at the picture.Which statement is correct?

  The newspaper is on the chair.
  The cup is in the table.
  The table is empty.
  The newspaper is next to the cup.
2. Ken:I’m looking for an MP3 player.
Shop assistant:Have a look at this one.
Ken:It looks nice. ______
Shop assistant:It’s ?65.15.
  How expensive?
  How much is it?
  How many calculators are there?
  How much is it cost?
3. "Sarah: Oops! I’ve broken your glass.
Ken: Don’t worry, dear. _____"
  I haven’t got any.
  Have you got a new cup?
  I have got another one.
  Is it a new cup?
4. "Read the following passage and answer the question.Ben gets up very early, takes a bath and has breakfast with his parents and his sister, Betty. After breakfast he takes bus number 12 to the zoo. It is too crowded, so he goes to the market instead and buys some books, art paper and crayons. What does Ben do? "
  Goes shopping.
  Draws a picture.
  Takes care of the animals.
  Makes breakfast.
5. Peter wants to lose weight so he eats ____ cheese.She need_____.
  much
  a little
  a lot of
  a few
6. Laura goes to work although she _____ill.
  is
  was
  is being
  has been
7. Betty: We don’t have lunch.
Paul: I know. Let’s find a restaurant.
Betty and Paul feel ____________.
  sad
  cool
  bored
  hungry
8. Where would you expect to see this sign?

  On the train
  In the club
  In the park
  In the zoo
9. The post office usually _____at 5.30 pm.
  close
  closes
  closing
  closed
10. This sign means…

  Look straight ahead.
  Slippery road
  Getting travel information.
  Clearway (no stopping).
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ