แนวข้อสอบ O-Net วิชา ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาตอนต้น

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. Tom is ______because he likes to eat ham and doesn’t exercise.
  plump
  skinny
  thin
  slim
2. The post office usually _____at 5.30 pm.
  close
  closes
  closing
  closed
3. "Read the following passage and answer the question.Ben gets up very early, takes a bath and has breakfast with his parents and his sister, Betty. After breakfast he takes bus number 12 to the zoo. It is too crowded, so he goes to the market instead and buys some books, art paper and crayons. What does Ben do? "
  Goes shopping.
  Draws a picture.
  Takes care of the animals.
  Makes breakfast.
4. Paul: _________________
Ben: I borrowed Anne’s book.
  Whose book will you buy?
  Where is your book?
  Is there Anne’s book on the shelf?
  Whose book did you borrow?
5. Laura goes to work although she _____ill.
  is
  was
  is being
  has been
6. Tina is thinking of buying a new refrigerator. The fridge she has is small.
  a white big fridge
  a big white fridge
  a white small fridge
  a small white fridge
7. What does your father do?
  He is an engineer.
  He is watering the flowers.
  He has done all the work.
  He helps me do my homework.
8. Betty: We don’t have lunch.
Paul: I know. Let’s find a restaurant.
Betty and Paul feel ____________.
  sad
  cool
  bored
  hungry
9. Peter: ________________
Jane: I have only one.
  Will you buy me one?
  How many pencils do you have?
  Where is your pencil?
  Are there any pencils on the table?
10. Anne: I’m hungry. ________
Jane: There is some soup and a sandwich.
  Will you go to the market?
  Can I open the fridge?
  Is there anything in the kitchen?
  Where are my sandwiches?
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ