แนวข้อสอบ O-Net วิชา ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาตอนต้น

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. Which statement is corner?

  She is eating dinner
  She is doing the washing up.
  She is cooking.
  She is cleaning the kitchen.
2. Laura goes to work although she _____ill.
  is
  was
  is being
  has been
3. Peter: ________________
Jane: I have only one.
  Will you buy me one?
  How many pencils do you have?
  Where is your pencil?
  Are there any pencils on the table?
4. Betty: We don’t have lunch.
Paul: I know. Let’s find a restaurant.
Betty and Paul feel ____________.
  sad
  cool
  bored
  hungry
5. Paul: _________________
Ben: I borrowed Anne’s book.
  Whose book will you buy?
  Where is your book?
  Is there Anne’s book on the shelf?
  Whose book did you borrow?
6. Look at the picture.Which statement is correct?

  The newspaper is on the chair.
  The cup is in the table.
  The table is empty.
  The newspaper is next to the cup.
7. Tina is thinking of buying a new refrigerator. The fridge she has is small.
  a white big fridge
  a big white fridge
  a white small fridge
  a small white fridge
8. Ken:I’m looking for an MP3 player.
Shop assistant:Have a look at this one.
Ken:It looks nice. ______
Shop assistant:It’s ?65.15.
  How expensive?
  How much is it?
  How many calculators are there?
  How much is it cost?
9. "Sarah: Oops! I’ve broken your glass.
Ken: Don’t worry, dear. _____"
  I haven’t got any.
  Have you got a new cup?
  I have got another one.
  Is it a new cup?
10. Peter wants to lose weight so he eats ____ cheese.She need_____.
  much
  a little
  a lot of
  a few
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ