ข้อสอบ Pre O-Net วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดเป็นผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณภาพชีวิต
  ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ได้ง่ายด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  ผลิตอาหารกระป๋องเสร็จได้รวดเร็วในเวลาจำกัด
  หนีภัยธรรมชาติได้ทันเวลาเพราะดูข่าวโทรทัศน์
  เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า
2. การเก็บผลผลิตทางการเกษตรเพื่อนำมาบ่มและรสชาติที่ดี ควรเก็บผลผลิตทางการเกษตรเมื่อใด
  ผลผลิตเริ่มสุกจึงเก็บ
  เก็บตอนที่ผลผลิตแก่จัดเต็มที่
  เก็บตอนเช้าผลผลิตจะไม่เหี่ยวง่าย
  เก็บตอนเย็นลดการหายใจของพืช
3. การปฏิบัติเพื่อให้เกิดนิสัยที่ดีในการทำงานช่าง ข้อใดที่นักเรียนคิดว่ามีความสำคัญที่สุด
  รู้จักรักษาความสะอาด
  รู้จักระมัดระวังเครื่องแต่งกาย
  มีวินัยในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
  ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์
4. การต่อสายดินตู้เย็น เครื่องซักผ้า และเครื่องทำน้ำอุ่น จะต้องต่อเข้ากับแท่งหรือแผ่นโลหะชนิดใดที่ตอกอยู่ในพื้นดิน
  ทองเหลือง
  ทองแดง
  อลูมิเนียม
  สแตนเลส
5. ส่วนประกอบหนึ่งของระบบสารสนเทศที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามความต้องการของมนุษย์ ส่วนประกอบนี้หมายถึงข้อใด
  บุคลากร
  ซอฟต์แวร์
  ขั้นตอนการปฏิบัติ
  เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
6. ข้อใดคือคุณสมบัติพื้นฐานของข้อมูลที่ดี เพื่อนำมาใช้ในการประมวลผลในการใช้งานระบบสารสนเทศ
  ความถูกต้อง ความทันสมัย ความกระชับ
  ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความสอดคล้อง
  ความถูกต้อง ความกระชับ ความเป็นปัจจุบัน
  ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความหลากหลาย
7. นักเรียนคนใดได้ประโยชน์มากที่สุดจากการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย
  เด็กชายปีใหม่บันทึกบัญชีแล้ว นำไปแสดงให้บิดามารดาทราบ
  เด็กชายสงกรานต์บันทึกบัญชีแล้ว ทราบที่มาของรายได้และรายจ่ายที่แท้จริง
  เด็กหญิงวันวิสาข์บันทึกบัญชีแล้ว ทำให้มีนิสัยใช้จ่ายอย่างประหยัดและเก็บออม
  เด็กหญิงพรรษาบันทึกบัญชีแล้ว ทราบจำนวนเงินที่ใช้จ่ายในแต่ละวัน
8. ข้อใดคือปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
  ผลิตอะไร
  จำนวนเท่าใด
  ตั้งราคา เท่าใด
  ขายที่ไหน
9. “บริษัทผลิตผลไม้แปรรูปแห่งหนึ่งได้ศึกษาวัฒนธรรมการกินของคนจีนเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาลำไยแปรรูปที่จะส่งไปขายยังประเทศจีน” การศึกษาวัฒนธรรมการกินของคนจีนเป็นขั้นตอนใด
  กำหนดปัญหา
  รวบรวมข้อมูล
  เลือกวิธีการ
  ปรับปรุงแก้ไข
10. การส่งสัญญาณจารีโมตคอนโทรลไปยังโทรทัศน์ เป็นการส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยีชนิดใด
  ดาวเทียม
  คลื่นวิทยุ
  ไมโครเวฟ
  อินฟราเรด
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ