ข้อสอบ Pre O-Net วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. “บริษัทผลิตผลไม้แปรรูปแห่งหนึ่งได้ศึกษาวัฒนธรรมการกินของคนจีนเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาลำไยแปรรูปที่จะส่งไปขายยังประเทศจีน” การศึกษาวัฒนธรรมการกินของคนจีนเป็นขั้นตอนใด
  กำหนดปัญหา
  รวบรวมข้อมูล
  เลือกวิธีการ
  ปรับปรุงแก้ไข
2. ข้อใดเป็นขั้นตอนการผลิตชิ้นงานงานประดิษฐ์
  ขั้นเตรียมการ ขั้นลงมือปฏิบัติ ขั้นสรุปและประเมินผล
  ชั้นกำหนดรูปแบบ ขั้นกำหนดวัสดุ ขั้นกำหนดเครื่องมือ
  ขั้นวางแผน ขั้นลงมือปฏิบัติ ชั้นบรรจุภัณฑ์
  ขั้นวางแผน ขั้นกำหนดรูปแบบ ขั้นสรุปและประเมินผล
3. ข้อใด ไม่ใช่ การทำการเกษตรแบบผสมผสาน
  การปลูกมะพร้าวกับต้นตาลไว้ในสวนเดียวกัน
  การปลูกพืชผักสวนครัวบนร่องมะม่วง
  การเลี้ยงไก่ เป็ด และหมู บนบ่อปลา
  การเลี้ยงปลาในนาข้าว
4. การเย็บด้วยมือแบบใดมีลักษณะของฝีเข็มเหมือนตะเข็บที่เย็บด้วยจักร
  การเนา
  การด้นตะลุย
  การด้นถอยหลัง
  การสอยพันริม
5. การส่งสัญญาณจารีโมตคอนโทรลไปยังโทรทัศน์ เป็นการส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยีชนิดใด
  ดาวเทียม
  คลื่นวิทยุ
  ไมโครเวฟ
  อินฟราเรด
6. ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดงานธุรกิจคือข้อใด
  กำไรที่ได้จากการค้าขาย
  เสนอสินค้าที่ตนเองผลิต
  กระจายสินค้าให้แก่คนทั่วไป
  ตอบสนองความต้องการของมนุษย์
7. บุคคลในข้อใดทำงานโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
  ออย ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อปลาทูแทนใบตอง
  อีฟ ใช้กระดาษทิชชูเช็ดโต๊ะทำงานแทนผ้า
  อ้วน ใช้กระดาษพิมพ์งานทั้ง 2 ด้าน
  อ้อม ใช้ถุงพลาสติกใส่เอกสารแทนซองกระดาษสีน้ำตาล
8. ซอฟต์แวร์ประเภทการจัดการฐานข้อมูล หรือ DBMS เหมาะกับการนำประยุกต์ใช้งานด้านใด
  จัดการพิมพ์เอกสารในปริมาณมาก ๆ
  จัดเก็บทะเบียนประวัติสินค้า
  สร้างและตกแต่งรูปภาพของพนักงานในบริษัท
  สร้างโปรแกรมติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
9. วัตถุประสงค์หลักที่ทำให้เราดูแล รักษา ตกแต่งบ้านให้น่าอยู่เสมอ เพื่ออะไร
  เพื่อความสะดวกสบายกับเจ้าของบ้าน
  เพื่อความสุขใจแก่แขกที่เยี่ยมเยือนบ้าน
  เพื่อความสวยงามให้เป็นที่กล่าวขานแก่เพื่อนบ้าน
  เพื่อสุขภาพกาย และสุขภาพใจของสมาชิกในบ้าน
10. ถ้าทรายเปียก นักเรียนจะมีวิธีการร่อนทรายอย่างไรเพื่อนำไปใช้งานที่เร่งด่วน
  นำทรายไปร่อนในน้ำ
  นำทรายไปตากแห้ง แล้วจึงนำไปร่อน
  นำทรายไปร่อนในน้ำที่มีปูนขาวผสมอยู่
  นำทรายไปผสมปูนขาวให้แห้งแล้วจึงนำไปร่อน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ