ข้อสอบ O-Net วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น ปี 2553

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. จากการสอบถามนักเรียน 3 คน ว่าเคยไปเที่ยวจังหวัดสตูลหรือไม่ถ้านักเรียนแต่ละคนมีโอกาสเคยไปเที่ยวเท่าๆ กันแล้วความน่าจะเป็นที่มีนักเรียน 2 คนตอบว่าไม่เคยไปเที่ยวเป็นเท่าไร
2. จงหาค่าของ

  256
  160
  25.6
  16.0
3. กรวยกลมและทรงกระบอกมีฐานเท่ากันและสูงเท่ากัน ถ้ากรวยกลมมีปริมาตร 7 ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วทรงกระบอกมีปริมาตรเท่าไร
  30 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  27 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  21ลูกบาศก์เซนติเมตร
  18 ลูกบาศก์เซนติเมตร
4.

  1
  2
  3
  4
5. พิจารณาภาพต่อไปนี้ เกิดจากการนำลูกบาศก์ขนาด 1 หน่วย มาประกอบกันเป็นรูปเรขาคณิต 3 มิติตามข้อใด

6. รูปหกเหลี่ยมข้างล่างมีขนาดของมุมภายในทั้งหมดรวมกันเท่ากับกี่เท่าของผลบวกของมุมภายในรูปสามเหลี่ยม

  2 เท่า
  3เท่า
  4เท่า
  5เท่า
7.

  42
  39
  36
  34
8. ลุงปัญญามีอายุระหว่าง 40 ถึง 60 ปี ปีนี้อายุของลุงปัญญาหารด้วย 6 ลงตัว แต่ปีหน้าจะหารด้วย 7 ลงตัวอีกกี่ปีลุงปัญญาจะมีอายุครบ 60 ปีพอดี
  9ปี
  10 ปี
  11ปี
  12
9. สามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งมีด้านประกอบมุมฉากยาว 3 หน่วย และ 6 หน่วยความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากมีค่าตรงกับข้อใด
10. วงกลมรัศมียาว 7 หน่วย แนบในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาว 14 หน่วย จงหาอัตราส่วนพื้นที่บริเวณที่แรเงาต่อพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

  3: 5
  3 : 7
  3 : 10
  3 : 14
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ