ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ……..?......... มีความหมายว่า มือ
  arm
  leg
  hand

2. คาง
  chin
  thin
  shin

3. ชอล์ก
  shock
  chalk
  short

4. ……..?......... มีความหมายว่า ผม
  head
  hair
  mouth

5. bill
  ลูกบอล
  ปากกา
  ใบเสร็จรับเงิน

6. ……..?......... มีความหมายว่า แขน
  arm
  hand
  finger

7. doll
  สูง
  ตุ๊กตา
  ลูกบอล

8. ตกตะลึง
  chalk
  clock
  shock

9. ……..?......... มีความหมายว่า ตา
  hair
  face
  eye

ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ