ออกแบบและเทคโนโลยี

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดใช้เทคโนโลยี
  น้ำใบหญ้านาง
  น้ำใบบัวบก
  น้ำกระชาย
  ยาเสือ 11 ตัว
2. ข้อใดไม่ใช่ธรรมชาติของเทคโนโลยี ตามแนวคิดของโอลสิน
  ความสะดวกสบาย
  วัฒนธรรม
  สิ่งแวดล้อม
  การทำงานของมนุษย์
3. ข้อใดไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
  ปัจจุบันเทคโนโลยีได้ถูกพัฒนาให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
  เพื่ออำนวยความสะดวกตอบสนองความต้องการของมนุษย์
  เพื่ออำนวยความสะดวกตอบสนองความต้องการทางด้านอารมณ์
  เพื่ออำนวยความสะดวกตอบสนองความต้องการทางด้านปัจจัย 4
4. ข้อใดผิด
  การนำความรู้ทางฟิสิกส์มาผลิตเครื่องจักรกล
  การนำความรู้ทางเคมีมาผลิตยา
  การนำความรู้ชีววิทยามาใช้ในการผลิตอาหาร
  การนำความรู้วิทยาศาสตร์มาผลิตคอมพิวเตอร์
5. การพัฒนาความเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเป็นผลงานของมนุษย์ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาตลอด นักเรียนคิดว่าอะไรเป็นตัวแปลสำคัญ
  ความยากลำบาก
  อดมื้อกินมื้อ
  เทคโนโลยี
  คอมพิวเตอร์
6. ข้อใดไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับมนุษยศาสตร์
  ด้านคหกรรม
  ด้านภาษาศาสตร์
  ด้านวรรณคดี
  ด้านร่างกาย
7. มนุษย์จัดเป็นสัตว์ประเสริฐที่มีอะไรนอกเหนือจากสัตว์ทั่วไป
  มือ
  เท้า
  หัว
  สมอง
8. ข้อใดไม่ใช้เทคโนโลยี
  บ้านเรือนไทย
  บ้านทาวน์เฮ้าส์
  คอนโด
  บ้านขัดแตะ
9. อะไรมีบทบาทสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเทคโนโลยี
  มนุษย์
  เครื่องจักร
  ธรรมชาติ
  ถูกทุกข้อ
10. อะไรไม่ใช่อาหารแปรรูป
  ปลากระป๋อง
  ผักกระป๋อง
  ปูดอง
  ปูแป้น
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ