ออกแบบและเทคโนโลยี

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. อะไรไม่ใช่อาหารแปรรูป
  ปลากระป๋อง
  ผักกระป๋อง
  ปูดอง
  ปูแป้น
2. ข้อใดใช้เทคโนโลยี
  น้ำใบหญ้านาง
  น้ำใบบัวบก
  น้ำกระชาย
  ยาเสือ 11 ตัว
3. มนุษย์จัดเป็นสัตว์ประเสริฐที่มีอะไรนอกเหนือจากสัตว์ทั่วไป
  มือ
  เท้า
  หัว
  สมอง
4. ข้อใดไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
  ปัจจุบันเทคโนโลยีได้ถูกพัฒนาให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
  เพื่ออำนวยความสะดวกตอบสนองความต้องการของมนุษย์
  เพื่ออำนวยความสะดวกตอบสนองความต้องการทางด้านอารมณ์
  เพื่ออำนวยความสะดวกตอบสนองความต้องการทางด้านปัจจัย 4
5. อะไรมีบทบาทสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเทคโนโลยี
  มนุษย์
  เครื่องจักร
  ธรรมชาติ
  ถูกทุกข้อ
6. ข้อใดไม่ใช่ธรรมชาติของเทคโนโลยี ตามแนวคิดของโอลสิน
  ความสะดวกสบาย
  วัฒนธรรม
  สิ่งแวดล้อม
  การทำงานของมนุษย์
7. ข้อใดไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับมนุษยศาสตร์
  ด้านคหกรรม
  ด้านภาษาศาสตร์
  ด้านวรรณคดี
  ด้านร่างกาย
8. ข้อใดผิด
  การนำความรู้ทางฟิสิกส์มาผลิตเครื่องจักรกล
  การนำความรู้ทางเคมีมาผลิตยา
  การนำความรู้ชีววิทยามาใช้ในการผลิตอาหาร
  การนำความรู้วิทยาศาสตร์มาผลิตคอมพิวเตอร์
9. การพัฒนาความเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเป็นผลงานของมนุษย์ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาตลอด นักเรียนคิดว่าอะไรเป็นตัวแปลสำคัญ
  ความยากลำบาก
  อดมื้อกินมื้อ
  เทคโนโลยี
  คอมพิวเตอร์
10. ข้อใดไม่ใช้เทคโนโลยี
  บ้านเรือนไทย
  บ้านทาวน์เฮ้าส์
  คอนโด
  บ้านขัดแตะ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ