ข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ ม.3 ปี 2552

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดเป็นการประยุกต์ใช้องค์ประกอบของนาฏศิลป์มาใช้ในการแสดงอย่างเหมาะสม
    สมชายนำบทละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนมาจัดแสดงเป็นละครเวทีเนื่องในวันภาษาไทย
    สมศรีแต่งกายยืนเครื่องพระ แสดงเป็นเจ้าชายในละครโรงเรียน
    สมหวังจัดสร้างเครื่องแต่งกายละครรำโดยไม่ศึกษาค้นคว้าถึงที่มาก่อน
    สมเกียรตินำละครนอกมาแสดงให้นักเรียนชั้นอนุบาลได้ชมฟรี
2. ประติมากรรมในข้อใดจัดเป็นกระบวนการเชิงบวก
    รูปปั้นหน้าคนจากดินเหนียว
    บานประตูวัดสุทัศน์
    ประติมากรรมหินรูปเจ้าแม่กวนอิม
    งานแกะสลักน้ำแข็ง
3. ข้อใดกล่าวถึงความสัมพันธ์ของดนตรีกับภาษาไทยได้ถูกต้องที่สุด
    ลักษณะของร้อยกรองมีลักษณะใกล้เคียงลักษณะของดนตรี
    คำในภาษาไทยทุกคำสามารถร้องได้ทุกระดับเสียงโดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง
    การเอื้อน คือ การใช้คำหลายคำ เชื่อมโยงด้วยเสียงหลายเสียง
    เสียงในภาษาไทยไม่มีการเน้นการออกเสียงเฉพาะที่เหมือนภาษาอังกฤษ จึงไม่มีลักษณะของ
4. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของระบำศิลปาชีพ
    เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    ได้รับอิทธิพลจากวิถีการดำเนินชีวิต
    มุ่งเน้นการร่ายรำตามแบบแผน มีความประณีต
    สะท้อนค่านิยม ประเพณีอันดีงาม
5. ดินสอที่ใช้ในการร่างภาพได้แก่ดินสอประเภทใด
    ดินสอ 2B
    ดินสอ 3B
    ดินสอ 4B
    ดินสอ 5B
6. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของสีน้ำ
    สีน้ำเป็นสีที่มีลักษณะโปร่งใส
    เนื้อสีของสีน้ำบางเบาเมื่อระบายสีบนกระดาษจะเห็นความใสของสีบนผิวกระดาษ
    เวลาระบายสีน้ำต้องรู้จักคอยจังหวะเวลา เพื่อกำหนดความชุ่มเปียกของผิวกระดาษ
    ใช้สีขาวผสมสีให้อ่อนหรือสว่างขึ้นและใช้สีดำผสมสีให้เข้มหรือมืดลง
7. เครื่องดนตรีในข้อใดมักใช้เล่นเสียงประสานเมื่ออยู่ในวงดนตรี
    ฮอร์น
    ฟลู้ต
    คลาริเน็ต
    ปิคโคโล
8. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของละคร
    เรื่องราว + การแสดง + นักแสดง
    เหตุการณ์ + นักแสดง + ผู้ชม
    การแสดง + ศิลปะ + เรื่องราว + นักแสดง + ผู้ชม
    ศิลปะ + การแสดง + เรื่องราว + ผู้กำกับ + นักแสดง + ผู้ชม
9. ข้อใดไม่ถูกต้องในการดูแลรักษาเครื่องดนตรี
    ล้างปากเป่าทรัมเป็ตด้วยน้ำ
    ล้างตัวเครื่องทรอมโบนด้วยน้ำ
    ล้างตัวเครื่องแซกโซโฟนด้วยน้ำ
    ล้างปากเป่าคลาริเน็ตด้วยน้ำ
10. การแบ่งประเภทของประติมากรรมใช้เกณฑ์ในข้อใด
    ปริมาตรของรูปทรง
    ความลึกของส่วนที่ถูกแกะออกไป
    วัสดุที่นำมาขึ้นรูป
    ความสูงของส่วนที่นูนขึ้นมา
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ