แนวข้อสอบ O-NET วิชา วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ใส่ดิน 4 ชนิด ปริมาณเท่ากันในหลอดทดลอง 4 หลอด แล้วเติมน้ำลงไปหลอดละ 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร ทิ้งไว้สักครู่ สังเกตระดับน้ำเหนือดินได้ดังนี้

  ชนิดที่ 1
  ชนิดที่ 2
  ชนิดที่ 3
  ชนิดที่ 4
2. ขั้นตอนของการสกัดแยกคลอโรฟิลล์ออกจากใบพืช ในการตรวจหาสารอาหารที่พืชสร้างขึ้นนั้น ทำเพื่อจุดประสงค์ใด
  เพื่อทำลายโครงสร้างของใบให้เสียหาย
  เพื่อให้ปริมาณสารอาหารในใบพืชมีมากขึ้น
  เพื่อให้ใบพืชสามารถปลดปล่อยสารอาหารออกมาได้
  เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงสีของสารละลายไอโอดีนได้ชัดเจน
3. จากปัญหา พลูด่างที่มีใบสีเขียวปนขาวกับพลูด่างที่มีใบสีเขียวทั้งใบ ต้องการแสงแดดเหมือนกันจริงหรือไม่ ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระคือข้อใด
  ใบพลูด่างทั้ง 2 ชนิด
  ขนาดของใบพลูด่างทั้ง 2 ชนิด
  ความยาวของยอดพลูด่างทั้ง 2 ชนิด
  ปริมาณแสงที่ใบพลูด่างทั้ง 2 ชนิดได้รับ
4. จากความรู้เรื่องต้นไม้ ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
  ปลูกต้นไม้ต้นเล็กๆไว้ที่โต๊ะทำงานเพื่อให้สดชื่น
  ปลูกต้นไม้ไว้ในห้องครัวเพื่อให้มีสีเขียวเย็นตา
  ปลูกต้นไม้ไว้ในห้องนอน เพื่อให้อากาศสดชื่น
  ปลูกต้นไม้ไว้หน้าบ้านเพื่อให้ร่มเงา
5. ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
6. การเดินทางของแสงของตัวกลาง 1 ไปยังตัวกลาง 2 ในข้อใด เขียนแสดงได้ดังภาพนี้

  น้ำ --> แก้ว
  อากาศ --> น้ำ
  แก้ว --> แก้ว
  แก้ว --> อากาศ
7. ข้อใดเป็นสมมติฐาน
  ใบไม้มีสีเขียว
  ใบไม้สร้างอาหารได้
  ใบไม้สามารถคายน้ำได้
  อุณหภูมิมีผลต่อการคายน้ำของใบไม้หรือไม่
8. ข้อใดเป็นการแสดงการตอบสนองของพืชต่อแรงโน้มถ่วงของโลก
  ปลายดอกของต้นพริกไทยบิดเป็นเกลียวพันรอบหลัก
  ดอกบัวหุบในตอนกลางคืน และบานในตอนกลางวัน
  ปลายยอดของต้นมะม่วงเจริญขึ้นสู่อากาศ
  ต้นกาบหอยแครงหุบใบทันทีที่มีแมลงมาเกาะ
9. ตารางเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและตก ณ สถานที่แห่งหนึ่งในวัน เดือน ปี ต่างกัน

  1 มิถุนายน 2555
  15 มิถุนายน 2555
  1 กรกฎาคม 2555
  15 กรกฎาคม 2555
10. ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะดวงใดที่อยู่ใกล้และไกลจากดวงอาทิตย์
  ดาวพุธ – ดาวพลูโต
  ดาวศุกร์ – ดาวเนปจูน
  ดาวพุธ – ดาวเนปจูน
  ดาวศุกร์ – ดาวยูเรนัส
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ