แนวข้อสอบ O-NET วิชา วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. จากปัญหา พลูด่างที่มีใบสีเขียวปนขาวกับพลูด่างที่มีใบสีเขียวทั้งใบ ต้องการแสงแดดเหมือนกันจริงหรือไม่ ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระคือข้อใด
  ใบพลูด่างทั้ง 2 ชนิด
  ขนาดของใบพลูด่างทั้ง 2 ชนิด
  ความยาวของยอดพลูด่างทั้ง 2 ชนิด
  ปริมาณแสงที่ใบพลูด่างทั้ง 2 ชนิดได้รับ
2. ข้อใดเป็นการแสดงการตอบสนองของพืชต่อแรงโน้มถ่วงของโลก
  ปลายดอกของต้นพริกไทยบิดเป็นเกลียวพันรอบหลัก
  ดอกบัวหุบในตอนกลางคืน และบานในตอนกลางวัน
  ปลายยอดของต้นมะม่วงเจริญขึ้นสู่อากาศ
  ต้นกาบหอยแครงหุบใบทันทีที่มีแมลงมาเกาะ
3. ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะดวงใดที่อยู่ใกล้และไกลจากดวงอาทิตย์
  ดาวพุธ – ดาวพลูโต
  ดาวศุกร์ – ดาวเนปจูน
  ดาวพุธ – ดาวเนปจูน
  ดาวศุกร์ – ดาวยูเรนัส
4. พืชในข้อใดไม่ได้แสดงการตอบสนองต่อแสงที่เป็นสิ่งเร้า
  ดอกทานตะวันหันไปหาพระอาทิตย์
  ดอกคุณนายตื่นสายบานตอนเช้า
  ต้นผักกระเฉดหุบใบเมื่อถูกนิ้วเขี่ย
  ต้นไมยราบหุบใบตอนเย็น
5. ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
6. ข้อใดเป็นการนำความรู้เรื่องการตอบสนองของสัตว์มาใช้ประโยชน์
  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้สุนัข
  การสุมไฟไล่ยุงให้วัวควาย
  การเปิดไฟในฟาร์มเลี้ยงไก่
  การให้แมวนอนในกรง
7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการลำเลียงอาหารของพืช
  พืชทุกชนิดมีการลำเลียงอาหารที่สร้างขึ้นผ่านทางท่อลำเลียงน้ำ
  พืชลำเลียงอาหารที่สร้างขึ้นจากรากไปสู่ส่วนต่างๆ
  พืชสามารถใช้ท่อลำเลียงอาหารแทนท่อลำเลียงน้ำได้
  พืชลำเลียงอาหารที่สร้างขึ้นจากใบไปส่วนต่างๆ
8. ถ้าต้องการทดสอบสมมติฐานว่า ดินที่มีส่วนผสมต่างกัน มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่จะต้องควบคุมสิ่งใดให้เหมือนกัน
  ชนิดของพืช
  ชนิดของดิน
  ส่วนผสมของดิน
  การเจริญเติบโตของพืช
9. แว่นขยายที่นักเรียนใช้สังเกตฝุ่นละออง นักเรียนคิดว่ามีสมบัติอย่างไร
  รวมแสงขนานเพราะเป็นเลนส์นูน
  รวมแสงขนานเพราะเป็นเลนส์เว้า
  กระจายแสงขนานเพราะเป็นเลนส์นูน
  กระจายแสงขนานเพราะเป็นเลนส์เว้า
10. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  โลกเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
  ดาวยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กที่สุด
  ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุด
  ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ที่มีลักษณะสวยงามที่สุด
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ