แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. การนุ่งโสร่ง เป็นการปฏิบัติตามข้อใด
  จารีต
  ค่านิยม
  กฎหมาย
  วิถีประชา
2. ข้อใดไม่ใช่แหล่งน้ำธรรมชาติ
  น้ำฝน
  น้ำทะเล
  น้ำประปา
  น้ำบาดาล
3. ข้อใดไม่ใช่ผลดีของการปฏิบัติตามบทบาท หน้าที่
  มีฐานะดีขึ้น
  สังคมสงบสุข
  เกิดความภาคภูมิใจ
  ชุมชนเป็นระเบียบเรียบร้อย
4. ภาคใดมีดินที่เกิดจากการสะสมของเกลือใต้ผิวดินมากที่สุด
  ภาคใต้
  ภาคกลาง
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5. การแก้ปัญหาในข้อใดไม่ถูกต้อง
  ยึดเสียงข้างมากเป็นหลัก
  คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
  ใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหา
  ใช้กำลังในการแก้ปัญหา
6. การทำลายป่าชายเลนจะมีผลกระทบต่อทรัพยากรใดมากที่สุด
  ดิน
  น้ำ
  อากาศ
  สัตว์น้ำ
7. ใครควรได้รับสิทธิในการได้รับการคุ้มครอง
  เต่าถูกตีเพราะเรียนหนังสือไม่เก่ง
  อู๊ดไม่ทําการบ้านจึงถูกครูทําโทษ
  ติ่งถูกตักเตือนเรื่องการพูดคําหยาบ
  แอ๊วถูกบังคับให้กินยาแก้ไข้
8. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  อํานาจอธิปไตยเป็นของข้าราชการ
  ห้ามการฟองร้องพระมหากษัตริย์
  ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
  ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกัน
9. ข้อใดเป็นการอนุรักษ์แร่ที่ถูกต้องที่สุด
  เก็บเอาไว้โดยไม่ใช้
  ขุดมาใช้ให้น้อยที่สุด
  เมื่อใช้แล้วให้สร้างใหม่ทดแทน
  ใช้แร่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
10. จังหวัดใดตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ขอนแก่น
  เชียงใหม่
  ชุมพร
  กาญจนบุรี
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ