แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ผู้คนจะอาศัยอยู่หนาแน่นในบริเวณใด
  ที่ราบ
  หุบเขา
  ที่ราบสูง
  ทะเลทราย
2. การแก้ปัญหาในข้อใดไม่ถูกต้อง
  ยึดเสียงข้างมากเป็นหลัก
  คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
  ใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหา
  ใช้กำลังในการแก้ปัญหา
3. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
  ผลิตอะไร
  ผลิตอย่างไร
  ผลิตทำไม
  ผลิตเพื่อใคร
4. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของวัฒนธรรม
  เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดกันได้
  เป็นสิ่งที่ห้ามเปลี่ยนแปลง
  เกิดจากการอบรมสั่งสอน
  ช่วยให้มนุษย์ดําเนินชีวิตอย่างมีแบบแผน
5. ข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมแบบผสมผสาน
  เทศกาลวันแห่งความรัก
  เทศกาลวันคริสต์มาส
  เทศกาลสงกรานต์
  เทศกาลกินเจ
6. เหตุใดจึงต้องมีการพึ่งพาทางเศรษฐกิจ
  มีทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกัน
  ร่วมมือกันผลิตสินค้าและบริการ
  พัฒนาคุณภาพสินค้าให้เท่าเทียมกัน
  เพิ่มอำนาจต่อรองในการขายสินค้า
7. จังหวัดที่มีภูมิอากาศหนาว ควรปลูกพืชชนิดใด
  เงาะ มังคุด ทุเรียน
  ยางพารา พริกไทย ส้ม
  มันสำปะหลัง ข้าว อ้อย
  สตรอเบอรี่ ลิ้นจี่ ลูกท้อ
8. ใครปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมที่ดีงาม
  เอข้ามถนนใต้สะพานลอย
  บีเห็นคุณครูแล้วเดินหนี
  บอยร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนในวันเข้าพรรษา
  แมนย้อมผมหลายสี
9. ในองค์ประกอบของศาสนา องค์ประกอบ ใดเกี่ยวข้องกับเรามากที่สุด
  ศาสดา
  หลักธรรมคําสอน
  ศาสนสถาน
  พิธีกรรม
10. ป่าไม้ช่วยป้องกันน้ำท่วมได้อย่างไร
  ทำให้ฝนไม่ตกมาก
  ทำให้น้ำไหลได้สะดวกขึ้น
  ช่วยบังฝนไม่ให้ตกสู่พื้นดิน
  รากพืชช่วยดูดซับน้ำไว้ได้
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ