แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดเป็นหน้าที่ของคนในชุมชนที่ควรมีต่อสังคม
  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม
  จัดงานรื่นเริงสนุกสนาน
  เพิ่มจำนวนสมาชิกในสังคม
  หารายได้ช่วยเหลือชุมชน
2. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
  เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้า
  เกิดการแข่งขันด้านราคา
  เกิดการแข่งขันด้านบริการ
  เกิดการแข่งขันด้านกำไร
3. สถาบันการเงินใดที่ให้สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
  บริษัทหลักทรัพย์
  บริษัทประกันภัย
4. ข้อใดไม่ใช่สิทธิที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
  เด็กและเยาวชนได้รับความคุ้มครองจากการใช้ความรุนแรง
  คนพิการต้องพยายามช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด
  สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง
  บุคคลมีสิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
5. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของศาสนา
  เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจ
  เป็นที่กอบโกยผลประโยชน์
  เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต
  เป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมที่ดีงาม
6. คนในชุมชนชนบทส่วนมากประกอบอาชีพใด
  รับจ้าง
  บริการ
  ค้าขาย
  เพาะปลูก
7. ป่าไม้ช่วยป้องกันน้ำท่วมได้อย่างไร
  ทำให้ฝนไม่ตกมาก
  ทำให้น้ำไหลได้สะดวกขึ้น
  ช่วยบังฝนไม่ให้ตกสู่พื้นดิน
  รากพืชช่วยดูดซับน้ำไว้ได้
8. เงินส่วนใหญ่ที่นำมาพัฒนาประเทศได้จากแหล่งใด
  เงินภาษี
  เงินบริจาค
  เงินทุนสำรอง
  เงินกู้ของรัฐบาล
9. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี
  ตัดสินคดีความ
  รักษาความสงบเรียบร้อย
  กำหนดนโยบายบริหารประเทศ
  ประสานงานระหว่างกระทรวงต่างๆ
10. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการละเล่นพื้นเมืองของภาคต่างๆ
  ภาคกลาง-ลิเก ลําตัด
  ภาคเหนือ-เพลงเรือ เซิ้ง
  ภาคอีสาน-ฟอนเทียน เพลงบอก
  ภาคใต้-เต้นกํารําเคียว ฟ้อนเงี้ยว
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ