แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. คนในชุมชนเมืองมักจะขาดคุณธรรมข้อใดมากที่สุด
  ความขยันขันแข็ง
  ความรับผิดชอบ
  ความเอื้อเฟื้อ
  ความอดทน
2. สถาบันการเงินใดที่ให้สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
  บริษัทหลักทรัพย์
  บริษัทประกันภัย
3. ข้อใดคือระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
  รัฐบาลเป็นเจ้าของปัจจัยทางการผลิต
  รัฐบาลเป็นผู้กำหนดประเภทสินค้า
  เอกชนมีหน้าที่ทำตามคำสั่งรัฐบาล
  เอกชนผลิตสินค้าและบริการได้อย่างเสรี
4. ข้อใดไม่ใช่การแสดงของชาวไทยมุสลิม
  รองเง็ง
  ฟ้อนเล็บ
  ลิเกฮูลู
  ซัมเปง
5. เขตการปกครองใดที่ใหญ่ที่สุด
  หมู่บ้าน
  ตําบล
  อําเภอ
  จังหวัด
6. ข้อใดเป็นหน้าที่ของคนในชุมชนที่ควรมีต่อสังคม
  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม
  จัดงานรื่นเริงสนุกสนาน
  เพิ่มจำนวนสมาชิกในสังคม
  หารายได้ช่วยเหลือชุมชน
7. ทำอย่างไรจึงจะเรียกว่าเป็นที่พึ่งของตนเอง
  ผลิตสินค้าที่มีราคาถูก
  ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
  รู้จักนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์
  ผลิตสินค้าให้ได้กำไรมากที่สุด
8. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  เส้นศูนย์สูตรมีค่าศูนย์องศา
  เข็มทิศใช้ค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง
  สีน้ำตาลในแผนที่หมายถึงภูเขาสูง
  สีน้ำเงินในแผนที่หมายถึงป่าไม้
9. น้ำมีความสำคัญต่อชีวิตในด้านใดมากที่สุด
  ใช้อุปโภคบริโภค
  ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า
  ใช้เป็นเส้นทางคมนาคม
  ใช้ในการเกษตรกรรม
10. ประโยชน์ทางอ้อมของป่าไม้ที่มีต่อมนุษย์คือข้อใด
  เป็นแหล่งอาหาร
  ช่วยป้องกันน้ำท่วม
  เป็นแหล่งยารักษาโรค
  เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ