แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดไม่ใช่การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
  ส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย
  ส่งเสริมการเพาะปลูกในโรงเรียน
  ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน
  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของสหกรณ์ในโรงเรียน
2. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
  เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้า
  เกิดการแข่งขันด้านราคา
  เกิดการแข่งขันด้านบริการ
  เกิดการแข่งขันด้านกำไร
3. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
  ผลิตอะไร
  ผลิตอย่างไร
  ผลิตทำไม
  ผลิตเพื่อใคร
4. การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจด้านใด
  ด้านการแข่งขัน
  ด้านการพึ่งพา
  ด้านการต่อรอง
  ด้านการประสานประโยชน์
5. ถ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วกางแขนทั้งสองขึ้น ด้านซ้ายมือจะเป็นทิศใด
  ทิศใต้
  ทิศเหนือ
  ทิศตะวันตก
  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
6. ภาษีที่เรียกเก็บจากกิจการบันเทิงเรียกว่าอะไร
  ภาษีสรรพสามิต
  ภาษีบำรุงท้องที่
  ภาษีโรงเรือน
  ภาษีเงินได้
7. วัฒนธรรมข้อใดเกี่ยวข้องกับการเกษตร
  การทอดกฐิน
  การแห่นางแมว
  การฟ้อนเงี้ยว
  การทําขวัญเดือน
8. กมลสร้างอาคารพาณิชย์ให้ผู้อื่นเช่าเพื่อทำธุรกิจ กมลต้องเสียภาษีประเภทใด
  ภาษีศุลกากร
  ภาษีโรงเรือน
  ภาษีสรรพสามิต
  ภาษีบำรุงท้องที่
9. ข้อใดไม่ใช่การแสดงของชาวไทยมุสลิม
  รองเง็ง
  ฟ้อนเล็บ
  ลิเกฮูลู
  ซัมเปง
10. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ข้อใดมีประโยชน์ต่อการเดินทางไปสู่จังหวัดต่างๆ
  เข็มทิศ
  ลูกโลก
  แผนที่
  กล้องส่องทางไกล
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ