แบบทดสอบเรื่อง การใช้งาน Microsoft Word

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. โดยปกติตัวหนังสือที่ใช้พิมพ์งานจะมีขนาดเท่าใด
  12 point
  14 point
  16 point
  18 point
2. ข้อใดเรียงลำดับการเริ่มงาน Word ได้ถูกต้อง
  Start > Programs > Microsoft office > Microsoft Word
  Start > Programs > Microsoft Word > Microsoft office
  Start > Microsoft office > Programs > Microsoft Word
  Start > Microsoft Word > Programs > Microsoft office
3. ถ้าต้องการพิมพ์ตัวอักษรบนในภาษาไทยและตัวอักษรใหญ่ ในภาษาอังกฤษต้องใช้ปุ่มใด
  SPACE BAR
  ENTER
  NUM LOCK
  CAPS LOCK
4. การเปิดเอกสารใหม่ขึ้นมาใช้งานต้องคลิกที่ไอคอนใด
5. ข้อใดเป็นแป้นที่ยาวที่สุด และทำหน้าที่เว้นวรรค
  Home
  Enter
  Spacebar
  Backspace
6. ถ้าต้องการกำหนดจำนวนชุดที่ต้องการพิมพ์ซ้ำ จะต้องไปกำหนดที่ส่วนใดของหน้าต่างการพิมพ์
  กรอบช่องเครื่องพิมพ์ (Printer)
  กรอบช่องสำเนา (Copies)
  กรอบช่องช่วงของหน้า (Page Rage)
  ดร็อปดาวน์ลิสต์ช่องพิมพ์ (Print)
7. โปรแกรม Microsoft Word เหมาะสำหรับใช้กับงานใด
  งานนำเสนอ
  งานตกแต่งภาพ
  งานคำนวนตัวเลข
  งานพิมพ์เอกสารทั่วไป
8. โปรแกรม Microsoft Word จัดเป็นโปรแกรมประเภทใด
  วาดรูป
  พิมพ์เอกสาร
  คำนวณ
  จัดรูปแบบเอกสาร
9. คำสั่งใดที่ใช้ในการตั้งค่าหน้ากระดาษ
  แฟ้ม > ตั้งค่าหน้ากระดาษ
  แก้ไข > ตั้งค่าหน้ากระดาษ
  มุมมอง > ตั้งค่าหน้ากระดาษ
  รูปแบบ > ตั้งค่าหน้ากระดาษ
10. การสร้างเอกสารใหม่ขึ้นมาใช้งานต้องคลิกที่ไอคอนใด
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ