แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาความสามารถทั่วไป

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดใช้การรันต์ไม่ถูกต้อง
  โจทก์
  ดุริยางค์
  ดึกดำบรรพ์
  เซลลูลอยส์
2. พระอัยกาหมายถึงข้อใด
  ปู่
  ลุง
  น้า
  อา
3. เป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่ง เมื่อ…….วาจาออกไปแล้วก็ต้องทำให้ได้
  กล่าว
  สั่ง
  ลั่น
  หลุด
4. จงเรียงประโยคต่อไปนี้
1. ป่านนี้หลานคงคอยอย่างกระวนกระวาย
2. ไปยังโรงเรียนที่หลานอยู่
3. คุณยายวัยห้าสิบเศษรีบสาวเท้า
4.แกเดินอย่างรีบร้อนเพราะมารับช้ากว่าปกติ
  2 3 4 1
  4 3 2 1
  3 4 2 1
  3 4 1 2
5. 1 10 90 720 .....
  4230
  4320
  5020
  5040
6. ข้อใดสะกดได้ถูกต้อง
  รย่อม
  พยศ
  ชง่อน
  ชะมด
7. 12 17 16 23 20 30 24 ........
  26
  29
  34
  38
8. 1 -3 -7 -11 -15 .....
  -10
  -12
  -19
  -20
9. 30 13 17 11 15 8 ........
  9
  11
  12
  14
10. ข้อใดสะกดไม่ถูกต้อง
  ปทุม
  ประทีบ
  ประถม
  ประฏิมา
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ