แนวข้อสอบบรรจุข้าราชการ เรื่อง อนุกรม

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 ...............
  8
  9
  7
  6
2. 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 ...............
  5
  6
  7
  8
3. 24 8 35 15 46 23 ...............
  48
  51
  53
  57
4. 25 21 17 13 9 5 ...............
  1
  2
  3
  4
5. 36 9 27 9 18 9 ...............
  9
  6
  4
  1
6. 7 14 11 22 16 30 ...............
  22
  16
  11
  3
7. 2 8 4 6 8 4 ...............
  5
  8
  12
  16
8. 1 3 6 10 15 21 ...............
  25
  26
  27
  28
9. 3 4 7 5 6 11 7 8 15 9 10 ...............
  16
  17
  18
  19
10. 3 10 17 24 31 38 45 ...............
  47
  49
  52
  57
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ