รอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบันปี 2557-2558

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. งบประมาณรายจ่ายปี 2558 เป็นงบประมาณแบบใด
  สมดุล
  ขาดดุล
  เกินดุล
  สมดุล แบบ PBB
2. ใครเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ลว 26 พ.ย. 2557
  นายสมโภชน์ คำลอย
  นายตวง อันทะไชย
  นางสิริกร มณีรินทร์
  นายกมล รอดคล้าย
3. เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบันเป็นคนประเทศใด
  อินโดนีเซีย
  มาเลเซีย
  ไทย
  เวียดนาม
4. คณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ายึดอำนาจการปกครองประเทศเมื่อวันที่เท่าใด
  22 เมษายน 2557
  22 พฤษภาคม 2557
  22 มิถุนายน 2557
  22 กรกฎาคม 2557
5. กระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาร ปี 2558 มากที่สุด
  กลาโหม
  มหาดไทย
  ศึกษาธิการ
  วิทยาศาสตร์ฯ
6. ตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 พระมหากษัตริย์ทรงตราพระราชบัญญัติโดยคำแนะนำและยินยอมของใคร
  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  สภาปฏิรูปแห่งชาติ
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
7. วันครู ปี 2559 เป็นครั้งที่เท่าใด
  58
  59
  60
  61
8. ค่านิยม 12 ประการ ของ คสช กำหนดให้ ป 4-6 ต้องปลูกฝังข้ดใดบ้าง
  1 3 8
  6 10 12
  3 6 9
  2 4 11
9. คณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา ศธ 2558 มีใครเป็นประธาน
  ปลัด ศธ
  ผช รมว ศธ
  รมว ศธ
  เลขา สพฐ
10. อำนาจอฺธิปไตยเป็นของใครตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
  ประชาชน
  พระมหากษัตริย์
  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  ปวงชนชาวไทย
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ