รอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบันปี 2557-2558

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. การกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ ชั่วคราว) พ.ศ. 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติกำหนดไว้กี่ระยะ
  1 ระยะ
  2 ระยะ
  3 ระยะ
  ไม่ได้กำหนด
2. พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นตามข้อต่อไปนี้ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตาม รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
  สภาผู้แทนราษฎร
  ศาล
  คณะรัฐมนตรี
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3. สมาชิกสภานิติบัญญัติต้องเป็นบุคคลตามข้อใด
  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
  เคยดำรงทางการเมืองในระยะสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
  อายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปี
  ข้อก. และข้อค.
4. งบประมาณรายจ่ายปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละเท่าใด
  1
  2
  3
  4
5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่เท่าใด
  20 กรกฎาคม 2557
  21 กรกฎาคม 2557
  22 กรกฎาคม 2557
  24 กรกฎาคม 2557
6. วันครู ปี 2559 เป็นครั้งที่เท่าใด
  58
  59
  60
  61
7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาและรัฐสภา
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่เกินสองร้อยคน
  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพระมหากษัตริย์แต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติโดยการเกิด
  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติหรือรัฐมนตรีในขณะเดียวกันมิได
8. ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ของ ศธ. หมายถึงข้อใด
  2557 - 2558
  2558
  2558-2559
  2552-2561
9. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 2557 มีจำนวนกี่คน
  32
  34
  36
  38
10. งบประมาณรายจ่ายปี 2558 เป็นงบประมาณแบบใด
  สมดุล
  ขาดดุล
  เกินดุล
  สมดุล แบบ PBB
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ