รอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบันปี 2557-2558

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. คณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา ศธ 2558 มีใครเป็นประธาน
  ปลัด ศธ
  ผช รมว ศธ
  รมว ศธ
  เลขา สพฐ
2. เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา เวิลด์อีโคโนมิคฟอรั่ม ( World Economic Forum : WEF) ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันนานาชาติ (Global Competiveness Index : GCI) ฉบับล่าสุด ปี 2556 การจัดอันดับภาพรวมปีนี้ของไทยอยู่ในอันดับที่ ข้อใดถูกต้อง
  ลำดับ 37 จากทั้งหมด 148 ประเทศ
  ลำดับ 36 จากทั้งหมด 158 ประเทศ
  ลำดับ 38 จากทั้งหมด 148 ประเทศ
  ลำดับ 39 จากทั้งหมด 158 ประเทศ
3. กีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 18 ปี 2018 แข่งที่ประเทศใด
  สิงคโปร์
  มาเลเซีย
  อินโดนีเซีย
  ฟิลิปปินส์
4. งบประมาณรายจ่ายปี 2558 เป็นงบประมาณแบบใด
  สมดุล
  ขาดดุล
  เกินดุล
  สมดุล แบบ PBB
5. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 2557 มีจำนวนกี่คน
  32
  34
  36
  38
6. การใช้อำนาจสกัดการใช้กำลังและการนำอาวุธมาใช้คุกคามประชาชนยุติความหวาดระแวง และแก่ปัญหาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองการปกครองเป็นระยะที่เท่าใดของรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
  ระยะแรก
  ระยะที่ 2
  ระยะที่ 3
  ระยะสุดท้าย
7. ตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 พระมหากษัตริย์ทรงตราพระราชบัญญัติโดยคำแนะนำและยินยอมของใคร
  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  สภาปฏิรูปแห่งชาติ
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
8. ประธานคุรุสภาคนปัจจุบันคือใคร
  นายสุรัตน์ ศิลปอนันต์
  นายสมโภชน์ คำลอย
  นายอำนาจ สุนทรธรรม
  นายไพฑูรย์ สินลารัตน์
9. สมาชิกสภา อบต. เทศบาล ตามประกาศ คสช.ที่ 85/2557 มีกี่คน
  10 - 12
  12 - 10
  12 - 15
  12 - 50
10. รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ให้ไว้เป็นปีที่ เท่าใดของรัชกาลปัจจุบัน
  ป3ที่ 65
  ป3ที่ 66
  ป3ที่ 69
  ป3ที่ 87
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ