รอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบันปี 2557-2558

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติให้สมาชิกสภานิติบัญญัติที่กระทำการอันเป็นการเสื่อมเสียเกียรติ ศักดิ์ของการเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องมีคะแนนเสียงเท่าใดของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
  กึ่งหนึ่ง
  สองในสาม
  ไม่น้อยกว่าสองในสาม
  ไม่น้อยกว่าสามในห้า
2. รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 กำหนดให้มี สนช ในมาตรา 6 จำนวนเท่าใด
  จำนวน 220 คน
  จำนวนไม่เกิน 220 คน
  จำนวน 250 คน
  จำนวนไม่เกิน 250 คน
3. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 2557 มีจำนวนกี่คน
  32
  34
  36
  38
4. กระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาร ปี 2558 มากที่สุด
  กลาโหม
  มหาดไทย
  ศึกษาธิการ
  วิทยาศาสตร์ฯ
5. คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เข้ายึดและควบคุมอำนาจการปกครองประเทศและให้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550 สิ้นสุดลงยกเว้นความในหมวดใด
  หมวด 1
  หมวด 2
  หมวด 3
  หมวด 4
6. ปีงบประมาณ 2558 มีความหมายตามข้อใด
  1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557
  1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
  1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2558
  1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
7. เมื่อมีกรณีที่เกิดขึ้นนอกวงงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีศาลฎีกาหรือศาลปกครองสูงสุดจะขอให้ใครวินิจฉัยก็ได้
  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ศาลรัฐธรรมนูญ
  นายกรัฐมนตรี
8. ค่านิยม 12 ประการ ของ คสช กำหนดให้ ป 4-6 ต้องปลูกฝังข้ดใดบ้าง
  1 3 8
  6 10 12
  3 6 9
  2 4 11
9. หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย
  เซ ยอง ซอก
  เชง ยอง ซอก
  ชิม ยอง ซอก
  เช ซอก ยอง
10. จังใดที่ไม่ใช่จังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามประกาศของ คลช
  ตราด
  ตาก
  สระแก้ว
  ชลบุรี
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ