รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกี่คนสามารถ เสนอกฎหมายเป็นร่างพระราชบัญญัติได้
  ไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน
  ไม่น้อยกว่าสองหมื่นห้าพันคน
  ไม่น้อยกว่าสามหมื่นคน
  ไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน
2. บทบาทขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยว ข้องกับการศึกษา
  มีสิทธิ์จัดการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพตาม ความเหมาะสม
  ส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรม ของรัฐ
  ข้อ ก และ ค ถูก
3. บุคคลที่ไม่มีสิทธิ์เสนอร่างประกอบรัฐธรรมนูญ
  คณะรัฐมนตรี
  ประชาชนมีสิทธิ์ออกเสียงเลอืกตั้ง
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  ศาลรัฐธรรมนูญ
4. การแบ่งเขตเลือกตั้งสําหรับสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรแบบสัดส่วน แบ่งตามข้อใด
  หลายๆอําเภอติดต่อกันรวมเป็นเขตเลือกตั้ง
  จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง
  กลุ่มจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง
  ภูมิภาคเป็นเขตเลือกตั้ง
5. การประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา ประกอบด้วยกี่วาระ
  2 วาระ
  3 วาระ
  4 วาระ
  5 วาระ
6. หากศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง จะมี ผลให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งต่อหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค มีกําหนดระยะเวลากี่ปีนับตั้ง แต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
  3 ปี
  4 ปี
  5 ปี
  6 ปี
7. แนวนโยบายด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานข้อใด กล่าวถูกต้องที่สุด
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจดัการศึกษา
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมสี่วนร่วมใน การจัดการศึกษา
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการ จัดการศึกษา
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดและมีส่วน ร่วมในการจัดการศึกษา
8. บุคคลผู้ใดไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรได้
  มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง
  มีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 90 วันนับ ถึงวันเลือกตั้ง
  มีสัญชาติไทย
  แปลงเป็นสัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
9. การประชุมรัฐสภาหากไม่ใช่กรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สามารถขอให้เปิดประชุมรัฐสภาได้ แต่ต้องเข้าชื่อกันร้องขอโดยมีจํานวนเท่าใด
  เกินกว่ากึ่งหนึ่งของ ส.ส.เท่าที่มีอยู่
  หนึ่งในสามของ ส.ส. เท่าที่มีอยู่
  หนึ่งในสี่ของ ส.ส. เท่าที่มีอยู่
  หนึ่งในห้าของ ส.ส. เท่าที่มีอยู่
10. ขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
  ประชาชนลงมติ
  ประชาชนออกเสียงประชามติ
  ประชาชนออกเสียงเห็นชอบ
  ประชาพิจารณ์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ