ข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาความรอบรู้ เรื่อง อาเซียน

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ประเทศบรูไนมีข้อห้ามมิให้ประชาชนใช้สีใดเพราะเป็นสีของสุลต่าน
  สีแดง
  สีขาว
  สีเหลือง
  สีน้ าเงิน
2. ดินแดนแห่งเจดีย์ หมายถึงประเทศใด
  ประเทศไทย
  เมียนมาร์
  ลาว
  เวียดนาม
3. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการร่วมกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
  เพื่อให้ประเทศสมาชิกมีการค้าอย่างเสรี มากขึ้น
  เพื่อให้ประเทศสมาชิกนำสินค้าของ ประเทศตนมาขายมากขึ้น
  เพื่อให้ประเทศสมาชิกติดต่อค้าขายกันได้ ง่ายขึ้น
  เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้ร่วมมือกันต่อต้าน สินค้าของประเทศนอกกล่ม
4. ดอกลำดวน เป็นดอกไม้ประจำชาติใดในอาเซียน
  เวียดนาม
  พม่า
  กัมพูชา
  ลาว
5. ใครเป็นผู้เสนอให้ก่อตั้ง AFTA
  ปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม)
  หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
  จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
  นายอานันท์ ปันยารชุน
6. ข้อใดเป็นผลการร่วมมือของอาเซียน
  เขตการลงทุนอาเซียน
  เขตการค้าเสรีอาเซียน
  ความร่วมมือด้านบริการของอาเซียน
  ถูกทุกข้อ
7. ธงชาติอินโดนีเซีย มีชื่อเรียกว่าอย่างไร
  ซังเมราห์ปูติห์
  ธงแดงดาวเหลือง
  ธงยูเนียนแจ็ค
  ยาลูร์ เกมิลัง
8. ประเทศใดที่เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนประเทศล่าสุด
  กัมพูชา
  ลาว
  พม่า
  เวียดนาม
9. ดอกไม้ประจำชาติอินโดนีเซียคือข้อใด
  ดอกกล้วยไม้แวนด้า
  ดอกพู่ระหง
  ดอกประดู่
  ดอกกล้วยไม้ราตรี
10. กาโด กาโด เป็นอาหารประจำชาติของประเทศใดในอาเซียน
  ฟิลิปปินส์
  อินโดนีเซีย
  เวียดนาม
  มาเลเซีย
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ