แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.4

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. We stick paper together with _______________ .
  pen
  glue
  paper

2. Which one is a sport?
  swimming
  smiling
  working

3. .We use some glue to _____________ the paper together.
  cut
  stick
  make

4. A : _________ play football. B : Alright
  Let’s
  Is
  Are

5. A : Can you swim? B : Yes, I ___________
  do
  dose
  can

6. What game don’t you play at the playground?
  Football
  Checkers
  Tennis

7. Which one is not used to make a jigsaw puzzle?
  Paper
  A pencil
  A knife

8. ____________ is not a sport.
  Swimming
  Jigsaw
  Football

9. Where can we play? At the ______________ .
  floor
  ground
  playground

10. Weena likes ____________ badminton and table tennis .
  Playing
  To play
  Play

ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ