แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกเกษตร

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดจัดเป็นพวก Macro Nutrient elements
  C,H,O,N,P,K
  N,P,K,Ca,Mg,S
  Fe,Mn,B,Zn,Ca,Cl
  ถูกทุกข้อ
2. สูตรปุ๋ยโดยทั่วไปจะประกอบด้วยธาตุใดบ้าง
  Mo,B,Zn
  Fe,Mn,Mg
  N,P,K
  Ca,Mg,s
3. เพราะเหตุใดสูตรปุ๋ยที่ใช้ในนาข้าวจึงไม่มีธาตุ K
  มีอยู่ในดินแล้ว
  ต้นข้าวไม่ต้องการธาตุ K
  ดินได้รับจากการเผาตอซังข้าว
  ถูกทุกข้อ
4. ถ้าเราทำสวนผลไม้ควรเลือกใช้ปุ๋ยสูตรใด
  12 – 24 – 12
  12 – 24 – 12
  12 – 24 – 12
  13 – 13 – 21
5. ธาตุปูนได้แก่ธาตุใดบ้าง
  Ca,Mg
  C,H
  Ca,Cl
  Mn,Ca
6. ถ้าเราทำสวนไม้ผลตระกูลส้มควรเพิ่มธาตุใดเป็นพิเศษ
  N
  K
  Cl
  Zn
7. ธาตุอาหารหลักได้แก่ข้อใด
  N,P,K
  Ca,Mg,s
  Ee,Cl,S
  Zn,Cu,Mn
8. ธาตุอาหารข้อใดที่พบในบรรยากาศ
  N,P,K
  Ca,Mg,S
  C,H,O
  Fe,Cl,B
9. ธาตุอาหารรอง คือข้อใด
  N,P,K
  Ca,Mg,S
  C,H,O
  Fe,Mn,Mg
10. สัดส่วนของส่วนประกอบของดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช ควรเป็นเท่าใด
  อินทรียวัตถุ 15 % อนินทรีย์วัตถุ 35% น้ำ แสง อากาศ อย่างละ 25 %
  อินทรียวัตถุ 5 % อนินทรีย์วัตถุ 45% น้ำ แสง อากาศ อย่างละ 25 %
  อินทรียวัตถุ 45 % อนินทรีย์วัตถุ 5% น้ำ แสง อากาศ อย่างละ 25 %
  อินทรียวัตถุ อนินทรีย์วัตถุ น้ำ แสง อากาศ อย่างละ 25 % เท่าๆ กัน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ