แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกเกษตร

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ธาตุอาหารเสริมได้แก่ข้อใด
  C,H,O,Ca,Mg,S
  Ca,Mg,S,N,P,K
  N,P,K,C,H,O
  Fe,Mn,B,Zn,Ca,Cl,Mo
2. ข้อใด ไม่ใช่ ศัตรูพืช
  แมลง
  มนุษย์
  ไส้เดือนฝอย
  ไม่มีข้อใดถูก
3. PH ของดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชคือเท่าใด
  5 – 6
  6.5 – 7
  8 – 9
  5 – 8
4. ถ้าเราปลูกไม้ดอกควรเลือกใช้ปุ๋ยที่ให้ธาตุอาหารตัวใดสูง
  N
  P
  K
  H
5. สัดส่วนของส่วนประกอบของดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช ควรเป็นเท่าใด
  อินทรียวัตถุ 15 % อนินทรีย์วัตถุ 35% น้ำ แสง อากาศ อย่างละ 25 %
  อินทรียวัตถุ 5 % อนินทรีย์วัตถุ 45% น้ำ แสง อากาศ อย่างละ 25 %
  อินทรียวัตถุ 45 % อนินทรีย์วัตถุ 5% น้ำ แสง อากาศ อย่างละ 25 %
  อินทรียวัตถุ อนินทรีย์วัตถุ น้ำ แสง อากาศ อย่างละ 25 % เท่าๆ กัน
6. ข้อใดเป็นปุ๋ยผสม
  สูตร 46 – 0 – 0
  สูตร 0 – 0 – 60
  สูตร 16 – 20 – 0
  สูตร 0 – 50 – 0
7. ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืช มีกี่ธาตุ
  15 ธาตุ
  16 ธาตุ
  17 ธาตุ
  18 ธาตุ
8. ธาตุอาหารข้อใดที่พบในบรรยากาศ
  N,P,K
  Ca,Mg,S
  C,H,O
  Fe,Cl,B
9. ข้อใดจัดเป็นพวก Macro Nutrient elements
  C,H,O,N,P,K
  N,P,K,Ca,Mg,S
  Fe,Mn,B,Zn,Ca,Cl
  ถูกทุกข้อ
10. ถ้าเราปลูกผักกินใบควรให้ธาตุอาหารใด
  N
  P
  K
  Cl
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ