แบบทดสอบ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ภาษา C

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดต่อไปนี้คือผลของการไม่ใส่คำสั่ง break การตรวจสอบเงื่อนไขด้วย switch ?
  โปรแกรมคอมไพล์ไม่ผ่าน
  เงื่อนไขแต่ละ case จะไม่ทำงาน
  จะตรวจสอบ case ที่อยู่ลำดับถัดไป
  ไม่เกิดอะไรขึ้น
2. ข้อใดต่อไปนี้ คือ จำนวนรอบของการทำงานจากชุดคำสั่งที่กำหนดให้ ?

  5 รอบ
  10 รอบ
  0 รอบ
  ไม่มีข้อใดถูก
3. สัญลักษณ์นี้มีหน้าที่ใด ?

  แสดงการประมวลผล
  แสดงการรับข้อมูลเข้า
  แสดงการตัดสินใจหรือเปรียบเทียบ
  แสดงจุดเริ่มต้นการทำงาน
4. ข้อใดคือโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาซี ?
  Microsoft Word 2010
  Microsoft Windows Logo
  Dev-C++
  Internet Explorer
5. ข้อใดต่อไปนี้ ที่จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของตัวดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ?
  ++, * หรือ / , + หรือ –
  *, /, +, -, ++ หรือ –
  ++, /, +, % หรือ –
  /, -, % หรือ +
6. ข้อใดคือข้อแตกต่างระหว่างซูโดโค้ด กับผังงาน ?
  ซูโดโค้ดกับผังงานเป็นคำอธิบายขั้นตอนการทำงาน
  ซูโดโค้ดกับผังงานเป็นแผนภาพของโปรแกรม
  ผังงานเป็นคำอธิบายขั้นตอนการทำงาน แต่ซูโดโค้ดเป็นแผนภาพของโปรแกรม
  ซูโดโค้ดเป็นคำอธิบายขั้นตอนการทำงาน แต่ผังงานเป็นแผนภาพของโปรแกรม
7. การดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องที่สุด ?

  5 2 6 4 1 3
  5 6 2 4 3 1
  5 1 3 2 4 6
  5 1 2 6 4 3
8. การแปลภาษาคอมพิวเตอร์เป็นรหัสภาษาเครื่องมือที่มีการแปลทีละบรรทัดเรียกว่าอะไร
  คอมไพล์เลอร์
  อินเทอร์พรีเตอร์
  แอสเซมเบอร์
  รันไทม์
9. ข้อใดคือเครื่องหมายลงท้ายคำสั่งต่างๆ ในภาษาซี ?
  ; (semi-colon)
  : (colon)
  # (directive)
  , (comma)
10. การรวบรวมรายชื่อหนังสือ วารสาร เอกสาร เว็บไซต์ จัดอยู่ในส่วนใดของการเขียนรายงานโครงงาน ?
  บทคัดย่อ
  คู่มือการใช้งาน
  บรรณานุกรม
  หลักการและทฤษฎี
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ