แบบทดสอบ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ภาษา C

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดเรียงลำดับขนาดข้อมูลของตัวแปรจากน้อยไปมากได้ถูกต้อง ?
  double, float, long, unsigned int
  char, unsigned int, float, double
  long, unsigned long, float, double
  unsigned int, char, float, double
2. ข้อใดคือข้อแตกต่างระหว่างซูโดโค้ด กับผังงาน ?
  ซูโดโค้ดกับผังงานเป็นคำอธิบายขั้นตอนการทำงาน
  ซูโดโค้ดกับผังงานเป็นแผนภาพของโปรแกรม
  ผังงานเป็นคำอธิบายขั้นตอนการทำงาน แต่ซูโดโค้ดเป็นแผนภาพของโปรแกรม
  ซูโดโค้ดเป็นคำอธิบายขั้นตอนการทำงาน แต่ผังงานเป็นแผนภาพของโปรแกรม
3. ข้อใดไม่ถูกต้องตามหลักการตั้งชื่อตัวแปร ?
  day_of_week
  num1
  2Subjects
  FLOAT
4. การดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องที่สุด ?

  5 2 6 4 1 3
  5 6 2 4 3 1
  5 1 3 2 4 6
  5 1 2 6 4 3
5. ข้อใดคือผู้พัฒนาภาษาซี ?
  Arthur C. Clarke
  Dennis Ritchie
  Charles Babbage
  Lady Augusta Ada Byron
6. การแปลภาษาคอมพิวเตอร์เป็นรหัสภาษาเครื่องมือที่มีการแปลทีละบรรทัดเรียกว่าอะไร
  คอมไพล์เลอร์
  อินเทอร์พรีเตอร์
  แอสเซมเบอร์
  รันไทม์
7. ข้อใดคือเครื่องหมายลงท้ายคำสั่งต่างๆ ในภาษาซี ?
  ; (semi-colon)
  : (colon)
  # (directive)
  , (comma)
8. ข้อใดเป็นลักษณะของภาษาระดับสูง ?
  ทำงานได้โดยไม่ต้องมีโปรแกรมระบบ
  เป็นภาษาที่ใช้กับงานขั้นสูง
  เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ยุคใหม่
  มีภาษาใกล้เคียงกับภาษามนุษย์
9. ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมได้ถูกต้อง ?
  เขียนโปรแกรม > ทำเอกสาร > เขียนผังงานและซูโดโค้ด > ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม > วิเคราะห์ปัญหา
  เขียนโปรแกรม > ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม > วิเคราะห์ปัญหา > ทำเอกสาร > เขียนผังงานและซูโดโค้ด
  วิเคราะห์ปัญหา > เขียนผังงานและซูโดโค้ด > เขียนโปรแกรม > ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม > ทำเอกสาร
  วิเคราะห์ปัญหา > เขียนโปรแกรม > เขียนผังงานและซูโดโค้ด > ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม > ทำเอกสาร
10. ข้อใดต่อไปนี้ คือ จำนวนรอบของการทำงานจากชุดคำสั่งที่กำหนดให้ ?

  5 รอบ
  10 รอบ
  0 รอบ
  ไม่มีข้อใดถูก
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ