แบบทดสอบ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ภาษา C

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. stdio.h จะพบได้ในส่วนใดของโครงสร้างโปรแกรมภาษซี ?
  ส่วนฟังก์ชันที่กำหนดเอง
  ส่วนฟังก์ชันหลัก
  ส่วนประกาศตัวแปรส่วนกลาง
  ส่วนประมวลผลก่อน
2. ข้อใดต่อไปนี้ คือ ลักษณะการทำงานของคำสั่งวนซ้ำ do-while ?
  ตรวจสอบเงื่อนก่อนก็ได้ หรือทำงานก่อนก็ได้
  ทำงานและตรวจสอบเงื่อนไขพร้อมกัน
  ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนแล้วจึงทำงานต่อไป
  ทำงานตามคำสั่งก่อนจึงตรวจสอบเงื่อนไข
3. ข้อใดต่อไปนี้ ตั้งชื่อตัวแปรถูกต้องตามหลักในการตั้งชื่อตัวแปร ?
  1Sum
  Num 2
  do
  _name
4. การแปลภาษาคอมพิวเตอร์เป็นรหัสภาษาเครื่องมือที่มีการแปลทีละบรรทัดเรียกว่าอะไร
  คอมไพล์เลอร์
  อินเทอร์พรีเตอร์
  แอสเซมเบอร์
  รันไทม์
5. ข้อใดคือคีย์ลัดเพื่อสั่งโปรแกรมแปลภาษา (คอมไพล์) และทำงาน (รัน) ?
  F9
  Ctrl + F9
  Ctrl + F10
  Ctrl + O
6. ข้อใดคือเครื่องหมายลงท้ายคำสั่งต่างๆ ในภาษาซี ?
  ; (semi-colon)
  : (colon)
  # (directive)
  , (comma)
7. ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมได้ถูกต้อง ?
  เขียนโปรแกรม > ทำเอกสาร > เขียนผังงานและซูโดโค้ด > ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม > วิเคราะห์ปัญหา
  เขียนโปรแกรม > ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม > วิเคราะห์ปัญหา > ทำเอกสาร > เขียนผังงานและซูโดโค้ด
  วิเคราะห์ปัญหา > เขียนผังงานและซูโดโค้ด > เขียนโปรแกรม > ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม > ทำเอกสาร
  วิเคราะห์ปัญหา > เขียนโปรแกรม > เขียนผังงานและซูโดโค้ด > ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม > ทำเอกสาร
8. ข้อใดต่อไปนี้คือผลของการไม่ใส่คำสั่ง break การตรวจสอบเงื่อนไขด้วย switch ?
  โปรแกรมคอมไพล์ไม่ผ่าน
  เงื่อนไขแต่ละ case จะไม่ทำงาน
  จะตรวจสอบ case ที่อยู่ลำดับถัดไป
  ไม่เกิดอะไรขึ้น
9. ข้อใดคือผู้พัฒนาภาษาซี ?
  Arthur C. Clarke
  Dennis Ritchie
  Charles Babbage
  Lady Augusta Ada Byron
10. ข้อใดต่อไปนี้ คือ จำนวนรอบของการทำงานจากชุดคำสั่งที่กำหนดให้ ?

  5 รอบ
  10 รอบ
  0 รอบ
  ไม่มีข้อใดถูก
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ