แบบทดสอบ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ภาษา C

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดต่อไปนี้ คือ จำนวนรอบของการทำงานจากชุดคำสั่งที่กำหนดให้ ?

  5 รอบ
  10 รอบ
  0 รอบ
  ไม่มีข้อใดถูก
2. การรวบรวมรายชื่อหนังสือ วารสาร เอกสาร เว็บไซต์ จัดอยู่ในส่วนใดของการเขียนรายงานโครงงาน ?
  บทคัดย่อ
  คู่มือการใช้งาน
  บรรณานุกรม
  หลักการและทฤษฎี
3. ข้อใดไม่ถูกต้องตามหลักการตั้งชื่อตัวแปร ?
  day_of_week
  num1
  2Subjects
  FLOAT
4. ข้อใดเรียงลำดับขนาดข้อมูลของตัวแปรจากน้อยไปมากได้ถูกต้อง ?
  double, float, long, unsigned int
  char, unsigned int, float, double
  long, unsigned long, float, double
  unsigned int, char, float, double
5. ข้อใดเขียนคำอธิบายโปรแกรมผิด ?
  //printf(
  /*printf(
  //puts(x); //puts(y);
  /*scanf(
6. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นคำสั่งในการเลือกทำแบบทางเดียว ?
  if
  if-else
  if-else เชิงซ้อน
  switch
7. ข้อใดคือผู้พัฒนาภาษาซี ?
  Arthur C. Clarke
  Dennis Ritchie
  Charles Babbage
  Lady Augusta Ada Byron
8. ข้อใดคือคีย์ลัดเพื่อสั่งโปรแกรมแปลภาษา (คอมไพล์) และทำงาน (รัน) ?
  F9
  Ctrl + F9
  Ctrl + F10
  Ctrl + O
9. ข้อใดต่อไปนี้ คือ จำนวนรอบของการทำงานจากชุดคำสั่งที่กำหนดให้ ?

  5 รอบ
  10 รอบ
  0 รอบ
  ไม่มีข้อใดถูก
10. ข้อใดต่อไปนี้ คือ ลักษณะการทำงานของคำสั่งวนซ้ำ do-while ?
  ตรวจสอบเงื่อนก่อนก็ได้ หรือทำงานก่อนก็ได้
  ทำงานและตรวจสอบเงื่อนไขพร้อมกัน
  ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนแล้วจึงทำงานต่อไป
  ทำงานตามคำสั่งก่อนจึงตรวจสอบเงื่อนไข
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ