แบบทดสอบ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ภาษา C

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. กิจกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์น้อยที่สุด ?
  แก้ปัญหา
  ประดิษฐ์คิดค้น
  ค้นคว้าหาความรู้
  ฝึกทักษะพิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์
2. ข้อใด ไม่ใช่ ขั้นตอนในการทำโครงงาน ?
  การนำเสนอและแสดงผลงาน
  การเลือกหัวข้อโครงงาน
  การเขียนรายงาน
  การแสดงวิธีการดำเนินงาน
3. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นคำสั่งในการเลือกทำแบบทางเดียว ?
  if
  if-else
  if-else เชิงซ้อน
  switch
4. การดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องที่สุด ?

  5 2 6 4 1 3
  5 6 2 4 3 1
  5 1 3 2 4 6
  5 1 2 6 4 3
5. ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมได้ถูกต้อง ?
  เขียนโปรแกรม > ทำเอกสาร > เขียนผังงานและซูโดโค้ด > ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม > วิเคราะห์ปัญหา
  เขียนโปรแกรม > ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม > วิเคราะห์ปัญหา > ทำเอกสาร > เขียนผังงานและซูโดโค้ด
  วิเคราะห์ปัญหา > เขียนผังงานและซูโดโค้ด > เขียนโปรแกรม > ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม > ทำเอกสาร
  วิเคราะห์ปัญหา > เขียนโปรแกรม > เขียนผังงานและซูโดโค้ด > ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม > ทำเอกสาร
6. stdio.h จะพบได้ในส่วนใดของโครงสร้างโปรแกรมภาษซี ?
  ส่วนฟังก์ชันที่กำหนดเอง
  ส่วนฟังก์ชันหลัก
  ส่วนประกาศตัวแปรส่วนกลาง
  ส่วนประมวลผลก่อน
7. ข้อใดไม่ถูกต้องตามหลักการตั้งชื่อตัวแปร ?
  day_of_week
  num1
  2Subjects
  FLOAT
8. ข้อใดต่อไปนี้ ที่จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของตัวดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ?
  ++, * หรือ / , + หรือ –
  *, /, +, -, ++ หรือ –
  ++, /, +, % หรือ –
  /, -, % หรือ +
9. ข้อใดเรียงลำดับขนาดข้อมูลของตัวแปรจากน้อยไปมากได้ถูกต้อง ?
  double, float, long, unsigned int
  char, unsigned int, float, double
  long, unsigned long, float, double
  unsigned int, char, float, double
10. ข้อใดคือโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาซี ?
  Microsoft Word 2010
  Microsoft Windows Logo
  Dev-C++
  Internet Explorer
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ