ภาษาอังกฤษ Present Tense ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 20 ข้อ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. What ____ you ____to draw ?
  are / trying
  is / trying
  do / try
  does / try
2. She always ____ her hands before having dinner.
  wash
  washes
  is washing
  washed
3. She sometimes ____ us waiting for her to come.
  keep
  kept
  keeps
  is keeping
4. That man ____ on the phone for 15 minutes.
  has been talking
  is talking
  will talk
  talks
5. His father ____ a Thai boxing match on TV every Saturday.
  watch
  watches
  has watched
  is watching
6. The dog is still wet. It ________ out of the rain.
  was only just coming
  only just comes
  has only just come
  had only just come
7. You must wake her up ! She ____soundly for 10 hours.
  is sleeping
  has been sleeping
  has slept
  slept
8. I____ that book five times now.
  am reading
  have read
  will read
  read
9. She ____in Chieng Rai since she was marrieNow she is still living there.
  has lived
  have lived
  had lived
  lives
10. George ____ cigarettes since his doctor told him to stop.
  doesn't smoked
  isn't smoking
  hasn't smoked
  will not smoke
  INSERT เกิดข้อผิดพลาด You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 't smoked ','isn't smoking ','hasn't smoked ','will not smoke ','2','','54.158.1' at line 1