ภาษาอังกฤษ Present Tense ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 20 ข้อ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. What ____ you ____to draw ?
  are / trying
  is / trying
  do / try
  does / try
2. She always ____ her hands before having dinner.
  wash
  washes
  is washing
  washed
3. Suda ____ right now to visit India next month.
  plans
  planed
  will plan
  is planning
4. His father ____ a Thai boxing match on TV every Saturday.
  watch
  watches
  has watched
  is watching
5. The dog is still wet. It ________ out of the rain.
  was only just coming
  only just comes
  has only just come
  had only just come
6. The policemen______ for the robber all week, but they have not found him yet.
  look
  looked
  have looked
  have been looking
7. Listen ! The bell _________.
  rings
  will ring
  was ringing
  is ringing
8. George ____ cigarettes since his doctor told him to stop.
  doesn't smoked
  isn't smoking
  hasn't smoked
  will not smoke
  INSERT เกิดข้อผิดพลาด You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 't smoked ','isn't smoking ','hasn't smoked ','will not smoke ','2','','54.224.1' at line 1