ภาษาอังกฤษ Present Tense ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 20 ข้อ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. They ____ church every Sunday.
  attend
  attended
  are attending
  have attended
2. She sometimes ____ us waiting for her to come.
  keep
  kept
  keeps
  is keeping
3. That man ____ on the phone for 15 minutes.
  has been talking
  is talking
  will talk
  talks
4. The dog is still wet. It ________ out of the rain.
  was only just coming
  only just comes
  has only just come
  had only just come
5. I can't go out because it ____ very hard now.
  rains
  rained
  had rained
  is raining
  INSERT เกิดข้อผิดพลาด You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 't go out because it ____ very hard now. ', 'rains ','rained ','had rained ','is ' at line 1