ข้อสอบมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ความรู้ที่ได้ตกผลึกในความคิดของบุคคล อยู่ในลำดับชั้นความรู้ใด
  ข้อมูล
  สารสนเทศ
  ความรู้
  ปัญญา
2. “การจัดการความรู้ คือ การจัดการความรู้เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยที่วัฒนธรรม พฤติกรรมภายในองค์กร พลวัต และวิธีปฏิบัติมีผลต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ” เป็นคำกล่าวของใคร
  วิจารณ์ บุญกิจ
  วิจารณ์ พานิช
  Ryo Toyama
  Ryo Toyama
3. “ความรู้ คือ สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิดเปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรู้อื่นจนเกิดเป็นความเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ในการสรุปและตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่จำกัดช่วงเวลา ” เป็นคำกล่าวของใคร
  Hideo Yamazaki
  Trapp
  Newman , Brian
  Ryoko Toyama
4. ข้อใดคือแนวปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
  สร้างรูปแบบให้มีการติดต่อ สื่อสารที่รวดเร็ว
  ระดมสมองในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
  ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้ผู้ปฏิบัติงาน
  สร้างวัฒนธรรมในการค้นหาความรู้มาพัฒนาองค์กร
5. วัยใดที่มีการพัฒนาของสมองมากที่สุด
  ต่ำกว่า 3 ขวบ
  4 ขวบ
  5 ขวบ
  มากกว่า 6 ขวบ
6. ปีรามิดลำดับของความรู้ ข้อใดเรียงลำดับจากล่างถึงยอดได้ถูกต้อง
  สารสนเทศ ข้อมูล ความรู้ ปัญญา
  ข้อมูล สารสนเทศ ปัญญา ความรู้
  ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ปัญญา
  สารสนเทศ ข้อมูล ปัญญา ความรู้
7. ข้อใดเป็นความรู้แบบรูปธรรม
  ทักษะการทำงาน
  งานฝีมือ
  ความชำนาญในอาชีพ
  คู่มือการเรียน
8. Tacit Knowledge คืออะไร
  ความรู้ที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
  ความรู้ที่ได้จากการรวบรวม
  ความรู้ที่ได้จากการค้นหา
  ความรู้ที่ได้จากการสำรวจ
9. Tacit Knowledge มีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ขององค์ความรู้องค์กร
  50 %
  60 %
  80 %
  100 %
10. สมองซีกใด ทำหน้าที่ สร้างสรรค์ และคิดสิ่งแปลกๆใหม่ๆ
  สมองซีกซ้าย
  สมองซีกขวา
  สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา
  ถูกทุกข้อ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ