ข้อสอบมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดเป็นความรู้แบบนามธรรม
  ทักษะในการงาน
  งานฝีมือ
  การคิดวิเคราะห์
  ถูกทุกข้อ
2. โมเดลปลาทู ถูกคิดค้นโดยใคร
  กพร
  สคศ.
  พว
  อจท
3. Tacit Knowledge มีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ขององค์ความรู้องค์กร
  50 %
  60 %
  80 %
  100 %
4. ข้อใดเป็นความรู้แบบรูปธรรม
  ทักษะการทำงาน
  งานฝีมือ
  ความชำนาญในอาชีพ
  คู่มือการเรียน
5. Tacit Knowledge คืออะไร
  ความรู้ที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
  ความรู้ที่ได้จากการรวบรวม
  ความรู้ที่ได้จากการค้นหา
  ความรู้ที่ได้จากการสำรวจ
6. ส่วนใดของโมเดลปลาทู เทียบได้กับส่วนแลกเปลี่ยนความรู้
  หัวปลา
  เหงือกปลา
  ตัวปลา
  หางปลา
7. “ความรู้ คือ สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิดเปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรู้อื่นจนเกิดเป็นความเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ในการสรุปและตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่จำกัดช่วงเวลา ” เป็นคำกล่าวของใคร
  Hideo Yamazaki
  Trapp
  Newman , Brian
  Ryoko Toyama
8. สมองซีกใด ทำหน้าที่ สร้างสรรค์ และคิดสิ่งแปลกๆใหม่ๆ
  สมองซีกซ้าย
  สมองซีกขวา
  สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา
  ถูกทุกข้อ
9. “การจัดการความรู้ คือ การจัดการความรู้เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยที่วัฒนธรรม พฤติกรรมภายในองค์กร พลวัต และวิธีปฏิบัติมีผลต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ” เป็นคำกล่าวของใคร
  วิจารณ์ บุญกิจ
  วิจารณ์ พานิช
  Ryo Toyama
  Ryo Toyama
10. วัยใดที่มีการพัฒนาของสมองมากที่สุด
  ต่ำกว่า 3 ขวบ
  4 ขวบ
  5 ขวบ
  มากกว่า 6 ขวบ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ