ข้อสอบมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. Tacit Knowledge มีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ขององค์ความรู้องค์กร
  50 %
  60 %
  80 %
  100 %
2. สมองซีกใด ทำหน้าที่ สร้างสรรค์ และคิดสิ่งแปลกๆใหม่ๆ
  สมองซีกซ้าย
  สมองซีกขวา
  สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา
  ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดคือแนวปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
  สร้างรูปแบบให้มีการติดต่อ สื่อสารที่รวดเร็ว
  ระดมสมองในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
  ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้ผู้ปฏิบัติงาน
  สร้างวัฒนธรรมในการค้นหาความรู้มาพัฒนาองค์กร
4. ความรู้ที่ได้ตกผลึกในความคิดของบุคคล อยู่ในลำดับชั้นความรู้ใด
  ข้อมูล
  สารสนเทศ
  ความรู้
  ปัญญา
5. “การจัดการความรู้ คือ การจัดการความรู้เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยที่วัฒนธรรม พฤติกรรมภายในองค์กร พลวัต และวิธีปฏิบัติมีผลต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ” เป็นคำกล่าวของใคร
  วิจารณ์ บุญกิจ
  วิจารณ์ พานิช
  Ryo Toyama
  Ryo Toyama
6. ปีรามิดลำดับของความรู้ ข้อใดเรียงลำดับจากล่างถึงยอดได้ถูกต้อง
  สารสนเทศ ข้อมูล ความรู้ ปัญญา
  ข้อมูล สารสนเทศ ปัญญา ความรู้
  ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ปัญญา
  สารสนเทศ ข้อมูล ปัญญา ความรู้
7. วัยใดที่มีการพัฒนาของสมองมากที่สุด
  ต่ำกว่า 3 ขวบ
  4 ขวบ
  5 ขวบ
  มากกว่า 6 ขวบ
8. เด็กหญิงก้องเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง “ การแลกเปลี่ยนเงินตรา ”นำความรู้ที่ได้มาใช้ช่วยแม่ขายผลไม้ที่ตลาด ถือว่าเป็นลำดับชั้นความรู้ข้อใด
  ข้อมูล
  สารสนเทศ
  ความรู้
  ปัญญา
9. ข้อใดเป็นความรู้แบบรูปธรรม
  ทักษะการทำงาน
  งานฝีมือ
  ความชำนาญในอาชีพ
  คู่มือการเรียน
10. ส่วนใดของโมเดลปลาทู เทียบได้กับส่วนแลกเปลี่ยนความรู้
  หัวปลา
  เหงือกปลา
  ตัวปลา
  หางปลา
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ