ข้อสอบครูธุรการ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. หนังสือรับรอง ใช้กระดาษอะไร?
  กระดาษบันทึก
  กระดาษ เอ4
  กระดาษตราครุฑ
  กระดาษธรรมดา
2. 1660 คือหมายเลขโทรศัพทืสายด่วนหน่วยงานใด?
  สำนักงานยุติธรรม
  สำนักงาน กศน
  สำนักงาน ปปช
  สำนักงาน สพฐ
3. เวลาเลิกเรียนใหม่ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดคือ?
  16.00 น.
  15.00 น.
  14.30 น.
  14.00 น.
4. ระบบ Wi- fi ที่ติดตั้งในโรงเรียนต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่ในอาคารระยะกี่เมตร และในที่โล่งกี่เมตร?
  60 เมตร/ 100 เมตร
  50 เมตร/80 เมตร
  40 เมตร/90 เมตร
  30 เมตร/100เมตร
5. ระบบข้อมูลคุรุภัรท์โรงเรียนคืออะไร?
  P OBEC
  S OBEC
  M OBEC
  B OBEC
6. โน๊ตบุค ที่ใช้ในงานธุรการจัดเป็นคอมพิวเตอร์ชนิดใด?
  ไมโครคอมพิวเตอร์
  มินิคอมพิวเตอร์
  เชิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์
  ชูปเปอร์มินิคอมพิวเตอร์
7. 1 byte มีค่าเท่าไร
  1 ตัวอักษร
  24 ตัวอักษร
  1 kb
  24 kb
8. 6681234567 เขียนในรูปหมายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศได้แบบใด?
  668 1234 567
  66 81234 567
  6 681234 567
  668 123 4567
9. หน้าของเนื้อหาของหนังสือ เปรียบเสมือนสิ่งใด?
  ้home page
  web site
  google
  web paeg
10. 0.01 0.003 0.0005 ....
  0.0006
  0.0007
  0.00006
  0.00007
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ