ข้อสอบครูธุรการ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ชั้นความลับของหนังสือราชการ คือข้อใด?
  ลับ ลับมาก ลับมากสุด
  ลับ ลับมาก ลับที่สุด
  ลับ ลับมาก ลับเฉพาะ ลับที่สุด
  ลับ ลับมาก ลับเฉพาะ ลับมากสุด
2. 6681234567 เขียนในรูปหมายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศได้แบบใด?
  668 1234 567
  66 81234 567
  6 681234 567
  668 123 4567
3. 1660 คือหมายเลขโทรศัพทืสายด่วนหน่วยงานใด?
  สำนักงานยุติธรรม
  สำนักงาน กศน
  สำนักงาน ปปช
  สำนักงาน สพฐ
4. การประชุม UN ที่จัดขึ้นปี 2558 เป็นการประชุมครั้งที่เท่าใด และนายกเป็นประธานกลุ่มประเทศไหน?
  ครั้งที่ 70 / G7
  ครั้งที่ 70/ G77
  ครั้งที่ 71/G77
  ครั้งที่71/G7
5. หนังสือรับรอง ใช้กระดาษอะไร?
  กระดาษบันทึก
  กระดาษ เอ4
  กระดาษตราครุฑ
  กระดาษธรรมดา
6. ผลบวกตั้งแต่ 50ถึง100 มีค่าเท่ากับข้อใด?
  3,826
  3,825
  3,804
  3,980
7. 1 byte มีค่าเท่าไร
  1 ตัวอักษร
  24 ตัวอักษร
  1 kb
  24 kb
8. รูเปีย เป็นค่าสกุลเงินของประเทศใดในอาเซียน?
  มาเลเชีย - บรูไน
  บรูไน-ฟิลิปปินส์
  อินโดนีเชีย
  ฟิลิปปินส์
9. ประเทศไทยเริ่มนำคอมพิวเตอร์มาใช้ใน พ.ศ.ใด ?
  2504
  2505
  2506
  2406
10. การเลือกตั้งที่ประเทศสิงค์โปร์ล่าสุด พรรคใดชนะการเลือกตั้ง?
  กิจสังคม
  กิจประชาชน
  ประชาราษ
  สังคมนิยม
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ