ข้อสอบครูธุรการ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. โน๊ตบุค ที่ใช้ในงานธุรการจัดเป็นคอมพิวเตอร์ชนิดใด?
  ไมโครคอมพิวเตอร์
  มินิคอมพิวเตอร์
  เชิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์
  ชูปเปอร์มินิคอมพิวเตอร์
2. 6681234567 เขียนในรูปหมายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศได้แบบใด?
  668 1234 567
  66 81234 567
  6 681234 567
  668 123 4567
3. 1 byte มีค่าเท่าไร
  1 ตัวอักษร
  24 ตัวอักษร
  1 kb
  24 kb
4. ผลบวกตั้งแต่ 50ถึง100 มีค่าเท่ากับข้อใด?
  3,826
  3,825
  3,804
  3,980
5. คำว่า "ส่วนราชการ" หมายถึงข้อใด?
  กระทรวง
  กรม
  สำนักงานเอกชน
  ข้อ ก และ ข ถูกต้องที่สุด
6. หนังสือรับรอง ใช้กระดาษอะไร?
  กระดาษบันทึก
  กระดาษ เอ4
  กระดาษตราครุฑ
  กระดาษธรรมดา
7. สายด่วน กระทรวงศึกษาธิการคือหมายเลขใด?
  1578
  1579
  1560
  1561
8. การเลือกตั้งที่ประเทศสิงค์โปร์ล่าสุด พรรคใดชนะการเลือกตั้ง?
  กิจสังคม
  กิจประชาชน
  ประชาราษ
  สังคมนิยม
9. เวลาเลิกเรียนใหม่ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดคือ?
  16.00 น.
  15.00 น.
  14.30 น.
  14.00 น.
10. ในอุทยานราชภักดิ์ มีรูปปั้น 7 พระองค์ข้อใดไม่ใช่?
  พระบรมไตรโลกนาจ
  พระนเรศวรมหาราช
  พ่อขุนรามคำแหง
  พระเจ้าตากสินมหาราช
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ