ข้อสอบไวยากรณ์ Grammar เรื่อง Tense

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. A : Where did you and your family go last vacation ? B : ……………………………………………
  We went to the beach.
  They went to the beach.
  I went shopping
  We go to the beach.
2. I ……………to Pattaya every year.
  travels
  traveled
  travel
  am traveling
3. A : Where did you go yesterday? B :…………………………………………
  I went to the bank.
  She went to the bank.
  I went with my mom.
  I went there by a car.
4. Anna and Liza ________ milk every morning.
  drinking
  drinks
  drink
  to drink
5. Last year, I …………………….in M. 1.
  am
  is
  were
  was
6. A bird ……………… an animal.
  is
  are
  were
  being
7. My sister ……………to the hospital to visit her friend yesterday.
  goes
  go
  went
  is , going
8. They never ___ tea in the morning.
  drink
  drinks
  drank
  drinking
9. A : What did do yesterday ? B :………………………………………………………….
  I went to the bank.
  I’m wearing a red shirt.
  She has short hair.
  She has short hair.
10. Jim and Jam…………….always…………..to school at 8 o’clock.
  are , goes
  are , go
  were , went
  are , going
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ