ข้อสอบไวยากรณ์ Grammar เรื่อง Tense

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. He always ___ his car on Sundays.
  wash
  washes
  washed
  washing
2. I ……………to Pattaya every year.
  travels
  traveled
  travel
  am traveling
3. I………………..to school everyday.
  went
  go
  goes
  is going
4. A : ……………the birds ………….? B : Yes, they are .
  Is , flying
  Are , fly
  Do , fly
  Did , fly
5. A : When did you go to Chiang Mai ? B:………………………………………………
  Today
  Last week
  Tomorrow
  Next week
6. She ___ four languages.
  speak
  speaks
  spoke
  speaking
7. A : Who did you go to school with? B :…………………………………………………..
  I went to school with Suda.
  I played tennis.
  I visited Suda
  I went shopping.
8. A : How did you go to Pattaya last week? B :…………………………………………………………..
  I went to Pattaya by bus.
  I stayed in Pattaya 5 days.
  I went to Pattaya last week.
  I went to Pattaya with my friends.
9. He ………………….football every evening.
  playing
  play
  plays
  is playing
10. A : What do you do ? B : …………………………………………….
  She is a teacher.
  I’m a student.
  They are doctors.
  He is a salesman.
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ