ข้อสอบไวยากรณ์ Grammar เรื่อง Tense

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. A : What did she do last week? B : ……………………………………………………
  I do my homework.
  Yes, I do.
  She played tennis.
  Yes, she did.
2. I ……………… to have watermelon after meals when I was in Prathom 6.
  like
  liked
  likes
  don’t like
3. He ………………….football every evening.
  playing
  play
  plays
  is playing
4. A : What did do yesterday ? B :………………………………………………………….
  I went to the bank.
  I’m wearing a red shirt.
  She has short hair.
  She has short hair.
5. He always ___ his car on Sundays.
  wash
  washes
  washed
  washing
6. A : When did you go to Chiang Mai ? B:………………………………………………
  Today
  Last week
  Tomorrow
  Next week
7. She ___ four languages.
  speak
  speaks
  spoke
  speaking
8. I ……………to Pattaya every year.
  travels
  traveled
  travel
  am traveling
9. A : How did you go to Pattaya last week? B :…………………………………………………………..
  I went to Pattaya by bus.
  I stayed in Pattaya 5 days.
  I went to Pattaya last week.
  I went to Pattaya with my friends.
10. A : Who did you go with? B : ……………………………………………..
  No, I didn’t.
  I went to Big C.
  Yes, please.
  I went with Sunee.
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ