ข้อสอบไวยากรณ์ Grammar เรื่อง Tense

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. A : ……………………………………………….? B : Yes, they did.
  Did your friends play tennis yesterday?
  Do you play tennis ?
  Not at all.
  Did Suda play tennis yesterday?
2. A : Did they ……………..in the canal? B : No, they didn’t.
  swim
  are swimming
  swims
  swam
3. A : Where did you go yesterday? B :…………………………………………
  I went to the bank.
  She went to the bank.
  I went with my mom.
  I went there by a car.
4. Wichai …………….English everyday .
  studied
  study
  studies
  studying
5. A : When did you go to Chiang Mai ? B:………………………………………………
  Today
  Last week
  Tomorrow
  Next week
6. A : Where did you …………………… yesterday? B : I went to the bank .
  go
  going
  goes
  went
7. My sister ……………to the hospital to visit her friend yesterday.
  goes
  go
  went
  is , going
8. He always ___ his car on Sundays.
  wash
  washes
  washed
  washing
9. A : Where did you and your family go last vacation ? B : ……………………………………………
  We went to the beach.
  They went to the beach.
  I went shopping
  We go to the beach.
10. They never ___ tea in the morning.
  drink
  drinks
  drank
  drinking
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ