ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.4

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. People watch the movies at the ................. .
  cinema
  hospital
  shop
  school
2. At the temple we can see ........... .
  monks
  students
  teachers
  doctors
3. A ..................... is a pet.
  bear
  sheep
  goat
  bird
4. There are many animals in the .................... .
  village
  big farm
  big city
  capital
5. There are many ................ in the village.
  building
  cars
  farms
  buses
6. Find the word which has the different vowel sound.
  rice
  live
  field
  hill
7. Find the word which has the same vowel sound as “car”.
  grand
  flat
  capital
  marble
8. We eat food at the ............. .
  playground
  palace
  hospital
  restaurant
9. We get on the bus at the .......... .
  bank
  bus station
  market
  temple
10. We buy things at the ............... .
  market
  farm
  village
  river
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ