อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา บทที่5

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อาเซียนขยายความร่วมมือไปยังประเทศภาพนอกภูมิภาค
  เพื่อต่อต้านการก่อการร้าย
  เพื่อขยายตลาดส่งออกสินค้า
  เพื่อให้ชาติตะวันตกเกรงกลัวอาเซียน
  เพื่อพัฒนาความสามารถของประชากรในอาเซียน
2. ประเทศที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับอาเซียนส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ตามข้อใด
  เพื่อใช้เงินสุกลเดียวกัน
  เพื่อจัดตั้งกองกำลังทหาร
  เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนาธรรมร่วมกัน
  เพื่อร่วมกันในด้านเศรษฐกิจและการค้า
3. การทำปฏิญญาร่วมอาเซียนและสหรัฐอเมริกา ร่วมกันต่อต้านการก่อการร้าย มีความสำคัญอย่างไร
  ลดปัญหาอาชญากรมมที่เกิดขึ้นภายในประเทศ
  เป็นการร่วมมือกันตามกฏหมายว่าด้วยการส่งผุ้ร้ายข้ามแดน
  ลดปัญหาการก่อการร้ายที่เกิขึ้นในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
  เพื่อพัฒนาอาวุธที่สามารถป้องกันปัญหาการก่อการร้ายในภูมิภาคเอเซียตะวันอกกเฉียงใต้
4. ข้อใดมิใช่ประเทศคุ่เจรจาของอาเซียน
  จีน ไทย
  อินเดีย รัสเซีย
  เวียดนาม เนปาล
  มาเลซีย พม่า
5. ประเทศคู่เจรจาของอาเซียนที่ได้ภาคยานุวัติ เป็นประเทศแรก คือประเทศใด
  จีน
  ลาว
  เวียดนาม
  ออสเตรเลีย
6. ประเทศใดอยุ่ในกลุ่อาเซียน+3
  จีน ญิ่ปุ่น เกาหลีใต้
  แคนาดา สหรัฐฯ รัสเซีย
  ไทย พม่า ลาว
  มาเลเซีย เวียวนาม เกาหลี
7. ประเทศใดมีการพัฒนาความสัมพันธ์จนเป็นนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
  อินเดีย
  รัสเซีย
  ไทย
  สาธารณรัฐเกาหลี
8. ประเทศที่เป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของอาเซียน คือประเทศใด
  จีน
  ลาว
  ไทย
  พม่า
9. ข้อใดเป็นความร่วมมือกันระหว่างอาเซียนกับสหรัฐอเมริกา
  การจัดตั้งเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์
  การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อระงับกรณีพิพาท
  การจัดตั้งโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากร
  การจัดตั้งกองกำลังทหารเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย
10. ประเทศจีนได้เสมอความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเรื่องใดแก่อาเซียนเป็นประเทศแรก
  เขตการค้าเสรีอาเซียน
  การต่อต้านการก่อการร้าย
  การค้ามนุษย์และยาเสพติด
  ไม่มีข้อถูก
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ