รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ 560 ข้อ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. คณะกรรมการคุรุสภามีการประชุมปีละกี่ครั้ง
  10 ครั้ง
  12 ครั้ง
  15 ครั้ง
  24 ครั้ง
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ข้อใดที่ให้เป็นตำแหน่งที่มีวิทยฐานะ
  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเชี่ยวชาญ
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเชียวชาญพิเศษ
  ถูกทุกข้อ
3. สติ หมายถึง
  การระลึกได้
  ความรู้ตัว
  การคิดก่อนทำ
  การมีสมาธิ
4. รู้จักข่มใจเมื่อรู้สึกโกรธ ตรงกับหลักการครอง เรือน ฆราวาสธรรม4 ข้อใด
  สัจจะ
  ทมะ
  ขันติ
  จาคะ
5. บุคคลใดไม่มีสิทธิเลือกตั้ง
  หูหนวก
  ตาบอด
  วิกลจริต
  จิตฟั่นเฟือน
6. ใด ไม่มี ส่วนร่วมในการประเมินสมรรถนะครู
  ครูผู้สอน
  ผู้บริหารสถานศึกษา
  เพื่อนครูในโรงเรียน
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการแบ่งระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2 ระดับ คือ ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา
  3 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา
  3 ระดับ คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อุดมศึกษา
  4 ระดับ คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
8. การจัดการศึกษาโดยครอบครัว(Home school) ใครเป็นผู้พิจารณาอนุญาต
  ผอ. เขตพื้นที่การศึกษา
  ผอ. สถานศึกษา
  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
9. ใจความสำคัญของ มาตรา 22 สรุปได้ตามข้อ ใด
  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา เด็กไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมี ความสำคัญที่สุด
  เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
10. ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของผู้ขอรับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า
  มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
  อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม หลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่ น้อยกว่า 1 ปี
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ