รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ 560 ข้อ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. สถานที่เรียนที่หน่วยงานจัดการศึกษา นอกโรงเรียนเป็นผู้จัด เรียกว่าอะไร
  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ศูนย์การเรียน
  โรงเรียนเอกชน
2. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ แก้ปัญหา
  Problem Solving
  Concept mapping
  Decision making
  Case Study
3. ใครทำหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน
  ผู้ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานมอบหมาย
  ข้อ ก และ ค ถูกต้อง
4. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของคุรุสภา
  กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ
  กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ
  ประสานส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับ การประกอบวิชาชีพ
  เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของประเทศไทย
5. ต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ผู้แทนครู
  ผู้แทนองค์กรเอกชน
  ผู้แทนศิษย์เก่า
  ผู้แทนคุณวุฒิ
6. บุคลากรหลักระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ
  ผู้บริหาร
  ครูแนะแนว
  ครูที่ปรึกษา
  ทุกๆคนร่วมกัน
7. ประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา คือใคร
  นายกรัฐมนตรี
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. ผู้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย คือ
  ก.ค.ศ.
  คุรุสภา
  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
  คณะรัฐมนตรี
9. หน่วยงานใดเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา
  ก.ค.ศ.
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
  สถานศึกษา
  ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดไม่ใช่ภาคี ๔ ฝ่าย ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
  ครู
  กรรมการนักเรียน
  กรรมการสถานศึกษา
  ตัวแทนชุมชน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ