รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ 560 ข้อ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. จะลดธงครึ่งเสาเวลาใด
  เวลา 08.00น. -18.00 น.
  เวลาและโอกาสตามกระทรวง ศธ.กำหนด
  เวลาและโอกาสตามที่ทางราชการกำหนด
  ถูกทุกข้อ
2. บุคคลที่มีความผิดปกติในการทำงานของสมอง บางส่วน มีระดับสติปัญญาปกติ แต่แสดงความ บกพร่องด้านการอ่าน การเขียน หรือการคิด คำนวณ คือบุคคลที่มีความพิการด้านใด
  บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและ ภาษา
  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
  บุคคลออทิสติก
3. ดอกไม้ประจำชาติกัมพูชาคือดอกอะไร
  ดอกลำดวน
  ดอกกล้วยไม้ราตรี
  ดอกพู่ระหง
  ดอกพุดแก้ว
4. ข้อใดคือความหมายของ คำว่า การศึกษา ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
  การศึกษา คือ การลงทุน
  การศึกษา คือ การเรียนรู้เพื่อสังคม
  การศึกษา คือ การพัฒนาชีวิต
  การศึกษา กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญ งอกงามของคนในสังคม
5. ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจการ ยับยั้งการลาออกจากราชการของครูผู้ช่วยตาม ข้อใด
  ไม่เกิน 30 วัน
  ไม่เกิน 60 วัน
  ไม่เกิน 90 วัน
  ไม่มีอำนาจยับยั้ง
6. ใครเป็นประธานคณะกรรมการคุรุสภา
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  นายกรัฐมนตรี
7. ผู้อำนวยการสถานศึกษาต้องพิจารณาการ ลาออกจากราชการของครูผู้ช่วยเพื่อไปรับ สมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามข้อใด
  สามารถยับยั้งได้ไม่เกิน 30 วัน
  ต้องอนุญาตให้ออกจากราชการทันที
  อนุญาตให้ลาออกตั้งแต่วันขอลาออก
  พิจารณาภายใน 3 วัน
8. สมานัตตา อยู่ในหลักธรรมข้อใด
  อิทธิบาท 4
  พรหมวิหาร 4
  สังคหวัตถุ 4
  ฆราวาสธรรม 4
9. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศใช้เมื่อ
  13 กุมภาพันธ์ 2554
  14 กุมภาพันธ์ 2554
  15 กุมภาพันธ์ 2554
  16 กุมภาพันธ์ 2554
10. โทษขั้นต่ำของคัดลอกหรือลอกเลียนผลงาน ทางวิชาการ คือ
  ตัดเงินเดือน
  ปลดออก
  ไล่ออก
  ลดขั้นเงินเดือน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ