รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ 560 ข้อ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดคือบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการที่มี ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา
  เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน การจัดการศึกษา
  ประสานส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถูกทุกข้อ
2. ทำร้ายร่างกาย จิตใจ กักขัง ทอดทิ้ง ลงโทษเด็ก ด้วยวิธีรุนแรง
  จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
3. ข้อใดคือผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
  ครู
  ผู้บริหารการศึกษา
  ศึกษานิเทศก์
  ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดไม่ใช่ โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือ นักศึกษาที่กระทำความผิด
  ว่ากล่าวตักเตือน
  ภาคทัณฑ์
  ทำทัณฑ์บน
  ตัดคะแนนความประพฤติ
5. ข้อใดไม่ใช่โรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.
  วัณโรคในระยะติดต่อ
  โรคเท้าช้างในระยะเริ่มต้น
  โรคติดยาเสพติดให้โทษ
  โรคพิษสุราเรื้อรัง
6. ถ้าครูไม่ครบชั้นเรียน จะใช้วิธีใดในการ จัดการเรียนการสอน
  แบบบูรณาการ
  แบบคละชั้น
  แบบสหสัมพันธ
  แบบเรียนร่วม
7. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การศึกษาในระบบแบ่งออกเป็นกี่ระดับ ก. 2 ข. 3 ระดับ ค. 4 ระดับ ง. 5 ระดับ
  2 ระดับ
  3 ระดับ
  4 ระดับ
  5 ระดับ
8. จากคำกล่าวที่ว่า “เจตคติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ได้” อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เจตคติของบุคคล เปลี่ยนแปลงรวดเร็วที่สุด
  พฤติกรรม
  ความรู้สึก
  ความคิด
  ไม่มีข้อถูก
9. การสร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน มีผลดีต่อ นักเรียนในข้อใด
  มีอารมณ์ดี
  มีความตั้งใจเรียน
  มีความรับผิดชอบ
  มีความสัมพันธ์ที่ดี
10. การลดธงครึ่งเสาต้องดำเนินการอย่างไร
  ชักขึ้นในระดับความสูง2/3ของความสูงเสา ธง
  ชักขึ้นในระดับความสูง1/2ของความสูงเสา ธง
  ชักขึ้นถึงยอดเสาแล้วลดลงมาที่ระดับความ สูง1/3ของเสาธง
  ชักธงถึงยอดเสาแล้วลดลงมาที่ระดับความสูง 2/3ของเสาธง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ