O-Net ศิลปะ ป.6

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของระบำที่ปรับปรุงใหม่
  ยังคงยึดแบบและลีลาความสวยงามไว้ แต่จัดรูปแบบแถวใหม่
  คิดประดิษฐ์จากแนวทางพื้นบ้าน เพื่อให้เห็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น
  ลักษณะท่ารำจะไม่ตายตัว สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ได้
  ไม่มีข้อใดถูก
2. มีดแกะสลัก ไม่ควรใช้กับวัสดุใด
  มะเฟือง
  มะพร้าว
  มะม่วง
  มะละกอ
3. ข้อใดเรียงลำดับความแห้งช้าของสีจากน้อยไปหามากให้ถูกต้อง
  สีน้ำ

  สีน้ำมัน

4. สิ่งใดใช้ความรู้ทางศิลปะมาประยุกต์ใช้มากที่สุด
  ไฟฉาย
  เสื้อผ้า
  หลอดไฟ
  พระเครื่อง
5. ข้อใดเกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์
  การวาดภาพการแข่งขันกีฬา
  การวาดภาพประกอบบทกวี
  การวาดภาพแผนภูมิภาพ
  การวาดภาพสรีระร่างกาย
6. ข้อใดเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและศิลปะการแสดงของไทย
  ปู่พาหลานเดินผ่านโรงเรียนสอนนาฏศิลป์
  แม่อธิบายเรื่องราวในการแสดงโขนให้ลูกฟัง
  พี่กับน้องเปลี่ยนช่องโทรทัศน์เมื่อมีข่าวการแสดงนาฏศิลป์
  ป้ากับลุงชอบจ้างรำแก้บนอยู่เป็นประจำ
7. การเอามือประสานไว้ที่อก แสดงถึงภาษาท่าใด
  รัก
  โกรธ
  พูด
  ได้ยิน
8. การวิเคราะห์เสียงสูง – ต่ำ ของเพลง เป็นการวิเคราะห์ในเรื่องใด
  จังหวะ
  ทำนอง
  การประสานเสียง
  รูปแบบของเพลง
9. โปงลาง เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคใด
  ภาคเหนือ
  ภาคอีสาน
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
10. ความสวยงามของภาพพิมพ์ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ข้อใด
  กระดาษ
  แม่พิมพ์
  พู่กัน
  วัสดุรองรับ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ