O-Net ศิลปะ ป.6

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. กิจกรรมใดเกี่ยวข้องกับความรู้ทางศิลปะ
  การตกแต่งห้องนอน
  การทำความสะอาดพื้น
  การแปรงฟัน
  การนอนหลับ
2. วัสดุสังเคราะห์ข้อใด ไม่เหมาะนำมาเป็นแม่พิมพ์
  ฟองน้ำ
  ยางลบ
  ก๊อกน้ำ
  เชือก
3. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของนาฏศิลป์พื้นเมือง
  สะท้อนวิถีชีวิต
  เน้นความประณีต
  ใช้เครื่องดนตรีท้องถิ่น
  ถูกทุกข้อ
4. ผลงานนาฏศิลป์และการละครให้สิ่งใดต่อผู้ชม
  แง่คิดที่เรียนรู้ชีวิตผ่านบทบาทของตัวละคร
  สะท้อนค่านิยมและสภาพสังคมในยุคสมัยนั้น ๆ
  กล่อมเกลานิสัยด้วยสุนทรียะ
  ถูกทุกข้อ
5. วัสดุใดเหมาะสำหรับแกะสลักเป็นลวดลายมากที่สุด
  ส้มเขียวหวาน
  ต้นหอม
  สบู่
  ยางลบ
6. สิ่งใดที่ผู้วิจารณ์การแสดงไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงในการวิจารณ์การแสดง
  การเล่าเรื่องย่อการแสดงนั้น ๆ
  วิธีการเดินทางไปสถานที่ที่ชมการแสดง
  มุมมองที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอสู่ผู้ชม
  ความสวยงามของแสงสีประกอบการแสดง
7. ข้อใดไม่ใช่ตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์
  พระราม
  หนุมาน
  ทศกัณฐ์
  นางกากี
8. ข้อใดเป็นภาพเหตุการณ์
  ภาพภูเขาสูง
  ภาพสนามบิน
  ภาพตึกสูง
  ภาพรถไฟฟ้า
9. ข้อใดเป็นหลักการจัดภาพที่ถูกต้อง
  จัดให้ชิดซ้ายของกรอบ
  จัดให้สมดุลกับกรอบ
  จัดให้อยู่มุมล่างซ้ายของกรอบ
  จัดให้อยู่มุมใดมุมหนึ่งของกรอบ
10. เปียโน มีวิธีการบรรเลงอย่างไร
  ใช้ปากกากดลงบนลิ่มนิ้ว
  ใช้ไม้ตีลงบนลิ่มนิ้ว
  ใช้นิ้วมือถูลงบนลิ่มนิ้ว
  ใช้นิ้วมือกดลงบนลิ่มนิ้ว
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ