O-Net ศิลปะ ป.6

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. การขับร้องเพลงในงานพิธีสำคัญ ควรแต่งกายอย่างไร
  แต่งกายตามสบาย
  แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
  แต่งกายชุดแฟนซี
  แต่งการตามแฟชั่นนิยม
2. การตั้งวงบนของตัวพระจะอยู่ที่ระดับใด
  อก
  ไหล่
  หางคิ้ว
  แง่ศีรษะ
3. ข้อใดเป็นหลักการจัดภาพที่ถูกต้อง
  จัดให้ชิดซ้ายของกรอบ
  จัดให้สมดุลกับกรอบ
  จัดให้อยู่มุมล่างซ้ายของกรอบ
  จัดให้อยู่มุมใดมุมหนึ่งของกรอบ
4. โน้ตสากลมีประโยชน์ในข้อใด
  1 2
  3 4
  4 4
  2 4
5. เซิ้งของภาคอีสานมีจังหวะรวดเร็วและเร่งรีบเพราะได้รับอิทธิพลจากอะไร
  ดนตรีที่รวดเร็ว สนุกสนาน
  เครื่องแต่งกายที่สั้น เคลื่อนไหวได้ง่าย
  ภูมิอากาศ และวิถีของชาวอีสาน
  ภาษาพูดท้องถิ่นของชาวอีสาน
6. ภาพข้อใด มีเส้นโค้งเป็นส่วนประกอบ
  ภาพกล่องพัสดุ
  ภาพไม้โพรแทรกเตอร์
  ภาพลูกเต๋า
  ภาพช้อน
7. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการใช้ภาษาท่าในการแสดง
  เพื่อใช้แทนคำพูด
  เพื่อใช้แทนความหมาย
  เพื่อใช้เป็นเอกลักษณ์ของตัวละคร
  เพื่อใช้เกิดความสวยงามในการแสดง
8. วงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงโขน คือวงประเภทใด
  วงขับไม้
  วงเครื่องสาย
  วงปี่พาทย์
  วงมโหรี
9. ดนตรีสากลเกี่ยวข้องกับศาสนาใด
  ศาสนาพุทธ
  ศาสนาฮินดู
  ศาสนาคริสต์
  ศาสนาอิสลาม
10. การผสมผสานองค์ประกอบในการแสดงต้องคำนึงถึงอะไรน้อยที่สุด
  ความสมดุลของสีสันบนเวทีการแสดง
  ความชื่นชอบของสมัยนิยมในปัจจุบัน
  แหล่งที่มาของวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้
  งบประมาณในการจัดการแสดง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ