ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด กฎหมายแพ่งพาณิชย์และกฎหมายอาญา

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ผู้เยาว์ทำนิติกรรม ข้อใดถูกต้อง
  ผู้เยาว์ทำนิติกรรมได้ แต่นิติกรรมนั้นเป็นโมฆียะ
  ผู้เยาว์ทำนิติกรรมได้ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมเสมอ
  ผู้เยาว์ทำนิติกรรมได้ แต่นิติกรรมนั้นอาจถูกบอกล้างด้วย
  ถูกทุกข้อ
2. คำว่า "การอยู่รอดเป็นทารก" หมายความว่าอย่างไร
  ทารกนั้นได้คลอดออกมาแล้ว
  ทารกนั้นได้หายใจแล้ว
  ทารกนั้นเกิดมาเกิน 25 นาทีแล้ว
  ทารกนั้นได้นำไปแจ้งเกิดตามระเบียบราชการแล้ว
3. อสังหาริมทรัพย์ หมายถึง
  ที่ดิน ทรัพย์ที่อยู่ติดกับที่ดินถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน
  สิทธิทั้งหลายของทรัพย์อันเกี่ยวกับที่ดิน
  ข้อ ก และ ข ถูกต้อง
  ทรัพย์ที่สามารถแบ่งได้
4. การกระทำละเมิด ต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง
  เป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาท
  เป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาท
  การกระทำนั้นผิดกฎหมาย และผู้อื่นเสียหาย
  ต้องเป็นการกระทำที่ประกอบด้วย ก, ข และ ค
5. นิติบุคลตามกฎหมายอื่นได้แก่ข้อใด
  บริษัทจำกัด
  สมาคม
  มูลนิธิ
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
6. การกระทำอย่างไรไม่ถือว่าเป็นการแสดงเจตนา
  การสั่งการโดยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร
  การสั่งการโดยวาจา
  การคิดในใจว่าจะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
  การนิ่งไม่แสดงการปฏิเสธหรือยอมรับ
7. ในสัญญาประกันภัย "บุคคลผู้จะพึงได้รับค่าสินไหมทดแทน" คือใคร
  ผู้รับประกันภัย
  ผู้รับประโยชน์
  ผู้เอาประกัน
  ผู้รับมอบอำนาจ
8. ผู้เสียหายอาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นสิ่งใด
  เงินสด
  คืนเป็นสินทรัพย์ที่เสียหาย
  เรียกร้องให้จัดหายานพาหนะมาใช้รับ-ส่ง
  ถูกทุกข้อ
9. วัตถุที่มีรูปร่าง หมายถึงสิ่งใด
  ทรัพย์
  ทรัพย์สิน
  ทรัพย์นอกพาณิชย
  อสังหาริมทรัพย์
10. ทรัพย์ต่อไปนี้อะไรเป็นทรัพย์นอกพาณิชย์
  รถยนต์
  ทะเลสาบ
  ที่ดิน
  บ้าน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ