ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด กฎหมายแพ่งพาณิชย์และกฎหมายอาญา

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. อสังหาริมทรัพย์ หมายถึง
  ที่ดิน ทรัพย์ที่อยู่ติดกับที่ดินถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน
  สิทธิทั้งหลายของทรัพย์อันเกี่ยวกับที่ดิน
  ข้อ ก และ ข ถูกต้อง
  ทรัพย์ที่สามารถแบ่งได้
2. ข้อใดถูกต้อง
  นิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำ หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาล นิติกรรมนั้นจะเป็นโมฆียะ
  นิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำ หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ นิติกรรมนั้นจะเป็นโมฆียะ
  นิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำ หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม นิติกรรมนั้นจะเป็นโมฆียะ
  นิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำ หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง นิติกรรมนั้นจะเป็นโมฆียะ
3. หากรู้ตัวผู้กระทำการละเมิด อายุความฟ้องคดีอันเกิดจากมูลละเมิดข้อใดถูกต้อง
  ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิด
  ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายแจ้งความ
  ภายใน 10 ปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิด
  ภายใน 10 ปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายแจ้งความ
4. ละเมิด คืออะไร
  การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่ประเมินค่าเป็นตัวเงินได้
  การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแต่ผู้อื่น
  การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและแต่ผู้อื่น
  ถูกทุกข้อ
5. นาย ก ให้นาง ข ที่นาเช่าเป็นทำนา 15 ปี แต่ไม่ได้ทำสัญญาให้เช่า หากนาง ข ไม่ชำระค่าเช่า นาย ก จะฟ้องร้องได้หรือไม่อย่างไร
  นาย ก จะฟ้องร้องนาง ข ได้และได้รับค่าเช่าครบ 15 ปี
  นาย ก จะฟ้องร้องนาง ข ไม่ได้ เพราะคู่สัญญาไม่ได้ทำเป็นสัญญาเช่า
  นาย ก จะฟ้องร้องนาง ข ได้ และได้ค่าเช่าครึ่งหนึ่งของระยะเวลาเช่า 15 ปี
  นาย ก จะฟ้องร้องนาง ข ได้ หากนาง ข ไม่จ่ายค่าเช่าแต่จะบังคับได้เพียง 3 ปี
6. นิติบุคลตามกฎหมายอื่นได้แก่ข้อใด
  บริษัทจำกัด
  สมาคม
  มูลนิธิ
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
7. สัญญาขายผ่อนชำระกรรมสิทธิ์เป็นของใคร
  ผู้ซื้อ
  ผู้ขาย
  ผู้ผ่อนชำระ
  ผู้ขายฝาก
8. ข้อใดคือบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  บริษัท จำกัด
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  เด็กที่อยู่ในภรรภ์มารดา
  ข้อ ก และ ข ถูกต้อง
9. ผู้เยาว์ หมายถึง
  บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ
  บุคคลที่ยังอยู่กับบิดามารดา
  บุคคลที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
  บุคคลที่ยังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
10. การกระทำด้วยความสมัครใจต้องเป็นการกระทำที่ปราศจากสิ่งใด
  การถูกข่มขู่
  การถูกหลอกลวง
  การโดนบังคับ
  การกระทำโดยปราศจากข้อ ก, ข และ ค
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ