ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด กฎหมายแพ่งพาณิชย์และกฎหมายอาญา

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดคือความหมายของการเริ่มของสภาพบุคคล
  สภาพบุคคลเริ่มแต่คลอดแล้วดอยู่รอดเป็นทารก
  สภาพบุคคลเริ่มแต่คลอดแล้วดอยู่รอดเป็นทารก และสิ้นสุดลงเมื่อตาย
  สภาพบุคคลเริ่มตั้งแต่คลอดและมีชีวิตอยู่
  สภาพบุคคลเริ่มตั้งแต่บรรลุนิติภาวะ
2. ผู้เยาว์ทำนิติกรรม ข้อใดถูกต้อง
  ผู้เยาว์ทำนิติกรรมได้ แต่นิติกรรมนั้นเป็นโมฆียะ
  ผู้เยาว์ทำนิติกรรมได้ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมเสมอ
  ผู้เยาว์ทำนิติกรรมได้ แต่นิติกรรมนั้นอาจถูกบอกล้างด้วย
  ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดคือบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  บริษัท จำกัด
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  เด็กที่อยู่ในภรรภ์มารดา
  ข้อ ก และ ข ถูกต้อง
4. บุคคลใดต่อไปนี้ไม่สามารถทำนิติกรรมได้โดยลำพัง
  ผู้เยาว์
  คนไร้ความสามารถ
  คนเสมือนไร้ความสามารถ
  ถูกทุกข้อ
5. การกระทำละเมิด ต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง
  เป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาท
  เป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาท
  การกระทำนั้นผิดกฎหมาย และผู้อื่นเสียหาย
  ต้องเป็นการกระทำที่ประกอบด้วย ก, ข และ ค
6. กิจกรรมใดที่นิติบุคล สามารถกระทำได้เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  การแต่งงาน
  การโอนทรัพย์สิน
  การเกณฑ์ทหาร
7. ความหมายของนิตติบุคคล คือข้อใดไม่ถูกต้อง
  เป็นบุคคลที่กฎหมายสมมติ
  มีหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา
  สามารถทำได้ทุกอย่างเหมือนบุคคลธรรมดา
  ทุกข้อถูกต้อง
8. บุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แบ่งออกได้ดังนี้
  บุคลคลธรรมดา นิติบุคคล สมาคม
  บุคลคลธรรมดา นิติบุคคล
  บุคลคลธรรมดา นิติบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  บุคลคลธรรมดา บริษัทจำกัด สมาคม
9. การกระทำใดเข้าข่ายการเปลี่ยนแปลงสิทธิ
  ก ซื้อ ข้าวแก่ง ชำระด้วยเงินสด
  ก กับ ข ตกลงกันว่าเงินที่กู้ไปนั้น ข จะส่งให้เป็นข้าวสารแทนเงิน
  ก กับ ข ตกลงกันซื้อขายรถยนต์โดยชำระเงินสด
  ก รับจ้างกับ ข เกี่ยวข้าวโดยรับค่าจ้างเป็นเงินสด
10. ข้อใดถูกต้อง
  นิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำ หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาล นิติกรรมนั้นจะเป็นโมฆียะ
  นิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำ หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ นิติกรรมนั้นจะเป็นโมฆียะ
  นิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำ หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม นิติกรรมนั้นจะเป็นโมฆียะ
  นิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำ หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง นิติกรรมนั้นจะเป็นโมฆียะ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ