ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด กฎหมายแพ่งพาณิชย์และกฎหมายอาญา

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. กิจกรรมใดที่นิติบุคล สามารถกระทำได้เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  การแต่งงาน
  การโอนทรัพย์สิน
  การเกณฑ์ทหาร
2. ข้อใดถูกต้อง
  นิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำ หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาล นิติกรรมนั้นจะเป็นโมฆียะ
  นิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำ หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ นิติกรรมนั้นจะเป็นโมฆียะ
  นิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำ หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม นิติกรรมนั้นจะเป็นโมฆียะ
  นิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำ หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง นิติกรรมนั้นจะเป็นโมฆียะ
3. กรณีใดที่ผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบสินค้าที่ทำการขนส่ง
  กรณีใดที่ผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบสินค้าที่ทำการขนส่ง
  สินค้าสูญหายเพราะเกิดจากความผิดของผู้ตราส่ง
  สินค้าสียหายเพราะเกิดจากสภาพแห่งของนั้นเอง
  สินค้าเสียหายเพราะส่งมอบชักช้า
4. ข้อใดคือบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  บริษัท จำกัด
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  เด็กที่อยู่ในภรรภ์มารดา
  ข้อ ก และ ข ถูกต้อง
5. นาย ก ให้นาง ข ที่นาเช่าเป็นทำนา 15 ปี แต่ไม่ได้ทำสัญญาให้เช่า หากนาง ข ไม่ชำระค่าเช่า นาย ก จะฟ้องร้องได้หรือไม่อย่างไร
  นาย ก จะฟ้องร้องนาง ข ได้และได้รับค่าเช่าครบ 15 ปี
  นาย ก จะฟ้องร้องนาง ข ไม่ได้ เพราะคู่สัญญาไม่ได้ทำเป็นสัญญาเช่า
  นาย ก จะฟ้องร้องนาง ข ได้ และได้ค่าเช่าครึ่งหนึ่งของระยะเวลาเช่า 15 ปี
  นาย ก จะฟ้องร้องนาง ข ได้ หากนาง ข ไม่จ่ายค่าเช่าแต่จะบังคับได้เพียง 3 ปี
6. หากไม่รู้ว่าผู้กระทำละเมิดคือใคร อายุความฟ้องคดีอันเกิดจากมูลละเมิดข้อใดถูกต้อง
  ภายใน 5 ปี นับแต่วันละเมิด
  ภายใน 10 ปี นับแต่วันละเมิด
  ภายใน 10 ปี นับแต่วันละเมิด
  ภายใน 20 ปี นับแต่วันละเมิด
7. การกระทำด้วยความสมัครใจต้องเป็นการกระทำที่ปราศจากสิ่งใด
  การถูกข่มขู่
  การถูกหลอกลวง
  การโดนบังคับ
  การกระทำโดยปราศจากข้อ ก, ข และ ค
8. บุคคลใดต่อไปนี้ไม่สามารถทำนิติกรรมได้โดยลำพัง
  ผู้เยาว์
  คนไร้ความสามารถ
  คนเสมือนไร้ความสามารถ
  ถูกทุกข้อ
9. ความหมายของนิตติบุคคล คือข้อใดไม่ถูกต้อง
  เป็นบุคคลที่กฎหมายสมมติ
  มีหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา
  สามารถทำได้ทุกอย่างเหมือนบุคคลธรรมดา
  ทุกข้อถูกต้อง
10. ผู้พิทักษ์ คือใคร
  ผู้ให้ความพิทักษ์ของคนเสมือนไร้ความสามารถ
  ผู้ให้ความพิทักษ์ของคนไร้ความสามารถ
  ผู้ให้ความพิทักษ์ของผู้เยาว์
  ผู้ให้ความพิทักษ์ของผู้แทนโดยชอบธรรม
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ