แบบทดสอบเรื่อง หลักการและวิธีการแก้ปัญหา ด้วยเทคโนโลยี

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ถ้านักเรียนต้องการฝึกเขียนโปรแกรมควรฝึกเขียนโปรแกรมใดจึงจะเหมาะสมกับการเริ่มต้นเขียนโปรแกรมครั้งแรก
  ภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN)
  ภาษาปาสคาล (Pascal)
  ภาษาเบสิก (BASIC)
  ภาษาซี (C)
2. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์มาใช้ในการทำงานขององค์กร มีข้อเสียอย่างไร
  เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อซอฟต์แวร์ประยุกต์สูง
  การใช้งานไม่ครอบคลุมระบบของหน่วยงาน
  ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้น้อย
  สูญเสียความลับของบริษัท
3. สัญลักษณ์นี้มีความหมายตรงกับข้อใด

  จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของผังงาน
  การตัดสินใจ หรือการเปรียบเทียบ
  ทิศทางการทำงาน
  การนำข้อมูลเข้า
4. ซอฟต์แวร์อะไรที่ช่วยในการแก้ปัญหาการจัดการเอกสารต่างๆ
  ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เวิร์ด
  ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์แอกเซส
  ซอฟต์แวร์ไโครซอฟต์พาวเวอร์พอยนต์
  ซอฟต์แวร์โปรเดสก์ท็อป
5. ซอฟต์แวร์แอกเซส ช่วยแก้ปัญหาอะไร
  ช่วยแก้ปัญหาในการออกแบบ
  ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนตัวเลข
  ช่วยแก้ปัญหาการเก็บข้อมูลโดยให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
  ช่วยแก้ปัญหาการจัดการทำงานเอกสารต่างๆ
6. ข้อใดไม่ใช่ภาษาคอมพิวเตอร์
  ภาษาโคบอล
  ภาษาปาสคาล
  ภาษาจาวา
  ภาษาแพรน
7. หลักการแก้ปัญหาที่ถูกต้องตรงกับข้อใด
  วิธีแก้ปัญหาควรปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับแต่ละปัญหา
  ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไข
  การแก้ปัญหาควรใช้วิธีการลองผิดลองถูกเสมอ
  การแก้ปัญหาควรมีที่ปรึกษา
8. การนำกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาใช้ในการแก้ปัญหานั้นโดยมีวัตถุประสงค์ใด
  เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน
  เพื่อความถูกต้อง
  สามารถทำงาซ้ำๆได้ง่ายขึ้น
  ถูกต้องทุกข้อ
9. หน่วยเก็บข้อมูลสำรองในข้อใดที่จำเป็นจะต้องใช้กระแสไฟฟ้าในปริมาณที่สูง
  เทปแม่เหล็ก
  แฟลชไดรฟ์
  ฮาร์ดดิสก์
  ซีดีรอม
10. ข้อใดเป็นตัวอย่างการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
  การออกแบบผลิตภัณฑ์
  การออกแบบหุ่นยนต์
  การออกแบบอาคาร
  ถูกต้องทุกข้อ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ