แบบทดสอบเรื่อง หลักการและวิธีการแก้ปัญหา ด้วยเทคโนโลยี

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ซอฟต์แวร์แอกเซส ช่วยแก้ปัญหาอะไร
  ช่วยแก้ปัญหาในการออกแบบ
  ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนตัวเลข
  ช่วยแก้ปัญหาการเก็บข้อมูลโดยให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
  ช่วยแก้ปัญหาการจัดการทำงานเอกสารต่างๆ
2. การตรวจสอบข้อผิดพลาดทางตรรกะ (logical error) มีวิธีการอย่างไร
  ทดสอบโปรแกรมด้วยการเขียนโปแกรมที่มีชุดคำสั่งใกล้เคียงกันมาใช้งานคู่กันเพื่อเปรียบเทียบการทำงาน
  ทดสอบด้วยการว่าจ้างบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญมาตรวจสอบการใช้งานของโปรแกรม
  ทดสอบโปรแกรมด้วยการสมมติสถานการณ์ต่างๆตามที่ใช้งานจริง
  ทดสอบโปรแกรมด้วยชุดข้อมูลที่สมมติขึ้นมา
3. กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นตอนใดช่วยป้องกันการสูญหายของข้อมูล
  การรวบรวมข้อมูล
  การประมวลผลข้อมูล
  การทำสำเนา
  การจัดเก็บ
4. กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีกี่ขั้นตอน
  2
  4
  5
  6
5. ข้อใดไม่ได้จัดอยู่ในกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  การทำสำเนา
  การรวบรวมข้อมูล
  การประมวลผลข้อมูล
  การคิดค้นข้อมูล
6. ภาษาจาวาใช้ทำอะไร
  ใช้เขียนโปรแกรมประยุกต์สำหรับเชื่อมเข้าสู่อินเตอร์เน็ต
  ใช้แก้ปัญหาการคำนวณทางวิทยาศาสตร์
  ใช้แก้ปัญหาด้านงานธุรกิจ
  ออกแบบกราฟฟิก
7. กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์อย่างไร
  ทำให้ได้สารสนเทศที่มีคุณภาพเหมาะแก่การเก็บรักษา
  ทำให้การจัดการสารสนเทศเป็นไปอย่างราบรื่นคล่องตัว
  ทำให้การจัดการสารสนเทศสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย
  ทำให้ได้สารสนเทศที่ดีเพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจ และเผยแพร่ต่อผู้อื่น
8. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ข้อใดคือความหมายในการใช้สัญลักษณ์ในการแก้ไขปัญหา
  การตัดสินใจ
  กำหนดค่าหรือประมวลผล
  ตัวเชื่อมต่อไปหน้าอื่น
  รับข้อมูลทางแป้นพิมพ์
9. หลักการแก้ปัญหาที่ถูกต้องตรงกับข้อใด
  วิธีแก้ปัญหาควรปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับแต่ละปัญหา
  ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไข
  การแก้ปัญหาควรใช้วิธีการลองผิดลองถูกเสมอ
  การแก้ปัญหาควรมีที่ปรึกษา
10. กระบวนการเทคโนโลยี คืออะไร
  เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรวบนวม การตรวจสอบความถูกต้อง การจัดการและการกระทำของข้อมูลข่าวสาร
  เป็นกระบวนการที่ตรวจสอบความถูกต้อง
  เป็นกระบวนการ การกระทำของข้อมูลข่าวสาร
  ถูกทุกข้อ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ