แบบทดสอบเรื่อง หลักการและวิธีการแก้ปัญหา ด้วยเทคโนโลยี

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. "การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส ทำได้โดยนำความกว้างมาคูณกับความยาว" จากข้อความ ข้อมูลออกคืออะไร
  ความต้องการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส
  พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส
  ขนาดของความกว้างและความยาวของสี่เหลี่ยมจัตุรัส
  วิธีการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส
2. หน่วยเก็บข้อมูลสำรองในข้อใดที่เหมาะสมกับงานสำเนาข้อมูล (Backup)
  เทปแม่เหล็ก
  แฟลชไดรฟ์
  ฮาร์ดดิสก์
  ซีดีรอม
3. เหตุใดบริษัท หรือหน่วยงานจำเป็นต้องว่าจ้างบริษัทพัฒนาระบบ (outsourcing) มาพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
  บริษัท หรือหน่วยงานต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบุคลากรดูแลระบบ และต้องการบริการหลังการขาย พร้อมคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
  บริษัท หรือหน่วยงานต้องการซอฟต์แวร์ที่มีบริการหลังการขาย และต้องการซอฟต์แวร์ที่ตอบสนองความต้องการสูง
  บริษัท หรือหน่วยงานต้องการซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ตรงความต้องการ และต้องการรักษาความลับของบริษัท หรือหน่วยงานไว้
  บริษัท หรือหน่วยงานต้องการซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ตรงความต้องการ และขาดผู้เชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรม
4. กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นตอนใดช่วยป้องกันการสูญหายของข้อมูล
  การรวบรวมข้อมูล
  การประมวลผลข้อมูล
  การทำสำเนา
  การจัดเก็บ
5. เพราะเหตุใดจึงต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงผลลัพธ์จากการแก้ปัญหา
  เพราะต้องการให้ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ที่สุดโดยไม่มีข้อบกพร่อง
  เพราะต้องการปกปิดข้อบกพร่องในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
  เพราะต้องการประหยัดเวลาในการแก้ปัญหาในครั้งต่อไป
  เพราะต้องการใช้เป็นข้อมูลในการจัดกำลังคนเพื่อแก้ปัญหา
6. กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีกี่ขั้นตอน
  2
  4
  5
  6
7. สัญลักษณ์นี้มีความหมายตรงกับข้อใด

  การนำเข้าข้อมูลเข้าทางแป้นพิมพ์เครื่องมือ
  การแสดงข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์
  การแสดงข้อมูลออกทางจอภาพ
  การนำเข้าข้อมูล
8. ข้อใดเป็นตัวอย่างการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
  การออกแบบผลิตภัณฑ์
  การออกแบบหุ่นยนต์
  การออกแบบอาคาร
  ถูกต้องทุกข้อ
9. ผู้ที่ทำหน้าที่ดำเนินการแก้ปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรมต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเป็นพิเศษ
  การเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  การซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในสำนักงาน
  ภาษาคอมพิวเตอร์
10. การนำกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาใช้ในการแก้ปัญหานั้นโดยมีวัตถุประสงค์ใด
  เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน
  เพื่อความถูกต้อง
  สามารถทำงาซ้ำๆได้ง่ายขึ้น
  ถูกต้องทุกข้อ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ