แบบทดสอบเรื่อง หลักการและวิธีการแก้ปัญหา ด้วยเทคโนโลยี

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ข้อใดคือความหมายในการใช้สัญลักษณ์ในการแก้ไขปัญหา
  การตัดสินใจ
  กำหนดค่าหรือประมวลผล
  ตัวเชื่อมต่อไปหน้าอื่น
  รับข้อมูลทางแป้นพิมพ์
2. หน่วยเก็บข้อมูลสำรองในข้อใดที่จำเป็นจะต้องใช้กระแสไฟฟ้าในปริมาณที่สูง
  เทปแม่เหล็ก
  แฟลชไดรฟ์
  ฮาร์ดดิสก์
  ซีดีรอม
3. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์มาใช้ในการทำงานขององค์กร มีข้อเสียอย่างไร
  เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อซอฟต์แวร์ประยุกต์สูง
  การใช้งานไม่ครอบคลุมระบบของหน่วยงาน
  ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้น้อย
  สูญเสียความลับของบริษัท
4. ซอฟต์แวร์อะไรที่ช่วยในการแก้ปัญหาการจัดการเอกสารต่างๆ
  ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เวิร์ด
  ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์แอกเซส
  ซอฟต์แวร์ไโครซอฟต์พาวเวอร์พอยนต์
  ซอฟต์แวร์โปรเดสก์ท็อป
5. ข้อใดเป็นขันตอนแรกในการพัฒนาโปรแกรม เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
  การวิเคราะห์งาน
  การเขียนผังงาน
  การเขียนคำสั่งซูโดโค้ด
  การเขียนโปรแกรม
6. ภาษาจาวาใช้ทำอะไร
  ใช้เขียนโปรแกรมประยุกต์สำหรับเชื่อมเข้าสู่อินเตอร์เน็ต
  ใช้แก้ปัญหาการคำนวณทางวิทยาศาสตร์
  ใช้แก้ปัญหาด้านงานธุรกิจ
  ออกแบบกราฟฟิก
7. สัญลักษณ์นี้มีความหมายตรงกับข้อใด

  จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของผังงาน
  การตัดสินใจ หรือการเปรียบเทียบ
  ทิศทางการทำงาน
  การนำข้อมูลเข้า
8. ข้อใดไม่ใช่ภาษาคอมพิวเตอร์
  ภาษาโคบอล
  ภาษาปาสคาล
  ภาษาจาวา
  ภาษาแพรน
9. เพราะเหตุใดจึงต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงผลลัพธ์จากการแก้ปัญหา
  เพราะต้องการให้ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ที่สุดโดยไม่มีข้อบกพร่อง
  เพราะต้องการปกปิดข้อบกพร่องในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
  เพราะต้องการประหยัดเวลาในการแก้ปัญหาในครั้งต่อไป
  เพราะต้องการใช้เป็นข้อมูลในการจัดกำลังคนเพื่อแก้ปัญหา
10. กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นตอนใดช่วยป้องกันการสูญหายของข้อมูล
  การรวบรวมข้อมูล
  การประมวลผลข้อมูล
  การทำสำเนา
  การจัดเก็บ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ