แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. อวัยวะสำคัญที่ทำให้เราได้ยินเสียงคืออวัยวะใด
  ใบหู
  ช่องหู
  เยื่อแก้วหู
  สมอง
2. จุดเหนือศีรษะ อยู่ที่มุมเงยกี่องศา
  60 องศา
  75 องศา
  90 องศา
  110 องศา
3. ข้อใดเป็นผลของแรงที่มีผลต่อการเปลี่ยน แปลงรูปร่างของวัตถุ
  เข็นรถเข็นให้เคลื่อนที
  ตีแบดมินตัน
  ดึงหนังยางให้ยืด
  แกว่งชิงช้า
4. นุ้ยทดลองผสมพันธุ์ดอกกุหลาบสีขาว พันธุ์แท้ และดอกกุหลาบสีแดงพันธุ์แท้ ในรุ่นหลานพบว่า อัตราส่วนของดอก กุหลาบสีขาวต่อดอกกุหลาบสีแดงเท่ากับ 1:3 จากผลการทดลอง ข้อใดสรุปถูกต้อง
  ลักษณะเด่น คือ ดอกสีขาว
  ลักษณะด้อย คือ ดอกสีแดง
  ลักษณะเด่น คือ ดอกสีแดง
  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
5. ปาล์มทำการทดลองนำเหรียญมาขูดวัสดุ ต่างๆ และบันทึกผลการทดลอง ได้ดังตารางด้านล่าง คำถาม จากผลการทดลอง ข้อใดสรุปไม่ถูกต้อง

  กระเบื้องมีความแข็งมากที่สุด
  กระเบื้องมีความแข็งมากที่สุด
  กระเบื้องและกระจกมีความแข็ง มากกว่าเหรียญ
  ไม้และพลาสติกมีความแข็ง น้อยกว่าเหรียญ
6. เปิ้ลต้องการพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องใด

  ปริมาตรของวัตถ
  ผลลัพธ์ของแรงสองแรงที่กระทำต่อ วัตถุ
  ผลลัพธ์ของแรงสองแรงที่กระทำต่อ วัตถุ
  ความหนาแน่นของวัตถุต่างชนิด
7. ข้อใดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งหมด
  ปู กิ้งกือ
  เหา ด้วงกว่าง
  กะท่าง จงโคร่ง
  กัลปังหา ปะการัง
8. จุดเหนือศีรษะ อยู่ที่มุมเงยกี่องศา
  60 องศา
  75 องศา
  90 องศา
  110 องศา
9. ข้อใดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งหมด
  ปู กิ้งกือ
  เหา ด้วงกว่าง
  กะท่าง จงโคร่ง
  กัลปังหา ปะการัง
10. "ข้อใดไม่จัดเป็น ""หยาดน้ำฟ้า"""
  น้ำฝน
  หิมะ
  ลูกเห็บ
  หมอก
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ