ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. Tomorrow is a holiday! Why are you doing your homework?-I am doing this exercise now so that I won’t have______on Sunday.
  For
  them
  it
  to
2. It is expected that the average farm of the future will be_______.than today8s farm.
  such efficient
  more efficiently
  most efficient
  more efficient
3. When_______?
  Will be the package delivered
  will the package be deliver
  will the package deliver
  will the package be delivered.
4. Lagos s the only city in Nigeria______there is a twenty-four storey building.
  Which
  in which
  in where
  who
5. If the alarm doesn8t work on your clock, why don8t you_______?
  have repaired it.
  repaired it
  to repair it
  have it repaired
6. The supervisor caught the two candidates who were reading______work.
  one another
  the other’s
  each other’s
  each others
7. I find Australian Aboriginal art quite fascinating.- ,Yes, it is 40,000 years old, _______.it has remained unknown to the world, even to most Australians.
  yet
  since
  despite
  whereas
8. His house was______the old one.
  twice as big as
  twice as bigger as
  as twice big as
  as twice bigger as
9. The jury is still out. The members_______the case.
  must still be discussing
  must discuss
  could still discuss
  may be discussed
10. The pilots must need a rest. they_______from a long flight.
  have return
  returned just
  have just returned
  have just been returning
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ