ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. Harrison has a good pitching record.Yes, but Mark has_______. Record on the whole team.
  the best
  the better
  the most good
  an even better
2. Lagos s the only city in Nigeria______there is a twenty-four storey building.
  Which
  in which
  in where
  who
3. Tomorrow is a holiday! Why are you doing your homework?-I am doing this exercise now so that I won’t have______on Sunday.
  For
  them
  it
  to
4. Anne acts quite unfriendly.- ,I think she’s ______than unfriendly.
  shyer
  shy
  more shy rather
  more shy
5. His house was______the old one.
  twice as big as
  twice as bigger as
  as twice big as
  as twice bigger as
6. Will your sister be present at the meeting?- ,She will, _______.she still has a cold.
  because
  whether
  while
  although
7. If the alarm doesn8t work on your clock, why don8t you_______?
  have repaired it.
  repaired it
  to repair it
  have it repaired
8. Can’t you wait for Mana?I’m sorry. We have only_______.hours so we must make_______of our time.
  more, the least
  few, the least
  more, the less
  a few, the most
9. Greg should have lift the party an hour ago.- ,Yes, I keep telling him to go, _______. He stays anyway.
  Because
  but
  instead
  despite
10. What is the assignment?I don’t know, I didn’t hear______
  what the professor said
  what the professor say
  that professor said
  which the professor says
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ