ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. Have those three students______won scholarship to study in Oxford?
  Whom you talked about them
  you talked about
  you talked about them
  about them you talked
2. My bitch, ______often bites the judges at important dog shows.
  whose temper is very uncertain
  who temper is very uncertain
  temper is very uncertain
  which temper is very uncertain
3. The moment he mailed the letter, he was sorry that he_______.
  wrote it
  had witted it
  had been writing it
  was writing it
4. By this time next week, the winners_______.their awards.
  a. will have receive
  will have received
  will be received
  will have been receiving.
5. For some time. John________his paintings to the Asia Art Gallery.
  is selling
  has been selling
  has selled
  was sold
6. If they______, everyone can have a chance to speak.
  took turns answering
  would take turns answering
  are take turns answering
  take turns answering
7. The supervisor caught the two candidates who were reading______work.
  one another
  the other’s
  each other’s
  each others
8. It is expected that the average farm of the future will be_______.than today8s farm.
  such efficient
  more efficiently
  most efficient
  more efficient
9. We walked in the opposite direction as soon as we realized that we_______the wrong path.
  had taken
  were taken
  took
  have taken
10. Do you think John will make a good president? He is just______Richter to lead
  as qualified as
  as equally qualified as
  the same qualified as
  most qualified than
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ