ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. They_______for seven hours when they spotted a sign that said ,Guests.
  were driving
  drove
  had been driving
  had drove
2. Harrison has a good pitching record.Yes, but Mark has_______. Record on the whole team.
  the best
  the better
  the most good
  an even better
3. Did you go to the party?No, I didn8t. I stayed home_______..the weather was bad.
  since
  although
  whereas
  despite
4. Mike was not feeling well so we gave him______to do than you.
  fever works
  less work
  little works
  least work
5. Let him come in, _______?
  don't you
  will you
  shall we
  do you
  INSERT เกิดข้อผิดพลาด You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 't you','will you','shall we','do you ','2','','54.166.5.230')' at line 1