ข้อมูลและสารสนเทศ และกระบวนการแก้ปัญหา

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. การจัดลำดับความเป็นไปได้ของการแก้ปัญหาอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการแก้ปัญหา
  ดำเนินการแก้ปัญหา
  วางแผนการแก้ปัญหา
  ตรวจสอบและปรับปรุง
  วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา
2. การใช้กระบวนการแก้ปัญหา มีประโยชน์อย่างไร
  สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
  สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองในทุกปัญหา
  สามารถวางแผนการแก้ปัญหาทุกอย่างได้
  สามารถสร้างเงื่อนไขในการแก้ปัญหาของตนเองได้
3. กระบวนการแก้ปัญหาจะต้องเริ่มจากขั้นตอนใดเป็นอันดับแรก
  ดำเนินการแก้ปัญหา
  วางแผนการแก้ปัญหา
  ตรวจสอบและปรับปรุง
  วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา
4. การรับข้อมูลในข้อใดไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้อง
  การตวง
  การนับ
  การสังเกต
  การคาดเดา
5. ข้อมูลที่ดีมีลักษณะอย่างไร
  มีความยืดหยุ่น
  มีความถูกต้อง แม่นยำ
  สามารถเปลี่ยนแปลงได้
  มีความคลาดเคลื่อนได้เล็กน้อย
6. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกในการค้นหาข้อมูล
  กำหนดหัวข้อ
  รวบรวมข้อมูล
  พิจารณาข้อมูล
  เลือกแหล่งข้อมูล
7. ข้อใดเป็นข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ
  ข้อมูลจากเครื่องอ่านแถบแม่เหล็ก
  ข้อมูลจากเอกสารเผยแพร่
  ข้อมูลจากใบปลิว
  ข้อมูลจากแผ่นพับ
8. แหล่งข้อมูลใดที่ต้องใช้ตาและหูในการรับรู้
  วิทยุ
  ภาพวาด
  หนังสือพิมพ์
  ภาพยนตร์
9. บุคคลในข้อใดใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
  อุ้มอ่านข่าวหนังสือพิมพ์รายวัน
  อั้มใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ถ่ายรูป
  อ๋อมใช้จักรยานปั่นไปตลาด
  อ้อนใช้ดินสอระบายสี
10. ข้อใดจัดเป็นข้อมูลตัวอักษร
  ราคาสินค้า
  คะแนนสอบ
  หมายเลขโทรศัพท์
  บันทึกรายรับ-รายจ่าย
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ