แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข. วิชาการศึกษา

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. การประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการแนะแนวกับสถานศึกษาอื่น หรือเครือข่ายแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษา ข้อใดไม่ถูกต้อง
  รวบรวมข้อมูลสถานศึกษาที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแนะแนวดีเด่นเป็นแบบอย่างได้
  ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวดีเด่น
  จัดทำเครื่องมือประเมินผลระบบแนะแนวให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์และกิจกรรมแนะแนว
  พัฒนาระบบแนะแนวภายในสถานศึกษา แนวทางการดำเนินงาน
2. "หลักการ"ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ข้อใดไม่ถูกต้อง
  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้
  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์
  มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
3. Backward Design ขั้นตอนข้อใดไม่ถูกต้อง
  ขั้นตอนที่ 1 กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้โดยพิจารณามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดว่าต้องการให้นักเรียนรู้อะไร และสามารถทำอะไรได้
  ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดหลักฐานผลการเรียนรู้พิจารณาว่าอะไรคือร่องรอยหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนรู้และสามารถทำได้ตามที่มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกำหนด
  ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการเรียนการสอน จะจัดกิจกรรมอย่างไรจึงสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ที่ลุ่มลึกและยั่งยืน (EnduringUnderstanding) ตามที่มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกำหนดไว้
  ขั้นตอนที่ 4 การทบทวนหน่วยการเรียนรู้ โดยทบทวนความเชื่อมโยงขององค์ประกอบหน่วยการเรียนรู้และปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
4. ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนา ทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิตปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจ ในความเป็นไทย การจัดระบบ ดูแลและช่วยเหลือให้แก่ผู้เรียน ตรงกับข้อใด
  การพัฒนาผู้เรียน
  พัฒนาการผู้เรียน
  กระบวนการพัฒนาผู้เรียน
  วิธีการพัฒนาผู้เรียน
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแล การตรวจสอบการประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษาตรงกับข้อใด
  คุณภาพการศึกษา
  มาตรการจัดการศึกษา
  มาตรฐานการศึกษา
  มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
6. มีการสร้างข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน/ประจำวิชา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ กำกับ ดูแล การปฏิบัติของผู้เรียนให้เป็นไปตามข้อตกลง และสามารถปรับพฤติกรรมผู้เรียนให้เรียนร่วมกันได้อย่างราบรื่น ตรงกับข้อใด
  การจัดบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน
  การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียน/ประจำวิชา
  การกำกับ ดูแลชั้นเรียน/ประจำวิชา
  การพัฒนาผู้เรียน
7. คิดน้ำหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต (นก.)ใช้เกณฑ์ ตรงกับข้อใด
  ใช้เกณฑ์ ๔๐ ชั่วโมงต่อภาคเรียนมีค่าน้ำหนักวิชา เท่ากับ ๑ หน่วยกิต (นก.)
  ใช้เกณฑ์ ๖๐ ชั่วโมงต่อภาคเรียน มีค่าน้ำหนักวิชา เท่ากับ ๑ หน่วยกิต (นก.)
  ใช้เกณฑ์ ๔๐ ชั่วโมงต่อปี มีค่าน้ำหนักวิชา เท่ากับ ๑ หน่วยกิต (นก.)
  ใช้เกณฑ์ ๖๐ ชั่วโมงต่อปี มีค่าน้ำหนักวิชา เท่ากับ ๑ หน่วยกิต (นก.)
8. "กำหนดรูปแบบ วิธีการหรือเทคนิคการจัดการเรียนรู้" ข้อใดไม่ถูกต้อง
  สามารถสร้างเสริมความรู้ ทักษะและคุณลักษณะได้ตรงกับพฤติกรรมที่กำหนดในตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
  ก่อประโยชน์ให้ผู้เรียนสูงสุด
  ต้องการให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมด้านใดในระดับใด
9. ใครเป็นผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สภาการศึกษา
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยคำแนะนำสภาการศึกษา
10. ในการวิจัยแบบง่าย ขั้นตอนใดสำคัญที่สุด
  กำหนดประเด็นของการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา
  กำหนดวิธีการที่จะแก้ปัญหาหรือการพัฒนาในเรื่องนั้น ๆอย่างมีเหตุผล
  ดำเนินการตามวิธีการขั้นตอนที่กำหนด รวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้น
  นำข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผลที่เกิดขึ้น
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ