แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข. วิชาการศึกษา

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนอย่างมีระบบ มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผน กำหนดประเด็นปัญหาลงมือปฏิบัติตามแผนสังเกตผลที่เกิดขึ้น สะท้อนผลหลังจากลงมือปฏิบัติ ถ้ายังมีประเด็นปัญหาที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขก็วางแผน ลงมือปฏิบัติสะท้อนผล เป็นวงจรต่อไปจนบรรลุเป้าหมาย โดยผู้ทำการวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นครูผู้สอน หมายความตรงกับข้อใด
  การวิจัย
  การวิจัยในชั้นเรียน
  การค้นหาคำตอบที่สงสัย
  วิธีการแสวงหาความรู้
2. ข้อใดไม่ใช่ ตัวบ่งชี้การพัฒนาผู้เรียน
  การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน
  การพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้เรียน
  การปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตย และความภูมิใจในความเป็นไทยให้กับผู้เรียน
  การจัดระบบส่งเสริมผู้เรียน
3. "สมรรถนะผู้เรียน" ข้อใดไม่ถูกต้อง
  ความสามารถในการสื่อสาร
  ความสามารถในการคิด
  ความสามารถในการแก้ปัญหา
  ความสามารถในการใช้ชีวิต
4. เป็นกระบวนการออกแบบที่ยึดเป้าหมายสุดท้ายของการเรียน คือมาตรฐานการเรียนรู้เป็นหลักกระบวนการออกแบบวางแผนของครูผู้สอนต้องเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน ตรงกับข้อใด
  การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนยุค
  การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ
  การออกแบบการเรียนรู้แบบสะท้อนกลับ
  การออกแบบการเรียนรู้แบบกลับทิศ
5. จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา ต้องจัดให้เชื่อมโยงข้อใดมากที่สุด
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  กระบวนการเรียนการสอน
  ความต้องการของผู้เรียน
  ก และ ข
6. จำแนกข้อมูลที่จำเป็นและเอกสารประจำชั้นเรียน/ประจำวิชา จัดทำระบบข้อมูลและเอกสารประจำชั้นเรียน/ประจำวิชาให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ได้อย่างเต็มศักยภาพ ตรงกับข้อใด
  การจัดบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน
  การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียน/ประจำวิชา
  การกำกับ ดูแลชั้นเรียน/ประจำวิชา
  การพัฒนาผู้เรียน
7. "กำหนดรูปแบบ วิธีการหรือเทคนิคการจัดการเรียนรู้" ข้อใดไม่ถูกต้อง
  สามารถสร้างเสริมความรู้ ทักษะและคุณลักษณะได้ตรงกับพฤติกรรมที่กำหนดในตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
  ก่อประโยชน์ให้ผู้เรียนสูงสุด
  ต้องการให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมด้านใดในระดับใด
8. "การประกันคุณภาพภายใน" ดำเนินการโดยใครถูกต้องที่สุด
  บุคลากรของสถานศึกษา
  หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษา
  โรงเรียนร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้น
9. หลักการสำคัญของการจัดทำการเลือกใช้และการประเมินสื่อข้อใดถูกต้อง
  ความสอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การดประสบการณ์การเรียนรู้
  ถูกต้อง ตามหลักวิชาและชัดเจน เข้าใจง่าย ทันสมัย ปัจจุบัน ไม่ขัดต่อความมั่นคงของชาติและศีลธรรม ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
  รูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจง่ายมีเอกภาพ สัมพันธภาพและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน น่าสนใจเหมาะสมกับวัย
  ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิดการแก้ปัญหาและการจัดการ
  กระบวนการคิด (Thinking Process)
  กระบวนการแก้ปัญหา (Problem-solving Process)
  กระบวนการคิดวิจารณญาณ (Critical Thinking)
  ถูกทุกข้อ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ