แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข. วิชาการศึกษา

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. "การประกันคุณภาพภายใน" ดำเนินการโดยใครถูกต้องที่สุด
  บุคลากรของสถานศึกษา
  หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษา
  โรงเรียนร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้น
2. ข้อใดเป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชาต่อเนื่อง
  ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียน อาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
  พ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่
  ถูกทุกข้อ
3. ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแล การตรวจสอบการประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษาตรงกับข้อใด
  คุณภาพการศึกษา
  มาตรการจัดการศึกษา
  มาตรฐานการศึกษา
  มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
4. การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ผู้สอนดำเนินการอะไรเป็นสิ่งแรก
  ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน
  กำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนด้านความรู้และทักษะกระบวนการที่เป็นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพื่อนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย
  จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
5. ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนา ทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิตปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจ ในความเป็นไทย การจัดระบบ ดูแลและช่วยเหลือให้แก่ผู้เรียน ตรงกับข้อใด
  การพัฒนาผู้เรียน
  พัฒนาการผู้เรียน
  กระบวนการพัฒนาผู้เรียน
  วิธีการพัฒนาผู้เรียน
6. เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนอย่างมีระบบ มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผน กำหนดประเด็นปัญหาลงมือปฏิบัติตามแผนสังเกตผลที่เกิดขึ้น สะท้อนผลหลังจากลงมือปฏิบัติ ถ้ายังมีประเด็นปัญหาที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขก็วางแผน ลงมือปฏิบัติสะท้อนผล เป็นวงจรต่อไปจนบรรลุเป้าหมาย โดยผู้ทำการวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นครูผู้สอน หมายความตรงกับข้อใด
  การวิจัย
  การวิจัยในชั้นเรียน
  การค้นหาคำตอบที่สงสัย
  วิธีการแสวงหาความรู้
7. "กำหนดรูปแบบ วิธีการหรือเทคนิคการจัดการเรียนรู้" ข้อใดไม่ถูกต้อง
  สามารถสร้างเสริมความรู้ ทักษะและคุณลักษณะได้ตรงกับพฤติกรรมที่กำหนดในตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
  ก่อประโยชน์ให้ผู้เรียนสูงสุด
  ต้องการให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมด้านใดในระดับใด
8. การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551 ข้อใดไม่ถูกต้อง
  การจัดสาระการเรียนรู้
  การกำหนดค่าน้ำหนักและเวลาเรียน
  การกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้
  การกำหนดระดับผลการเรียน
9. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามข้อใดถูกต้อง
  พ.ศ. 2553 – 2557
  พ.ศ. 2554 - 2558
  พ.ศ. 2555 – 2559
  พ.ศ. 2556 - 2560
10. ข้อใดไม่ใช่ ตัวบ่งชี้การพัฒนาผู้เรียน
  การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน
  การพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้เรียน
  การปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตย และความภูมิใจในความเป็นไทยให้กับผู้เรียน
  การจัดระบบส่งเสริมผู้เรียน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ