อาซียน

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. วันอาเซียนตรงกับวันใด
  18 สิงหาคม
  19 สิงหาคม
  18 กรกฎคม
  19 กรกฎคม
2. บุคคลที่ถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งอาเซียนคนแรกในประเทศไทยคือใคร
  นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ
  นายแผน วรรณเมธี
  ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์
  พันเอก(พิเศษ) ถนัด คอมันตร์
3. คนไทยคนแรกที่ได้เป็นเลขาธิการอาเซียนคือใคร
  นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ
  นายแผน วรรณเมธี
  พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์
  นายเล เลือง มินห์
4. เมืองหลวงของประเทศบรูไนคือเมืองอะไร
  จาการ์ตา
  กัวลาลัมเปอร์
  บันดาร์ เสรี
  เนปิดอ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ