อาซียน

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. วันอาเซียนตรงกับวันใด
  18 สิงหาคม
  19 สิงหาคม
  18 กรกฎคม
  19 กรกฎคม
2. คนไทยคนแรกที่ได้เป็นเลขาธิการอาเซียนคือใคร
  นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ
  นายแผน วรรณเมธี
  พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์
  นายเล เลือง มินห์
3. บุคคลที่ถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งอาเซียนคนแรกในประเทศไทยคือใคร
  นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ
  นายแผน วรรณเมธี
  ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์
  พันเอก(พิเศษ) ถนัด คอมันตร์
4. เมืองหลวงของประเทศบรูไนคือเมืองอะไร
  จาการ์ตา
  กัวลาลัมเปอร์
  บันดาร์ เสรี
  เนปิดอ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ