แนวข้อสอบระบบย่อยอาหาร

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. เอนไซม์ในน้ำลายช่วยย่อยอาหารประเภทใด
  คาร์โบไฮเดรต
  โปรตีน
  ไขมัน
  วิตามิน
2. การย่อยทางเคมีกับอาหารประเภทโปรตีนเกิดครั้งแรกที่ส่วนใด และโดยน้ำย่อยอะไร
  เกิดที่ปากน้ำย่อยคืออะไมเลส
  เกิดที่ปากน้ำย่อยคือทริปซิน
  เกิดที่ประเพาะอาหารน้ำย้อยคือเพปซิน
  เกิดขึ้นที่ลำไส้เล็กส่วนต้นน้ำย่อยคือเพปซิน
3. น้ำลายของคนที่ทำงานได้ดีมีสมบัติเป็นอะไร
  กรดอ่อน
  เบสอ่อน
  เป็นกลาง
  ถูกทุกข้อ
4. น้ำย่อยอะไมเลสถูกผลิตจากแหล่งใด
  ปาก
  ต่อมน้ำลาย
  ตับ
  หลอดอาหาร
5. ตับเป็นต่อมที่มีความสำคัญมากในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เพราะว่า
  เป็นอวัยวะเก็บสะสมอาหาร
  เป็นต่อมที่มีขนาดใหญ่
  เป็นอวัยวะที่เกิดเมทาโบลซึมของอาหารต่าง ๆ
  สร้างน้ำย่อยอาหาร
6. บริเวณใดของลำไส้เล็กที่พบว่ามีกิจกรรมน้อยที่สุด
  ดูโอดินัม
  ไอเลียม
  เจจูนัม
  ซีกัม
7. ถ้าไม่มีกระเพาะอาหารอาหารประเภทใดที่ได้รับความกระทบกระเทือนต่อกระบวนการย่อยมากที่สุด
  คาร์โบไฮเดรต
  โปรตีน
  ไขมัน
  อาหารทุกประเภท
8. ในน้ำลายปริมาณธาตุใดสูงสุด
  Ca
  Na
  Cl
  P
9. อาหารประเภทไขมัน จะเข้าสู่กระแสเลือดได้เมื่อใด
  เมื่อเป็นกรด คือกรดอะมิโน
  เมื่อคลุกเคล้ากับน้ำดี
  เมื่ออยู่ในสภาพที่เป็นเบส
  เมื่ออยูในรูปของกรดไขมัน
10. ข้อใดไม่ใช่การย่อยเชิงกล
  การเคี้ยว
  การสับอาหาร
  การบีบตัวของทางเดินอาหาร
  ข้าวปนกับน้ำลาย
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ