แนวข้อสอบระบบย่อยอาหาร

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ตับเป็นต่อมที่มีความสำคัญมากในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เพราะว่า
  เป็นอวัยวะเก็บสะสมอาหาร
  เป็นต่อมที่มีขนาดใหญ่
  เป็นอวัยวะที่เกิดเมทาโบลซึมของอาหารต่าง ๆ
  สร้างน้ำย่อยอาหาร
2. ข้อใดไม่ช่หน้าที่ของกระเพาะอาหาร
  ย่อยโปรตีน
  สร้างกรดไฮดดรคลอริก
  ทำให้โปรตีนในน้ำนมเป็นลิ่ม
  ทำให้ไขมันมีโมเลกุลเล็กลง
3. บริเวณใดของลำไส้เล็กที่พบว่ามีกิจกรรมน้อยที่สุด
  ดูโอดินัม
  ไอเลียม
  เจจูนัม
  ซีกัม
4. ขบวนการ peristalsis เกิดขึ้นบริเวณใด
  หลอดอาหาร
  ลำไส้เล็ก
  ลำไส้ใหญ่
  ถูกทุกข้อ
5. การย่อยอาหารในปากข้อใดเ กิดได้น้อยที่สุดในปาก
  แป้งเป็น เดกซ์ตริน
  เดกซ์ตริน เป็นมอลโตส
  มอลโทสเป็นกลูโคส
  ไม่มีข้อถูก
6. น้ำลายของคนที่ทำงานได้ดีมีสมบัติเป็นอะไร
  กรดอ่อน
  เบสอ่อน
  เป็นกลาง
  ถูกทุกข้อ
7. การย่อยอาหารหมายถึงข้อใด
  การทำให้มีขนาดเล็ก
  การที่อาหารเคลื่อนผ่านทางเดินอาหาร
  การแปรสภาพของอาหาร
  การทำให้อาหารที่มีอนุภาคใหญ่มีขนาดเล็กลง
8. การที่อาหารเคลื่อนที่จากส่วนหนึ่งไปอีกส่วนหนึ่งของระบบทางเดินอาหารได้โดยการบีบตัวเป็นช่วง ๆ เรียกว่าอะไร
  digestion
  peristalsis
  diaphagm
  oesophagus
9. อะไมเลส จะทำหน้าที่ย่อยอาหารประเภทใด
  โปรตีน
  คาร์โบไฮเดรต
  ไขมัน
  ย่อยได้มากกว่า 1 ชนิด
10. บริเวณที่เป็นทางเข้าของของเหลวจากตับและตับอ่อนคือบริเวณใด
  ดูโอดินัม
  ไอเลียม
  เจจูนัม
  ซีกัม
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ