แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ป.6 ปี 2557

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. นุ่นซื้อของฝากซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดเชียงใหม่มาฝากอ้น ข้อใดเป็นของฝากที่อ้นได้รับ
  ปลาร้าผง
  เสื่อจันทบูร
  ตุ๊กตาช้างไม้
  โมบายเปลือกหอย
2. ข้อใดเป็นลักษณะของผู้มีปัญญาธรรม
  นาคารับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  นารินทร์ชอบทำงานเป็นกลุ่ม
  นาธารชอบพูดเกิดจริง
  นาวีเคารพสิทธิผู้อื่น
3. ถ้านักเรียนเข้าชมพิพิธภัณฑ์มนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ นักเรียนจะไม่พบโบราณวัตถุข้อใด
  ศิลาจารึก
  กำไลสำริด
  เครื่องมือหินขัด
  อาวุธที่ทำจากเหล็ก
4. ข้อใดคือผลโดยตรงของการตัดไม้ทำลายป่า
  เกิดความแห้งแล้ง
  เกิดอากาศเป็นพิษ
  เกิดพายุพัดกระหน่ำ
  เกิดฝนตกหนัก
5. บุคคลใดได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมศาสนพิธีมากที่สุด
  โก้รู้สึกจิตใจสงบหลังเข้าร่วมฟังเทศน์
  แป้งได้เงินช่วยงานบวชเป็นจำนวนมาก
  โจ้รู้จักกับเพื่อนใหม่เมื่อเข้าร่วมศาสนพิธี
  ป้องได้ขนมที่เพื่อนบ้านทำมาเผื่อในวันทำบุญ
6. "ใครปฏิบัติตนไม่สอดคล้องกับคำว่า ""เศรษฐกิจพอเพียง"""
  นุจรีใช้จ่ายอย่างประหยัดด้วยเหตุด้วยผล
  ธรวัตรใช้ชีวิตอย่างอิสระ ไม่พึ่งพาใครเลย
  ปาริชาติซื้อของตามความจำเป็น ตามฐานะ
  องอาจใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบาย โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น
7. ถ้าต้นซื้อพัดลมแล้วไม่ได้ของแถมตามที่เจ้าของพัดลมโฆษณาไว้ ต้นควรร้องเรียนที่หน่วยงานในข้อใด
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  สำนักงานคณะกรรมการธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
8. ใครนำหลักโอวาท 3 มาใช้ในการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
  กิ่งเก็บเศษขยะบริเวณบ้านแล้วนำไปเผา
  แก้วนำน้ำมันที่ใช้แล้วเททิ้งลงท่อระบายน้ำ
  เก๋และเพื่อนช่วยกันเก็บขยะบริเวณศาลาวัด
  เก้าและเพื่อนช่วยกันตัดต้นไม้ข้างวัดเพื่อปรับเป็นพื้นที่เพาะปลูก
9. การกระทำใดทำให้ดินเสื่อมคุณภาพมากที่สุด
  ไถกลบซากสัตว์
  ปลูกพืชตระกูลถั่ว
  ใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมาก
  ปลูกพืชหลายชนิดในบริเวณเดียวกัน
10. จากการศึกษาเรื่องการตั้งอาณาจักรสุโขทัย ข้อใดเป็นหลักฐานที่แสดงถึงอิทธิพลของขอมที่น่าเชื่อถือมากที่สุด
  สรีดภงส์
  ศาลตาผาแดง
  เครื่องสังคโลก
  ตำนานเรื่องพระร่วง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ