แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ป.6 ปี 2557

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. บุคคลใดได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมศาสนพิธีมากที่สุด
  โก้รู้สึกจิตใจสงบหลังเข้าร่วมฟังเทศน์
  แป้งได้เงินช่วยงานบวชเป็นจำนวนมาก
  โจ้รู้จักกับเพื่อนใหม่เมื่อเข้าร่วมศาสนพิธี
  ป้องได้ขนมที่เพื่อนบ้านทำมาเผื่อในวันทำบุญ
2. ในชุมชนนี้ส่วนใหญ่จะมีสินค้าปฐมภูมิ จากข้อความนี้แสดงว่าชุมชนนี้มีสินค้าประเภทใด
  อาหารกระป๋อง
  ผักและผลไม้สด
  เครื่องปั้นดินเผา
  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
3. ตุลมีเพื่อนสนิทชื่อต้อม ต้อมมักจะมีของเล่นแปลกๆ มาให้ตุลเล่นด้วยอยู่เสมอ ตุลจึงอยากได้ของเล่นของต้อมมาเป็นของตนเองจากข้อความนี้สอดคล้องกับหลักธรรมใด
  วจีทุจริต
  กายทุจริต
  มโนทุจริต
  กายทุจริตและมโนทุจริต
4. ข้อใดเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือ และมีพื้นที่ติดกับประเทศพม่า
  ลำปาง
  ราชบุรี
  อุตรดิตถ์
  แม่ฮ่องสอน
5. จุดมุ่งหมายสำคัญในการศึกษาพระพุทธศาสนาคืออะไร
  สร้างความดีให้แก่ตนเอง
  สะสมบุญบารมีเพื่อภพหน้า
  นำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต
  ช่วยส่งอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว
6. ใครปฏิบัติตนต่อสาธารณประโยชน์ในชุมชนได้ถูกต้อง
  เก๋นัดสังสรรค์กับเพื่อนที่ห้องสมุดชุมชน
  ก้องนำสนุขไปวิ่งและขับถ่ายที่สวนสาธารณะ
  กิ่งใช้โทรศัพท์สาธารณะแล้วเก็บไว้เรียบร้อยเหมือนเดิม
  เก้าและเพื่อนๆ ใช้ถนนในหมู่บ้านเป็นที่แข่งรถจักรยานยนต์
7. เอ๋เป็นคนขยัน แข็งแรง หนักเอาเบาสู้ ประกอบอาชีพค้าขาย ไม่เอาเปรียบลูกค้าถึงแม้รายได้น้อย เอ๋ปฏิบัติตนตรงกับหลักธรรมเบญจธรรมข้อใด
  สำรวมในกาม
  เมตตากรุณา
  สัมมาอาชีวะ
  ซื่อสัตย์
8. ใครแสดงความศรัทธาอย่างถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา
  ต่อเชื่อตามคำพูดของบุคคลที่มีชื่อเสียง
  แตงปฏิบัติตามคำทำนายของหมอดูทุกอย่าง
  เต๋าไตร่ตรองด้วยเหตุผลอย่างรอบคอบก่อนจะเชื่อ
  ต้นเชื่อตามเพื่อน เพราะเพื่อนส่วนใหญ่ก็เชื่อแบบเดียวกัน
9. ใครทำความดีได้เหมาะสมที่สุด
  ปุ้มนำเสื้อผ้าของตนไปบริจาคให้แก่คนยากไร้จนหมด
  ปอช่วยเหลืองานโรงเรียนตามกำลังของตน
  แป้งตั้งใจฟังที่ครูสอนแต่ปฏิบัติตามไม่ได้
  ปิ๋มช่วยเหลือผู้อื่นจนตนเองไม่สบาย
10. ใครนำหลักโอวาท 3 มาใช้ในการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
  กิ่งเก็บเศษขยะบริเวณบ้านแล้วนำไปเผา
  แก้วนำน้ำมันที่ใช้แล้วเททิ้งลงท่อระบายน้ำ
  เก๋และเพื่อนช่วยกันเก็บขยะบริเวณศาลาวัด
  เก้าและเพื่อนช่วยกันตัดต้นไม้ข้างวัดเพื่อปรับเป็นพื้นที่เพาะปลูก
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ