แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ป.6 ปี 2557

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ใครปฏิบัติตนเพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยได้เหมาะสมที่สุด
  หนุ่มบริจาคเงินให้กับพรรคการเมือง
  หนิงติดตามข่าวนักการเมืองที่หน้าตาดี
  หน่อยรณรงค์ให้คนไปเลือกพรรคพวกของตนเอง

2. การไปฝึกนั่งสมาธิที่วัด บางวัดจะมีการกำหนดไม่ให้เปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งนี้เพื่อจุดประสงค์ในข้อใดมากที่สุด
  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติไม่ถูกผู้อื่นตำหนิ
  เพื่อให้ผู้ถือปฏิบัติเป็นคนมีมรรยาทที่ดี
  เพื่อให้ผู้ถือปฏิบัติตัดความกังวลจากเรื่องต่างๆ
  เพื่อให้ผู้ถือปฏิบัติไม่ได้รับอันตรายจากคลื่นสัญญาณโทรศัพท์
3. ข้อใดเป็นการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม
  ครูส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกายทุกวัน
  ครูส่งเสริมให้นักเรียนนำอาหารมากินร่วมกันในโรงเรียน
  ครูส่งเสริมให้นักเรียนซื้อสินค้าจากชุมชนใกล้เคียงมาขายในชุมชนของตน
  ครูส่งเสริมให้นักเรียนปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ของโรงเรียน เพื่อนำมาเป็นอาหารกลางวัน
4. ต้นอายุครบ 20 ปี เขาจึงเข้ารับการอุปสมบท ต้นจะประกอบพิธีอุปสมบทที่ใด
  กุฏิ
  พระอุโบสถ
  หอสวดมนต์
  ศาลาการเปรียญ
5. ใครทำความดีได้เหมาะสมที่สุด
  ปุ้มนำเสื้อผ้าของตนไปบริจาคให้แก่คนยากไร้จนหมด
  ปอช่วยเหลืองานโรงเรียนตามกำลังของตน
  แป้งตั้งใจฟังที่ครูสอนแต่ปฏิบัติตามไม่ได้
  ปิ๋มช่วยเหลือผู้อื่นจนตนเองไม่สบาย
6. ทำไมครูจึงให้นารีไปศึกษาแหล่งเรียนรู้อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก
  เพื่อให้เกิดความตื่นเต้นในการเรียนประวัติศาสตร์พิชัย
  เพื่อให้รู้จักรูปร่างหน้าตาของพระยาพิชัย
  เพื่อให้รู้จักโบราณสถานของประเทศไทย
  เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของพระยาพิชัย
7. ใครใช้ภูมิปัญญาไทยในการดำรงชีวิต
  นัททำไร่กระเทียม
  ก้อยวาดภาพบ้านเรือนไทยส่งครู
  แนนโพสต์รูปอาหารไทยลงในเฟสบุ๊ก
  แอ๋วดื่มน้ำผึ้งผสมมะนาวเพื่อบรรเทาอาการเจ็บคอ
8. ใครปฏิบัติได้ถูกต้องตามมรรยาทชาวพุทธ
  ปิยพลนั่งคุกเข่าท่าเทพธิดา
  สมฤดีกราบศพคุณตาโดยแบมือ
  นฤมลจุดธูป 3 ดอก หน้าศพญาติสนิท
  ปองพลกราบพระพุทธรูปแบบเบญจางคประดิษฐ์
9. ประเพณีใดเกิดจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง
  ประเพณีทอดกฐิน
  ประเพณีแห่ขันหมาก
  ประเพณีแห่นางแมว
  ประเพณีแห่เทียนพรรษา
10. ใครปฏิบัติตามหลักพรหมวิหาร 4 ได้เหมาะสมที่สุด
  แก้วรักแมวมาก เธอจึงมักตีหมาที่ไล่เห่าแมว
  ฝนสงสารน้องที่ทำงานฝีมือไม่ได้จึงช่วยทำให้แทน
  จินวางตัวเป็นกลางในการแก้ไขความขัดแย้งของเพื่อน
  นกแนะนำให้เพื่อนโดดเรียน เมื่อไม่ได้ทำการบ้านมาส่งครู
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ