รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 45 ข้อขึ้นไป
ทำรวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย
1. ข้อใดไม่ใช่ความเสมอภาคของบุคคล
  ความเสมอในการฟ้องร้องต่อสู้คดีตอ่ศาล
  ความเสมอภาคในทางกฎหมาย
  ความเสมอภาคในเพศชายและเพศหญิง
  ความเสมอภาคในเชื้อชาติ ภาษา
2. กําหนดให้มีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการ เมืองภาคพลเมือง จัดอยู่ในแนวนโยบายพื้นฐานแห่ง รัฐด้านใด
  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
  ด้านกระบวนการยุติธรรม
3. วาระของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดตามข้อ 75 ต้อง เลือกตั้งใหม่ภายในกี่วันนับตั้งแต่วันหมดวาระ
  30 วัน
  45 วัน
  60 วัน
  45- 60 วัน
4. ข้อใดไม่ได้กล่าวไว้ในแนวนโยบายด้านการ บริหารราชการแผ่นดิน
  การส่งเสริมการดําเนินการตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง
  จัดระบบกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่การ บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น
  พัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กร ปกครองส่วนทอ้งถิ่นขนาดใหญ่
  จัดระบบบริการราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
5. แนวนโยบายพื้นฐานด้านศาสนา สังคม สาธารณ สุข การศึกษา และวัฒนธรรม ไม่ได้กล่าวเรื่องใด เอาไว้
  การอบรมเลี้ยงดูให้การศึกษาปฐมวัย
  การอุปถัมภ์ คุ้มครองพระพุทธศาสนา
  การส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการเพ่ือการ แข่งขัน
  การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย
6. ข้อใดต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชน
  วิจัย เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธมินุษยชน
  ฟ้องคดีต่อศาลแทนผู้เสียหายเกี่ยวกับสิทธิ มนุษยชน
  ตรวจสอบการกระทําอันเป็นการละเมดิสิทธิ มนุษยชน
  ถูกทุกข้อ
7. รัฐมนตรีที่ถูกกล่าวหาว่าร่ํารวยผดิปกติจะถูก ดําเนินคดีที่ศาลใด
  ศาลรัฐธรรมนูญ
  ศาลยุติธรรม
  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง ทางการเมือง
  ศาลปกครอง
8. ข้อใดไม่ใช่โยบายด้านการศึกษาตามแนว นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
  การส่งเสริมความสมานฉันท์ระหว่าง ศาสนิกชน ทุกศาสนา
  การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุก รูปแบบ
  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ ก้าวหน้าและทันการเปลี่ยนแปลง
  การปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสํานึกของความ เป็นไทย
9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดให้บุคคลใดแตง่ตั้งผู้สําเร็จราชการ แทนพระองค์
  พระมหากษัตริย์
  คณะรัฐมนตรี
  คณะองคมนตรี
  พระมหากษัตริย์โดยความเห็นชอบรัฐสภา
10. ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบจาก รัฐสภาแล้วให้นายกรัฐมนตรีนําทลูเกล้าฯภายในกี่ วัน
  15 วัน
  20 วัน
  25 วัน
  30 วัน
11. ขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติจะมีผล บังคับใช้เป็นกฎหมาย
  การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร
  การพิจารณาของวุฒิสภา
  พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย
  การประกาศในราชกิจจานุเบกษา
12. บุคคลมีทั้งสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใด
  สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
  สิทธิและเสรีภาพในเคหะสถาน
  สิทธิและเสรีภาพในการเดินทาง
  สิทธิและเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่
13. คณะกรรมการการเลือกตั้งคือบุคคลที่มคีวาม เป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น ที่ ประจักษ์ มีจํานวนกี่คน
  3 คน
  5 คน
  7 คน
  9 คน
14. การยุบสภาหรือการกําหนดวันเลือกตั้งทั่วไปให้ กําหนดเป็นกําหมายใด
  พระราชบัญญัติ
  พระราชกําหนด
  พระราชกฤษฎีกา
  ระเบียบ
15. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีกี่ฉบับ
  7 ฉบับ
  8 ฉบับ
  9 ฉบับ
  แล้วแต่การเสนอ
16. ข้าราชการระดับใดขึ้นไปต้องเข้าสู่การพิจารณา ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติหากถูกร้องเรียนว่าร่ํารวยผิดปกติ
  ผู้อํานวยการกอง
  รองอธิบดี
  อธิบดี
  ปลัดกระทรวง
17. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดให้มีคณะองคมนตรีกี่คน
  17 คน
  18 คน
  19 คน
  20 คน
18. องค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญข้อใดถูกต้อง
  ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐ ธรรมนูญอื่นอีก 3 คน
  ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาล รัฐธรรมนูญอื่นอีก 5 คน
  ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาล รัฐธรรมนูญอื่นอีก 8 คน
  ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาล รัฐธรรมนูญอื่นอีก 11 คน
19. ข้อใดกล่าวถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ 2550
  รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและ วุฒิสภา
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบไปด้วยสภา ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
  รัฐสภาประกอบไปด้วยสภานิติบัญญัติแห่ง ชาติและวุฒิสภา
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบไปด้วย วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร
20. กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการดํารงตําแหน่ง กี่ปี
  4 ปี
  6 ปี
  7 ปี
  9 ปี
21. การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจัดอยู่ในแนวนโยบายพื้นฐานแหง่รัฐด้านใด
  ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
  ด้านสังคม สาธารณสุขและวัฒนธรรม
  ด้านกฎหมายและการยุติธรรม
  ด้านการมีส่วนร่วม
22. จะจํากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคล ไม่ได้เว้นแต่
  เพื่อการรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย
  เพื่อคุ้มครองด้านสาธารณูปโภคและคุ้มครอง ผู้บริโภค
  เพื่อป้องกันการผูกขาดและขจัดความไม่เป็น ธรรมในการแข่งขัน
  ถูกทุกข้อ
23. ข้อใดคือวิธีการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
  การตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี
  ถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
  อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายก รัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
  ถูกทุกข้อ
24. ผู้มีอํานาจในการยุบสภาผู้แทนราษฎรคือใคร
  นายกรัฐมนตรี
  ประธานสภาผู้แทนราษฎร
  ประธานรัฐสภา
  พระมหากษัตริย์
25. ขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
  ประชาชนลงมติ
  ประชาชนออกเสียงประชามติ
  ประชาชนออกเสียงเห็นชอบ
  ประชาพิจารณ์
26. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิทางการศึกษา
  บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่ น้อยกว่า 12 ปี
  บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่ น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐต้องจัดอย่างทั่วถึงและมี คุณภาพ
  บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่ น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และไม่เก็บค่าใช้จ่าย
  บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในการรับการ ศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐต้องจัดอย่างทั่วถงึ และมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่าย
27. ตําแหน่งใดไม่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์ สินและหนี้สินของตน คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทุกครั้งที่เข้ารับตําแหน่งหรือพ้นจากตําแหน่ง
  รัฐมนตรี
  ปลัดกระทรวง
  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
28. ร่างพระราชบัญญัติจะตราขึ้นเป็นกฎหมายต้อง ได้รับคําแนะนําและยินยอมจากใคร
  รัฐสภา
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  สภาผู้แทนราษฎร
  วุฒิสภา
29. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเป็นบุคคลสําคัญใน การที่จะทําให้นโยบายพื้นฐานรัฐด้านการบริหาร ราชการแผ่นดิน ควรพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน อย่างไร
  พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมอยู่เสมอ
  บริการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
  ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม
  ถูกทุกข้อ
30. ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจํานวนกี่คน
  3 คน
  5 คน
  7 คน
  9 คน
31. อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐ มนตรีจะทําได้หาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงชื่อกัน ไม่น้อยกว่าจํานวนเท่าใดของจํานวนสมาชิกทั้งหมด เท่าที่มีอยู่
  1 ใน 5
  1 ใน 3
  2 ใน 5
  2 ใน 3
32. รัฐธรรมนูญ 2550 ได้กําหนดให้มีการตรวจสอบ การใช้อํานาจรัฐ ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่วิธีการตรวจ สอบอํานาจรัฐ
  การตรวจสอบทรัพย์สิน
  การอภิปรายไม่ไว้วางใจ
  การกระทําที่ขัดกันแห่งผลประโยชน์
  การถอดถอนออกจากตําแหน่ง
33. บุคคลใดบ้างสามารถร้องขอให้ถอดถอนรัฐ มนตรีที่มีพฤติการร่ํารวยผิดปกติ
  ส.ส. ไม่น้อยกว่า 1ใน4 ของจํานวนส.ส.ที่มี อยู่ในสภา
  ส.ว.ไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจํานวน ส.ว. ทั้ง หมดที่มีอยู่ในสภา
  ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งไม่น้อย กว่า 2 หมื่นคน
  ถูกทุกข้อ
34. สมาชิกวุฒิสภามีจํานวนกี่คน
  120 คน
  150 คน
  180 คน
  200 คน
35. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย สภาผู้แทน ราษฎรต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
  20 วัน
  30 วัน
  60 วัน
  105 วัน
36. เมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรต้องจัดให้มีการ เลือกตั้งใหม่ภายในกี่วันนับตั้งแต่วันยุบสภาฯ
  30 วัน
  45 วัน
  60 วัน
  45- 60 วัน
37. การประชุมรัฐสภากรณีมีความจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
  สมัยสามัญ
  สมัยสามัญทั่วไป
  สมัยวิสามัญ
  สมัยสามัญนิติบัญญัติ
38. สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหามีจํานวนกี่คน
  56 คน
  74 คน
  76 คน
  150 คน
39. มีอํานาจในการพิจารณาคดีกรณีพิพาทระหว่าง หน่วยงานราชการอันเนื่องมาจากการใช้อํานาจตาม กฎหมาย
  ศาลรัฐธรรมนูญ
  ศาลปกครอง
  ศาลยุติธรรม
  ศาลทหาร
40. เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือผู้ทุพพล ภาพ ย่อมได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีใด
  คดีละเมิด
  คดีอาญา
  คดีความรุนแรงทางเพศ
  คดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย
41. บุคคลใดสามารถสมคัรเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้
  สัญญาโอนสัญชาติเป็นไทยเมื่อสิบปีที่แล้ว
  กรองแก้วมีอายุ 35 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร
  สําเร็จไม่มีวุฒิปริญญาตรี
  สุทินเกิดในจังหวัดที่สมัครแต่ย้ายไปอยู่
42. ผู้ที่ให้ความเห็นชอบรา่งรัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 คือใคร
  สภาร่างรัฐธรรมนูญ
  คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
  รัฐสภา
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
43. ใครเป็นผู้วินิจฉัยว่ากระทําผิดกรณีรัฐมนตรีผู้ไม่ยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สิน หรือจงใจยื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จ
  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
  องค์กรอัยการ
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ
  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้อํารงตาํแหน่ง ทางการเมือง
44. ข้อใดเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
  องค์กรอัยการ
  คณะกรรมการสิทธมินุษยชน
  คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ
45. กรณีใดไม่ต้องประชุมร่วมกันของรัฐสภา
  การแถลงนโยบาย
  ให้ความเห็นชอบถอดถอนนักการเมือง
  การเปิดอภิปรายท่ัวไป
  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
46. ใครทําหน้าที่เป็นประธานรัฐสภา
  ประธานวุฒิสภา
  ประธานสภาผู้แทนราษฎร
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อ ข และ ค ถูก
47. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระในการ ดํารงตําแหน่งกี่ปี
  4 ปี
  6 ปี
  7 ปี
  9ปี
48. ข้อใดไม่ใช่แนวนโยบายพื้นฐานด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  การเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้กับผู้ถือครอง
  การจัดวางผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ
  การจัดหาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
  การกําจัดมลพิษที่มีผลต่ออนามัย สวัสดิการ
49. อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดให้มกีารเลือก ตั้งทั่วไปภายในกี่วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุด
  30 วัน
  45 วัน
  60 วัน
  45- 60วัน
50. การกําหนดค่าตอบแทนของการเวนคืน อสังหาริมทรัพย์ให้คํานึงถึงราคาตามข้อใด
  ราคาที่ทางราชการกําหนด
  ราคาตามที่ผู้ถูกเวนคืนกําหนด
  ราคาปกติในท้องตลาด
  ราคาขณะที่ได้มาของอสังหาริมทรัพย์นั้น
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ