รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 45 ข้อขึ้นไป
1. ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบจาก รัฐสภาแล้วให้นายกรัฐมนตรีนําทลูเกล้าฯภายในกี่ วัน
  15 วัน
  20 วัน
  25 วัน
  30 วัน
2. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย สภาผู้แทน ราษฎรต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
  20 วัน
  30 วัน
  60 วัน
  105 วัน
3. บุคคลใดบ้างสามารถร้องขอให้ถอดถอนรัฐ มนตรีที่มีพฤติการร่ํารวยผิดปกติ
  ส.ส. ไม่น้อยกว่า 1ใน4 ของจํานวนส.ส.ที่มี อยู่ในสภา
  ส.ว.ไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจํานวน ส.ว. ทั้ง หมดที่มีอยู่ในสภา
  ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งไม่น้อย กว่า 2 หมื่นคน
  ถูกทุกข้อ
4. ใครทําหน้าที่เป็นประธานรัฐสภา
  ประธานวุฒิสภา
  ประธานสภาผู้แทนราษฎร
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อ ข และ ค ถูก
5. ร่างพระราชบัญญัติที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบ หรือพ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานลงมา ต้องดําเนินการเช่นใด
  ถือว่าตกไป
  รัฐสภานํามาปรึกษาพิจารณาใหม่
  เสนอร่างฉบับใหม่แทน
  นายกรัฐมนตรีนําไปประกาศราชกิจจา นุเบกษา
6. เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือผู้ทุพพล ภาพ ย่อมได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีใด
  คดีละเมิด
  คดีอาญา
  คดีความรุนแรงทางเพศ
  คดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย
7. แนวนโยบายพื้นฐานด้านศาสนา สังคม สาธารณ สุข การศึกษา และวัฒนธรรม ไม่ได้กล่าวเรื่องใด เอาไว้
  การอบรมเลี้ยงดูให้การศึกษาปฐมวัย
  การอุปถัมภ์ คุ้มครองพระพุทธศาสนา
  การส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการเพ่ือการ แข่งขัน
  การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย
8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีจาํนวนกี่คน
  3 คน
  5 คน
  7 คน
  9 คน
9. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิทางการศึกษา
  บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่ น้อยกว่า 12 ปี
  บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่ น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐต้องจัดอย่างทั่วถึงและมี คุณภาพ
  บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่ น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และไม่เก็บค่าใช้จ่าย
  บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในการรับการ ศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐต้องจัดอย่างทั่วถงึ และมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่าย
10. การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานรัฐเป็น ไปตามหลักใด
  หลักธรรมาภิบาล
  หลักนิติธรรม
  หลักคุณธรรม
  หลักความเป็นกลาง
11. ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกี่คนสามารถ เสนอกฎหมายเป็นร่างพระราชบัญญัติได้
  ไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน
  ไม่น้อยกว่าสองหมื่นห้าพันคน
  ไม่น้อยกว่าสามหมื่นคน
  ไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน
12. ข้อใดไม่ใช่ความเสมอภาคของบุคคล
  ความเสมอในการฟ้องร้องต่อสู้คดีตอ่ศาล
  ความเสมอภาคในทางกฎหมาย
  ความเสมอภาคในเพศชายและเพศหญิง
  ความเสมอภาคในเชื้อชาติ ภาษา
13. การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจัดอยู่ในแนวนโยบายพื้นฐานแหง่รัฐด้านใด
  ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
  ด้านสังคม สาธารณสุขและวัฒนธรรม
  ด้านกฎหมายและการยุติธรรม
  ด้านการมีส่วนร่วม
14. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดให้อํานาจอธิปไตยเป็นของใคร
  พระมหากษัตริย์
  ปวงชนชาวไทย
  นายกรัฐมนตรี
  คณะรัฐมนตรี
15. บุคคลมีทั้งสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใด
  สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
  สิทธิและเสรีภาพในเคหะสถาน
  สิทธิและเสรีภาพในการเดินทาง
  สิทธิและเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่
16. สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหามีจํานวนกี่คน
  56 คน
  74 คน
  76 คน
  150 คน
17. การศึกษาสําหรับประชาชนที่กล่าวไว้ในรัฐ ธรรมนูญ ได้แก่การศึกษาตามข้อใด
  การศึกษาทางเลือก
  การเรียนรู้ด้วยตนเอง
  การเรียนรู้ตลอดชีวิต
  ถูกทุกข้อ
18. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระในการ ดํารงตําแหน่งกี่ปี
  4 ปี
  6 ปี
  7 ปี
  9ปี
19. การเลือกตั้งสมาชกิวุฒิสภาให้ดําเนินการตาม ข้อใด
  หย่อนบัตรลงคะแนน
  ออกเสียงลงคะแนนโดยตรง
  ออกเสียงลงคะแนนโดยลับ
  ออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
20. ศาลใดมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการดําเนินคดี อาญาของผู้ดํารงตาํแหน่งทางการเมือง
  ศาลรัฐธรรมนูญ
  ศาลปกครอง
  ศาลยุติธรรม
  ศาลฎีกา
21. บุคคลใดสามารถสมคัรเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้
  สัญญาโอนสัญชาติเป็นไทยเมื่อสิบปีที่แล้ว
  กรองแก้วมีอายุ 35 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร
  สําเร็จไม่มีวุฒิปริญญาตรี
  สุทินเกิดในจังหวัดที่สมัครแต่ย้ายไปอยู่
22. เมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรต้องจัดให้มีการ เลือกตั้งใหม่ภายในกี่วันนับตั้งแต่วันยุบสภาฯ
  30 วัน
  45 วัน
  60 วัน
  45- 60 วัน
23. ตําแหน่งใดไม่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์ สินและหนี้สินของตน คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทุกครั้งที่เข้ารับตําแหน่งหรือพ้นจากตําแหน่ง
  รัฐมนตรี
  ปลัดกระทรวง
  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
24. อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐ มนตรีจะทําได้หาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงชื่อกัน ไม่น้อยกว่าจํานวนเท่าใดของจํานวนสมาชิกทั้งหมด เท่าที่มีอยู่
  1 ใน 5
  1 ใน 3
  2 ใน 5
  2 ใน 3
25. ข้อใดคือวิธีการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
  การตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี
  ถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
  อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายก รัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
  ถูกทุกข้อ
26. แนวนโยบายด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานข้อใด กล่าวถูกต้องที่สุด
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจดัการศึกษา
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมสี่วนร่วมใน การจัดการศึกษา
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการ จัดการศึกษา
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดและมีส่วน ร่วมในการจัดการศึกษา
27. วาระที่ต้องพิจารณาเรียงลําดับมาตรา
  วาระที่ หนึ่ง
  วาระที่ สอง
  วาระที่ สาม
  วาระที่ ห้า
28. ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้านเศรษฐกิจ สิ่งใดเป็นกรอบในการดําเนินการ
  เศรษฐกิจชุมชน
  เศรษฐกิจการตลาด
  เศรษฐกิจพอเพียง
  เศรษฐกิจเสรี
29. คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภามีจํานวน กี่คน
  5 คน
  7 คน
  9 คน
  15 คน
30. ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจํานวนกี่คน
  3 คน
  5 คน
  7 คน
  9 คน
31. ข้อใดไม่ใช่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ
32. อายุของสภาผู้แทนราษฎรกําหนดคราวละกี่ปี
  4 ปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง
  4 ปีนับตั้งแต่ถัดจากวันเลือกตั้ง
  6 ปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง
  6 ปีนับตั้งแต่ถัดจากวันเลือกตั้ง
33. ไม่ใช่ข้อต้องห้ามการเป็นรัฐมนตรี
  ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  ไม่เป็นวุฒิสมาชิก
  เคยต้องคําพิพากษาให้จําคุกพ้นโทษมา 4ปี
  ถูกไล่ออกจากราชการเพราะการทุจริต
34. นโยบายพื้นฐานแห่งรฐัด้านการบริหารราชการ แผ่นดินกําหนดให้พัฒนาระบบงานภาครฐั เพื่อให้ การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพด้วย วิธีการใด
  วางระบบการให้บริการสาธารณะที่รวดเร็ว โปรงใส เป็นธรรม
  พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมของเจ้า หน้าที่รัฐ
  ปรับปรุงรูปแบบวิธีการทํางาน
  ถูกทุกข้อ
35. การตรวจสอบข่าวก่อนนําเสนอหรือโฆษณา ของของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนโดยเจ้าหน้าที่ รัฐในกรณีใดที่สามารถกระทําได้
  กรณีประเทศอยู่ในภาวะสงคราม
  กรณีความมั่นคงของชาติ
  กรณีรักษาศีลธรรมอนัดีและความสงบ เรียบร้อย
  กรณีป้องกันระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจ และสุขภาพของประชาชน
36. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรฐัธรรมนูญ 2550 มีจํานวนกี่คน
  80 คน
  400 คน
  480 คน
  500 คน
37. ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจํานวนกี่คนสามารถเข้าชื่อถอดถอนนักการเมืองได้
  ไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน
  ไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน
  ไม่น้อยกว่าสามหมื่นคน
  ไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน
38. บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมใน เรื่องใด
  การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยง่าย สะดวกรวดเร็ว ทั่วถึง
  การได้รับการสอบสวนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม
  การช่วยเหลือทางคดี
  ถูกทุกข้อ
39. คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองมีกี่คน
  5 คน
  7 คน
  9 คน
  13 คน
40. ในการบริหารราชการแผ่นดินรัฐมนตรีต้อง ดําเนินการตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญ นโยบายที่ แถลงและต้องรับผิดชอบต่อใคร
  คณะรัฐมนตรี
  ประชาชน
  นายกรัฐมนตรี
  สภาผู้แทนราษฎร
41. สิ่งที่รัฐบาลสามารถกระทําได้ต่อสื่อมวลชนคือ
  การให้เงินอุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือ สื่อมวลชนของเอกชน
  การจัดระเบียบสื่อมวลชน
  การสั่งปิดหนังสือพิมพ์
  ห้ามเสนอข่าวหรือปกปิดหรือปิดเบือนข่าว ที่เป็นผลเสียต่อรัฐบาล
42. หากศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง จะมี ผลให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งต่อหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค มีกําหนดระยะเวลากี่ปีนับตั้ง แต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
  3 ปี
  4 ปี
  5 ปี
  6 ปี
43. รัฐธรรมนูญ 2550 ได้กําหนดให้มีการตรวจสอบ การใช้อํานาจรัฐ ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่วิธีการตรวจ สอบอํานาจรัฐ
  การตรวจสอบทรัพย์สิน
  การอภิปรายไม่ไว้วางใจ
  การกระทําที่ขัดกันแห่งผลประโยชน์
  การถอดถอนออกจากตําแหน่ง
44. การจัดการศึกษาที่กล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญ 2550 รัฐบาลควรจัดให้กับบุคคลใดบา้ง
  บุคคลทั่วไป
  ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
  ผู้ยากไร้และอยู่ในสภาพลําบาก
  ถูกทุกข้อ
45. บุคคลที่ไม่มีสิทธิ์เสนอร่างประกอบรัฐธรรมนูญ
  คณะรัฐมนตรี
  ประชาชนมีสิทธิ์ออกเสียงเลอืกตั้ง
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  ศาลรัฐธรรมนูญ
46. ข้อใดเป็นสิทธิบุคคลต่อข้อมูลข่าวสารของ ราชการ
  รับทราบข้อมูลข่าวสารราชการ
  เข้าถึงข้อมูลข่าวสารราชการ
  ให้ข้อมูลข่าวสาร
  ถูกทุกข้อ
47. ข้อใดไม่ใช่แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้าน เศรษฐกิจ
  การรักษษวินัยการเงินการคลัง
  การส่งเสริมการมีงานทํา
  การส่งเสริมระบบธนาคารหมู่บ้าน
  การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม
48. ข้อใดไม่ใช่โยบายด้านการศึกษาตามแนว นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
  การส่งเสริมความสมานฉันท์ระหว่าง ศาสนิกชน ทุกศาสนา
  การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุก รูปแบบ
  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ ก้าวหน้าและทันการเปลี่ยนแปลง
  การปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสํานึกของความ เป็นไทย
49. ร่างพระราชบัญญัติต้องเสนอสภาใดก่อน
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  รัฐสภา
  วุฒิสภา
  สภาผู้แทนราษฎร
50. คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มาโดยวิธีใด
  การคัดเลือก
  การสรรหา
  การสอบ
  การเสนอชื่อโดยวุฒิสภา
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ