รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 45 ข้อขึ้นไป
ทำรวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย
1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเป็นบุคคลสําคัญใน การที่จะทําให้นโยบายพื้นฐานรัฐด้านการบริหาร ราชการแผ่นดิน ควรพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน อย่างไร
  พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมอยู่เสมอ
  บริการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
  ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม
  ถูกทุกข้อ
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีกี่มาตรา
  307 มาตรา
  308 มาตรา
  309 มาตรา
  310 มาตรา
3. ตําแหน่งใดไม่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์ สินและหนี้สินของตน คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทุกครั้งที่เข้ารับตําแหน่งหรือพ้นจากตําแหน่ง
  รัฐมนตรี
  ปลัดกระทรวง
  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
4. ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกี่คนสามารถ เสนอกฎหมายเป็นร่างพระราชบัญญัติได้
  ไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน
  ไม่น้อยกว่าสองหมื่นห้าพันคน
  ไม่น้อยกว่าสามหมื่นคน
  ไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน
5. การเลือกตั้งสมาชกิวุฒิสภาให้ดําเนินการตาม ข้อใด
  หย่อนบัตรลงคะแนน
  ออกเสียงลงคะแนนโดยตรง
  ออกเสียงลงคะแนนโดยลับ
  ออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
6. การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจัดอยู่ในแนวนโยบายพื้นฐานแหง่รัฐด้านใด
  ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
  ด้านสังคม สาธารณสุขและวัฒนธรรม
  ด้านกฎหมายและการยุติธรรม
  ด้านการมีส่วนร่วม
7. ข้อใดไม่ใช่โยบายด้านการศึกษาตามแนว นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
  การส่งเสริมความสมานฉันท์ระหว่าง ศาสนิกชน ทุกศาสนา
  การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุก รูปแบบ
  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ ก้าวหน้าและทันการเปลี่ยนแปลง
  การปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสํานึกของความ เป็นไทย
8. สมัยประชุมของรัฐสภา ใน 1 ปี
  สมัยสามัญทั่วไป
  สมัยสามัญนิติบัญญัติ
  สมัยวิสามัญ
  สมัยสามัญทั่วไปและสมัยสามัญนิติบญัญัติ
9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดให้มีคณะองคมนตรีกี่คน
  17 คน
  18 คน
  19 คน
  20 คน
10. บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธหิรือเสรีภาพที่รัฐธรรม นูญรับรองไว้ให้ยื่นคําร้องต่อศาลใดเพื่อวินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ได้
  ศาลยุติธรรม
  ศาลรัฐธรรมนูญ
  ศาลปกครอง
  ศาลทหาร
11. สมาชิกภาพของวุฒิสมาชิกกําหนดไว้คราวละกี่ปี
  4 ปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง/สรรหา
  4 ปีนับตั้งแต่ถัดจากวันเลือกตั้ง/สรรหา
  6 ปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง/สรรหา
  6 ปีนับตั้งแต่ถัดจากวันเลือกตั้ง/สรรหา
12. วาระที่ต้องพิจารณาเรียงลําดับมาตรา
  วาระที่ หนึ่ง
  วาระที่ สอง
  วาระที่ สาม
  วาระที่ ห้า
13. สิ่งที่รัฐบาลสามารถกระทําได้ต่อสื่อมวลชนคือ
  การให้เงินอุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือ สื่อมวลชนของเอกชน
  การจัดระเบียบสื่อมวลชน
  การสั่งปิดหนังสือพิมพ์
  ห้ามเสนอข่าวหรือปกปิดหรือปิดเบือนข่าว ที่เป็นผลเสียต่อรัฐบาล
14. ข้อใดเป็นทั้งสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่
  การพิทักษ์ รักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  การป้องกันประเทศ
  การศึกษาอบรม
  การเลือกตั้งตามกฎหมาย
15. ข้อใดไม่ใช่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ
16. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดให้อํานาจอธิปไตยเป็นของใคร
  พระมหากษัตริย์
  ปวงชนชาวไทย
  นายกรัฐมนตรี
  คณะรัฐมนตรี
17. การตรวจสอบข่าวก่อนนําเสนอหรือโฆษณา ของของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนโดยเจ้าหน้าที่ รัฐในกรณีใดที่สามารถกระทําได้
  กรณีประเทศอยู่ในภาวะสงคราม
  กรณีความมั่นคงของชาติ
  กรณีรักษาศีลธรรมอนัดีและความสงบ เรียบร้อย
  กรณีป้องกันระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจ และสุขภาพของประชาชน
18. แนวนโยบายพื้นฐานด้านศาสนา สังคม สาธารณ สุข การศึกษา และวัฒนธรรม ไม่ได้กล่าวเรื่องใด เอาไว้
  การอบรมเลี้ยงดูให้การศึกษาปฐมวัย
  การอุปถัมภ์ คุ้มครองพระพุทธศาสนา
  การส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการเพ่ือการ แข่งขัน
  การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย
19. คณะรัฐมนตรีประกอบไปด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นรวมกันแล้วไม่เกินกี่คน
  33 คน
  34 คน
  35 คน
  36 คน
20. การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์กรณีใดกระทํามิได้
  เพื่อพัฒนาระบบการแข่งขันของประเทศ
  เพื่อการอันเป็นสาธารณประโภค
  เพื่อการป้องกันประเทศ
  เพื่อการปฏิรูปที่ดิน
21. ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจํานวนกี่คนสามารถเข้าชื่อถอดถอนนักการเมืองได้
  ไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน
  ไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน
  ไม่น้อยกว่าสามหมื่นคน
  ไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน
22. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีจํานวนกี่คน
  3 คน
  5 คน
  7 คน
  9 คน
23. การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานรัฐเป็น ไปตามหลักใด
  หลักธรรมาภิบาล
  หลักนิติธรรม
  หลักคุณธรรม
  หลักความเป็นกลาง
24. บุคคลใดต่อไปนี้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร
  ภิกษุ สามเณร
  ถูกศาลฟ้องคดีอาญา
  วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
  อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
25. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิทางการศึกษา
  บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่ น้อยกว่า 12 ปี
  บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่ น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐต้องจัดอย่างทั่วถึงและมี คุณภาพ
  บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่ น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และไม่เก็บค่าใช้จ่าย
  บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในการรับการ ศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐต้องจัดอย่างทั่วถงึ และมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่าย
26. บุคคลที่ไม่อยู่ในข่ายที่ต้องถูกถอดถอนออกจาก ตําแหน่ง
  สมาชิกวุฒิสภา
  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
  ปลัดกระทรวง
  รัฐมนตรี
27. ผู้มีอํานาจในการยุบสภาผู้แทนราษฎรคือใคร
  นายกรัฐมนตรี
  ประธานสภาผู้แทนราษฎร
  ประธานรัฐสภา
  พระมหากษัตริย์
28. ข้อใดคืออํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  พิจารณาเรื่องร้องเรียนของประชาชน
  ตรวจสอบการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี
  ไต่สวนเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ
29. รัฐธรรมนูญ 2550 ได้กําหนดให้มีการตรวจสอบ การใช้อํานาจรัฐ ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่วิธีการตรวจ สอบอํานาจรัฐ
  การตรวจสอบทรัพย์สิน
  การอภิปรายไม่ไว้วางใจ
  การกระทําที่ขัดกันแห่งผลประโยชน์
  การถอดถอนออกจากตําแหน่ง
30. นโยบายพื้นฐานแห่งรฐัด้านการบริหารราชการ แผ่นดินกําหนดให้พัฒนาระบบงานภาครฐั เพื่อให้ การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพด้วย วิธีการใด
  วางระบบการให้บริการสาธารณะที่รวดเร็ว โปรงใส เป็นธรรม
  พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมของเจ้า หน้าที่รัฐ
  ปรับปรุงรูปแบบวิธีการทํางาน
  ถูกทุกข้อ
31. กฎหมายพระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผ่นดินจะต้องมีผู้ใดลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
  นายกรัฐมนตรี
  รัฐมนตรี
  ประธานรัฐสภา
  แล้วแต่กรณี
32. ข้อใดเป็นบทบาทหน้าที่ของข้าราชการเจ้าหน้าที่ รัฐ ที่แตกต่างไปจากประชาชนทั่วไป
  การเสียภาษีอากร
  การรักษาผลประโยชน์ของชาติ
  การวางตัวเป็นกลางทางการเมือง
  การป้องกันภัยพิบัติ
33. ข้อใดเป็นเสรีภาพบริบูรณ์
  การนับถือศาสนา
  การสื่อสาร
  การประกอบอาชีพ
  การเลือกถิ่นที่อยู่อาศัย
34. อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดให้มกีารเลือก ตั้งทั่วไปภายในกี่วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุด
  30 วัน
  45 วัน
  60 วัน
  45- 60วัน
35. บุคคลมีหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยการสิ้นสุดสมาชิก ภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  สภาผู้แทนราษฎร
  สมาชิกวุฒิสภา
  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
  ศาลรัฐธรรมนูญ
36. การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์ สินและหนี้สินของตน คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ยื่นต่อหน่วยงานใด
  ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ
  องค์กรอัยการ
  ศาลอาญาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตาํแหน่ง ทางการเมือง
37. การจะประชุมลับไม่ว่าจะเป็นรัฐสภา สภาผู้แทน ราษฎร หรือวุฒิอสภา ต้องมีสมาชิกร้องขอจํานวน เท่าใดของแต่ละสภา
  หนึ่งในสองของ ส.ส.เท่าที่มีอยู่
  หนึ่งในสามของ ส.ส. เท่าที่มีอยู่
  หนึ่งในสี่ของ ส.ส. เท่าที่มีอยู่
  หนึ่งในห้าของ ส.ส. เท่าที่มีอยู่
38. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีจํานวนกี่คน
  7 คน
  8 คน
  9 คน
  10 คน
39. บุคคลที่ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชพีและมี อายุเท่าใด จึงมีสิทธิได้รับสวัสดิการและความช่วย เหลือ จากรัฐ
  60 ปีบริบูรณ์
  เกิน 60 ปีบริบูรณ์
  70 ปีบริบูรณ์
  เกิน 70 ปีบริบูรณ์
40. บุคคลใดบ้างสามารถร้องขอให้ถอดถอนรัฐ มนตรีที่มีพฤติการร่ํารวยผิดปกติ
  ส.ส. ไม่น้อยกว่า 1ใน4 ของจํานวนส.ส.ที่มี อยู่ในสภา
  ส.ว.ไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจํานวน ส.ว. ทั้ง หมดที่มีอยู่ในสภา
  ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งไม่น้อย กว่า 2 หมื่นคน
  ถูกทุกข้อ
41. อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐ มนตรีจะทําได้หาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงชื่อกัน ไม่น้อยกว่าจํานวนเท่าใดของจํานวนสมาชิกทั้งหมด เท่าที่มีอยู่
  1 ใน 5
  1 ใน 3
  2 ใน 5
  2 ใน 3
42. ขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติจะมีผล บังคับใช้เป็นกฎหมาย
  การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร
  การพิจารณาของวุฒิสภา
  พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย
  การประกาศในราชกิจจานุเบกษา
43. อายุของสภาผู้แทนราษฎรกําหนดคราวละกี่ปี
  4 ปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง
  4 ปีนับตั้งแต่ถัดจากวันเลือกตั้ง
  6 ปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง
  6 ปีนับตั้งแต่ถัดจากวันเลือกตั้ง
44. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีผลบังคับใช้วันใด
  23 สิงหาคม 2550
  24 สิงหาคม 2550
  25 สิงหาคม 2550
  26 สิงหาคม 2550
45. การประชุมรัฐสภาครั้งแรกต้องดาํเนินการภาย ในกี่วันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  15 วัน
  30 วัน
  45 วัน
  60 วัน
46. ข้อใดไม่ได้กล่าวไว้ในแนวนโยบายด้านการ บริหารราชการแผ่นดิน
  การส่งเสริมการดําเนินการตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง
  จัดระบบกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่การ บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น
  พัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กร ปกครองส่วนทอ้งถิ่นขนาดใหญ่
  จัดระบบบริการราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
47. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอกฎหมายเป็น ร่างพระราชบัญญัติได้ต้องมีอย่างน้อยเท่าใด
  20 คน
  หนึ่งในสอง
  หนึ่งในสาม
  หนึ่งในห้า
48. กําหนดให้มีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการ เมืองภาคพลเมือง จัดอยู่ในแนวนโยบายพื้นฐานแห่ง รัฐด้านใด
  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
  ด้านกระบวนการยุติธรรม
49. ร่างพระราชบัญญัติจะตราขึ้นเป็นกฎหมายต้อง ได้รับคําแนะนําและยินยอมจากใคร
  รัฐสภา
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  สภาผู้แทนราษฎร
  วุฒิสภา
50. องค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตาม แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้านกฎหมายและยุติ ธรรมควรมีลักษณะอย่างไร
  เป็นองค์กรในกํากับของรัฐ
  เป็นองคืกรอิสระ
  เป็นองค์กรมหาชน
  เป็นหน่วยงานพิเศษ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ