รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 45 ข้อขึ้นไป
ทำรวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย
1. การแบ่งเขตเลือกตั้งสําหรับสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรแบบสัดส่วน แบ่งตามข้อใด
  หลายๆอําเภอติดต่อกันรวมเป็นเขตเลือกตั้ง
  จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง
  กลุ่มจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง
  ภูมิภาคเป็นเขตเลือกตั้ง
2. คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มาโดยวิธีใด
  การคัดเลือก
  การสรรหา
  การสอบ
  การเสนอชื่อโดยวุฒิสภา
3. แนวนโยบายพื้นฐานด้านศาสนา สังคม สาธารณ สุข การศึกษา และวัฒนธรรม ไม่ได้กล่าวเรื่องใด เอาไว้
  การอบรมเลี้ยงดูให้การศึกษาปฐมวัย
  การอุปถัมภ์ คุ้มครองพระพุทธศาสนา
  การส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการเพ่ือการ แข่งขัน
  การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย
4. บุคคลมีทั้งสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใด
  สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
  สิทธิและเสรีภาพในเคหะสถาน
  สิทธิและเสรีภาพในการเดินทาง
  สิทธิและเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่
5. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีจํานวนกี่คน
  3 คน
  5 คน
  7 คน
  9 คน
6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดให้อํานาจอธิปไตยเป็นของใคร
  พระมหากษัตริย์
  ปวงชนชาวไทย
  นายกรัฐมนตรี
  คณะรัฐมนตรี
7. ผู้มีอํานาจในการยุบสภาผู้แทนราษฎรคือใคร
  นายกรัฐมนตรี
  ประธานสภาผู้แทนราษฎร
  ประธานรัฐสภา
  พระมหากษัตริย์
8. จะจํากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคล ไม่ได้เว้นแต่
  เพื่อการรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย
  เพื่อคุ้มครองด้านสาธารณูปโภคและคุ้มครอง ผู้บริโภค
  เพื่อป้องกันการผูกขาดและขจัดความไม่เป็น ธรรมในการแข่งขัน
  ถูกทุกข้อ
9. อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี เป็นรายบุคคลจะทําได้หาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลงชื่อกันไม่น้อยกว่าจํานวนเท่าใดของจํานวน สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
  1 ใน 3
  1 ใน 5
  1 ใน 6
  2 ใน 5
10. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเป็นบุคคลสําคัญใน การที่จะทําให้นโยบายพื้นฐานรัฐด้านการบริหาร ราชการแผ่นดิน ควรพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน อย่างไร
  พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมอยู่เสมอ
  บริการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
  ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม
  ถูกทุกข้อ
11. ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจํานวนกี่คนสามารถเข้าชื่อถอดถอนนักการเมืองได้
  ไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน
  ไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน
  ไม่น้อยกว่าสามหมื่นคน
  ไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน
12. ใครทําหน้าที่เป็นประธานรัฐสภา
  ประธานวุฒิสภา
  ประธานสภาผู้แทนราษฎร
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อ ข และ ค ถูก
13. “เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการอยู่รอดและได้รับ การพัฒนาด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาตาม สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงการมีส่วน ร่วมของเด็กและเยาวชนเป็นสาํคัญ” ข้อความนี้จัดอยู่ ในข้อใด
  สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา
  สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและ สวัสดิการจากรัฐ
  สิทธิส่วนบุคคล
  สิทธิในการอยู่รอด
14. กรณีใดที่ไม่อยู่ในข่ายที่ต้องถอดถอนนายกรัฐ มนตรี หรือรัฐมนตรี
  มีพฤติกรรมร่ํารวยผิดปกติ
  ประพฤติชั่วอย่างรา้ยแรง
  ส่อว่ากระทําผิดในหน้าที่ราชการ
  ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่
15. ข้อใดไม่ใช่แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้าน เศรษฐกิจ
  การรักษษวินัยการเงินการคลัง
  การส่งเสริมการมีงานทํา
  การส่งเสริมระบบธนาคารหมู่บ้าน
  การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม
16. บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 ได้ให้ความคุ้มครองประชาชนชาวไทยเรื่องใด
  ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
  สิทธิ เสรีภาคและความเสมอภาค
  เหล่ากําเนิด เพศ ศาสนาที่นับถือ
  ถูกทุกข้อ
17. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีกี่มาตรา
  307 มาตรา
  308 มาตรา
  309 มาตรา
  310 มาตรา
18. ร่างพระราชบัญญัติเรื่องใดจะเสนอให้รัฐสภา พิจารณาได้ต้องมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรีก่อน
  การเงิน
  ที่ดิน
  อาญา
  การป้องกันอาชญากรรม
19. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวนโยบายแห่ง รัฐด้านการต่างประเทศ
  ส่งเสริมการค้าการลงทุนกับนานาประเทศ
  คุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยใน ต่างประเทศ
  ปฏิบัติตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ ประเทศไทยเป็นภาคี
  ประสานความร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อ ป้องกันการก่อการร้ายข้ามชาติ
20. ร่างพระราชบัญญัติจะตราขึ้นเป็นกฎหมายต้อง ได้รับคําแนะนําและยินยอมจากใคร
  รัฐสภา
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  สภาผู้แทนราษฎร
  วุฒิสภา
21. ทุกข้อเป็นเสรีภาพของบุคคลยกเวน้ข้อใด
  การสื่อสาร
  การปฎิบัติตามศาสนธรรม
  การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
  การประกอบอาชีพ
22. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีจํานวนกี่คน
  7 คน
  8 คน
  9 คน
  10 คน
23. อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐ มนตรีจะทําได้หาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงชื่อกัน ไม่น้อยกว่าจํานวนเท่าใดของจํานวนสมาชิกทั้งหมด เท่าที่มีอยู่
  1 ใน 5
  1 ใน 3
  2 ใน 5
  2 ใน 3
24. บุคคลที่ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชพีและมี อายุเท่าใด จึงมีสิทธิได้รับสวัสดิการและความช่วย เหลือ จากรัฐ
  60 ปีบริบูรณ์
  เกิน 60 ปีบริบูรณ์
  70 ปีบริบูรณ์
  เกิน 70 ปีบริบูรณ์
25. คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองมีกี่คน
  5 คน
  7 คน
  9 คน
  13 คน
26. สิ่งที่รัฐบาลสามารถกระทําได้ต่อสื่อมวลชนคือ
  การให้เงินอุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือ สื่อมวลชนของเอกชน
  การจัดระเบียบสื่อมวลชน
  การสั่งปิดหนังสือพิมพ์
  ห้ามเสนอข่าวหรือปกปิดหรือปิดเบือนข่าว ที่เป็นผลเสียต่อรัฐบาล
27. การตรวจสอบข่าวก่อนนําเสนอหรือโฆษณา ของของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนโดยเจ้าหน้าที่ รัฐในกรณีใดที่สามารถกระทําได้
  กรณีประเทศอยู่ในภาวะสงคราม
  กรณีความมั่นคงของชาติ
  กรณีรักษาศีลธรรมอนัดีและความสงบ เรียบร้อย
  กรณีป้องกันระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจ และสุขภาพของประชาชน
28. แนวนโยบายด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานข้อใด กล่าวถูกต้องที่สุด
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจดัการศึกษา
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมสี่วนร่วมใน การจัดการศึกษา
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการ จัดการศึกษา
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดและมีส่วน ร่วมในการจัดการศึกษา
29. ข้อใดเป็นทั้งสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่
  การพิทักษ์ รักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  การป้องกันประเทศ
  การศึกษาอบรม
  การเลือกตั้งตามกฎหมาย
30. ข้อใดกล่าวไว้ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติรัฐธรรม นูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
  ผู้ใดจะละเมิดพระมหากษัตริย์ไม่ได้
  พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ
  พระมหากษัตริย์มีพระราชอํานาจทรงแต่งตั้ง และถอดถอนข้าราชการในพระองค์และ ข้าราชการพลเรือนทุกตําแหน่ง
  พระมหากษัตริย์ทรงดํารงตําแหน่งเป็น จอมทัพไทย
31. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอกฎหมายเป็น ร่างพระราชบัญญัติได้ต้องมีอย่างน้อยเท่าใด
  20 คน
  หนึ่งในสอง
  หนึ่งในสาม
  หนึ่งในห้า
32. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิทางการศึกษา
  บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่ น้อยกว่า 12 ปี
  บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่ น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐต้องจัดอย่างทั่วถึงและมี คุณภาพ
  บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่ น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และไม่เก็บค่าใช้จ่าย
  บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในการรับการ ศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐต้องจัดอย่างทั่วถงึ และมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่าย
33. ข้อใดกล่าวถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ 2550
  รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและ วุฒิสภา
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบไปด้วยสภา ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
  รัฐสภาประกอบไปด้วยสภานิติบัญญัติแห่ง ชาติและวุฒิสภา
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบไปด้วย วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร
34. บุคคลที่ไม่มีสิทธิ์เสนอร่างประกอบรัฐธรรมนูญ
  คณะรัฐมนตรี
  ประชาชนมีสิทธิ์ออกเสียงเลอืกตั้ง
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  ศาลรัฐธรรมนูญ
35. ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจํานวนกี่คน
  3 คน
  5 คน
  7 คน
  9 คน
36. ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้งองคมนตรีหรือให้องคมนตรีพ้นจากตําแหน่ง
  ประธานรัฐสภา
  ประธานสภาผู้แทนราษฎร
  ประธานวุฒิสภา
  ประธานองคมนตรี
37. เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพ้นตามวาระต้อง ดําเนินการให้ได้มาภายในกี่วัน
  30 วัน
  45 วัน
  60 วัน
  90 วัน
38. เมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรต้องจัดให้มีการ เลือกตั้งใหม่ภายในกี่วันนับตั้งแต่วันยุบสภาฯ
  30 วัน
  45 วัน
  60 วัน
  45- 60 วัน
39. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีผลบังคับใช้วันใด
  23 สิงหาคม 2550
  24 สิงหาคม 2550
  25 สิงหาคม 2550
  26 สิงหาคม 2550
40. บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมใน เรื่องใด
  การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยง่าย สะดวกรวดเร็ว ทั่วถึง
  การได้รับการสอบสวนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม
  การช่วยเหลือทางคดี
  ถูกทุกข้อ
41. ผู้ที่มีหน้าที่ในการดูแลคณุธรรม จริยธรรมของ ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองคือใคร
  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ
  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
  ผู้ตรวจการรัฐสภา
42. การประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา ประกอบด้วยกี่วาระ
  2 วาระ
  3 วาระ
  4 วาระ
  5 วาระ
43. การศึกษาสําหรับประชาชนที่กล่าวไว้ในรัฐ ธรรมนูญ ได้แก่การศึกษาตามข้อใด
  การศึกษาทางเลือก
  การเรียนรู้ด้วยตนเอง
  การเรียนรู้ตลอดชีวิต
  ถูกทุกข้อ
44. ศาลใดมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการดําเนินคดี อาญาของผู้ดํารงตาํแหน่งทางการเมือง
  ศาลรัฐธรรมนูญ
  ศาลปกครอง
  ศาลยุติธรรม
  ศาลฎีกา
45. ข้อใดต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชน
  วิจัย เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธมินุษยชน
  ฟ้องคดีต่อศาลแทนผู้เสียหายเกี่ยวกับสิทธิ มนุษยชน
  ตรวจสอบการกระทําอันเป็นการละเมดิสิทธิ มนุษยชน
  ถูกทุกข้อ
46. บุคคลผู้ใดไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรได้
  มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง
  มีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 90 วันนับ ถึงวันเลือกตั้ง
  มีสัญชาติไทย
  แปลงเป็นสัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
47. รัฐธรรมนูญ 2550 ได้กําหนดให้มีการตรวจสอบ การใช้อํานาจรัฐ ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่วิธีการตรวจ สอบอํานาจรัฐ
  การตรวจสอบทรัพย์สิน
  การอภิปรายไม่ไว้วางใจ
  การกระทําที่ขัดกันแห่งผลประโยชน์
  การถอดถอนออกจากตําแหน่ง
48. บุคคลใดต่อไปนี้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร
  ภิกษุ สามเณร
  ถูกศาลฟ้องคดีอาญา
  วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
  อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
49. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระในการ ดํารงตําแหน่งกี่ปี
  4 ปี
  6 ปี
  7 ปี
  9ปี
50. หากศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง จะมี ผลให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งต่อหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค มีกําหนดระยะเวลากี่ปีนับตั้ง แต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
  3 ปี
  4 ปี
  5 ปี
  6 ปี
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ