แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 45 ข้อขึ้นไป
ทำแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
1. ข้อใดคือบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการที่มี ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา
  เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน การจัดการศึกษา
  ประสานส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถูกทุกข้อ
2. ครูณเดช พูดเท็จว่าร้ายทำให้ครูญาญ่าเกิดความ เสียหาย ผิดจรรยาบรรณข้อใด
  ต่อตนเอง
  ต่อวิชาชีพ
  ต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
  ต่อผู้ร่วมอาชีพ
3. ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจลงโทษ ทาง วินัยตามข้อใด
  ภาคทัณฑ์
  ตัดเงินเดือน 5% ไม่เกิน 1 เดือน
  ลดขั้นเงินเดือน
  ถูกทั้ง ก และข
4. ใครเป็นผู้เสนอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบัญชี เงินเดือน เงินวิทยฐานะข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษากรณีที่ค่าครองชีพมีการ เปลี่ยนแปลงไป
  กระทรวงศึกษาธิการ
  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  คณะรัฐมนตรี
5. จะลดธงครึ่งเสาเวลาใด
  เวลา 08.00น. -18.00 น.
  เวลาและโอกาสตามกระทรวง ศธ.กำหนด
  เวลาและโอกาสตามที่ทางราชการกำหนด
  ถูกทุกข้อ
6. ผู้กำหนดข้อบังคับว่าด้วย “จรรยาบรรณวิชาชีพครู ”
  คุรุสภา
  ก.ค.ศ.
  สพฐ.
  กระทรวงศึกษาธิการ
7. หัวใจของการแนะแนวคือข้อใด
  การบริการให้คำปรึกษา
  บริการติดตามและประเมินผล
  การบริการจัดวางตัวบุคคล
  การบริการสารสนเทศ
8. การเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของ ตนเอง ผิดจรรยาบรรณด้านใด
  ตนเอง
  ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
  ผู้อื่น
  วิชาชีพ
9. GDP หมายถึงข้อใด
  การรวมตัวเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
  ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
  อัตราเงินเฟ้อ
10. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ input
  ลำโพง
  เม้าส์
  สแกนเนอร์
  คีย์บอร์ด
11. วางตนเหมาะสม ” ตรงกับสังคหวัตถุข้อใด
  ทาน
  ปิยวาจา
  สมานัตตตา
  อัตถจริยา
12. KPA ตรงกับข้อใด
  กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
  ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
  มาตรฐานสมรรถนะ
  มาตรฐานการเรียนรู้
13. 3เสาหลักของประชาคมอาเซียน เสาที่ 3 คือข้อ
  ความมั่นคง
  เศรษฐกิจ
  สังคม-วัฒนธรรม
  การเมือง
14. ทำเนียบรัฐบาลตั้งอยู่ที่ใด
  บ้านพิษณุโลก
  รัฐสภา
  ตึกไทยคู่ฟ้า
  ตึกสันติไมตรี
15. ครูโมโหลูกศิษย์มากที่ทำแบบฝึกหัดไม่ได้ กำลังจะตี แต่คิดได้ว่าเราเป็นครูต้องสอนเขาให้ รู้จึงไม่ตี แสดงความครูมีคุณธรรมตามข้อใด
  สัจจะ
  ทมะ
  ขันติ
  จาคะ
16. ใครเป็นผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบรรจุ ข้าราชการครูได้
  สมศักดิ์ มีใบประกอบวิชาชีพครูแต่ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง
  สมพร กำลังปฎิบัติการสอนแต่ไม่ครบ1 ปี
  สมจิตร มีคดีเคยต้องโทษร้ายแรงผิด จรรยาบรร
  สมรัก ถูกสั่งเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ
17. ใครเป็นประธานคณะกรรมการสภาการศึกษา
  คณะกรรมการสภาคัดเลือกกันเอง
  ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการคัดเลือก
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ
18. ใครเป็นผู้กำหนดมาตรฐานวิชาชีพตาม พ.ร.บสภาครูและบุคลาคลทางการศึกษา
  สำนักงานรัฐมนตรี
  รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
  คุรุสภา
19. ผู้มีอำนาจออกคำสั่งให้ครูผู้ช่วยออกจาก ราชการ
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยความเห็นชอบ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
  ผอ.สพท.โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.
20. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง สพป. และ สพม. มีจำนวนกี่คน
  10 คน
  12 คน
  9 คน
  21 คน
21. ข้อใดไม่ถูกต้องในด้านการกระจายอำนาจให้ เขตพื้นที่และสถานศึกษา
  ด้านวิชาการ
  งบประมาณ
  หลักสูตรการสอน
  การบริหารทั่วไป
22. ข้อใดเป็นเจตคติจากการเลียนแบบ?
  ประสบการณ์ความรู้สึก
  อารมณ์และสิ่งแวดล้อม
  เอาแบบอย่างจากพ่อแม่
  การรับรู้และสิ่งเร้า
23. ตำแหน่งครูผู้ช่วย 5 ปี วุติปริญญาตรี จะขอ ประเมินวิทยฐานะ ครูชำนาญการ รวม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กี่ปีจึงจะขอได้
  4ปี
  6ปี
  8ปี
  10ปี
24. การดำเนินชีวิตใช้หลักธรรม ในข้อใด
  คติธรรม
  เนติธรรม
  สหธรรม
  วัตถุธรรม
25. "งานมาก..กระจายงาน มอบอำนาจให้ทำ" สอดคล้องกับข้อใด
  ปฏิบัติราชการแทน
  รักษาราชการแทน
  รักษาการแทน
  มอบราชการแทน
26. พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ซึ่งให้ไว้ ณ วันที่ 24 กันยายน 2546 มีผลบังคับใช้ตามข้อใด
  พ.ศ.2546
  พ.ศ.2547
  พ.ศ.2548
  พ.ศ.2549
27. ครูเมาสุราคุมสติไม่อยู่เป็นที่รังเกียจของสังคม ขาดจรรยบรรณในข้อใด
  ต่อตนเอง
  ต่อวิชาชีพ
  ต่อสังคม
  ต่อชุมชน
28. ข้อใดสำคัญที่สุดเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
  พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลให้เหมาะสมกับวัย ตามศักยภาพ
  สอดคล้องความต้องการชุมชน
  คำนึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เหมาะสมกับความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
29. สติ หมายถึง
  การระลึกได้
  ความรู้ตัว
  การคิดก่อนทำ
  การมีสมาธิ
30. ตำแหน่งใดที่ ไม่มี วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
  รอง ผอ. สถานศึกษา
  รอง ผอ. เขตพื้นที่การศึกษา
  ครู
  ถูกทั้ง ก และ ข
31. บุคคลมีคุณสมบัติตามข้อใดอาจสามารถขอ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาได้
  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  ถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจาก ราชการถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบประกอบ วิชาชีพ
  ทุพลภาพและไร้ความสามารถ เป็นโรค ตาม กฎ ก.ค.ศ.
  ถูกลงโทษทางวินัยปลดออกมาแล้ว 5 ปี
32. ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจสั่งลงโทษ ทางวินัยขั้นต่ำสุดตามข้อใด
  ว่ากล่าวตักเตือน
  ภาคทัณฑ์
  ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕%
  ลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น
33. ข้อใด ไม่ใช่ สมรรถนะหลักของข้าราชการครู
  บริการดี
  มุ่งผลสัมฤทธิ์
  การทำงานเป็นทีม
  การพัฒนาตน
34. ข้อใดคือเครื่องมือประเมินผลคุณภาพ การศึกษา
  ตรงเป้า เข้าถึง
  ความยาวพอเหมาะ
  ควบคุมง่าย
  หลากหลาย รอบด้าน
35. หากท่านถูกลงโทษทางวินัยและ จรรยาบรรณ ในขั้นแรกท่านจะดำเนินการ อย่างไร
  ร้องทุกข์
  ร้องเรียน
  อุทธรณ์
  ฟ้องศาลปกครอง
36. .เมื่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหมดอายุ จะต้องยื่นขอต่อใบอนุญาตก่อน ตามระยะเวลา ในข้อใด
  15 วัน
  ไม่น้อยกว่า 30 วัน
  90 วัน
  ไม่น้อยกว่า 180 วัน
37. ผู้ใดจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด วิทย ฐานะใด จะได้รับเงินเดือนอย่างใด ให้เป็นไป ตามที่ใครกำหนด
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
  ก.ค.ศ.
  คณะรัฐมนตรี
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
38. คนหูหนวก เป็นบุคคลที่สูญเสียการได้ยินกี่เดซิ เบล
  สูญเสียการได้ยิน 60 เดซิเบล ขึ้นไป
  สูญเสียการได้ยิน 70 เดซิเบล ขึ้นไป
  สูญเสียการได้ยิน 80 เดซิเบล ขึ้นไป
  สูญเสียการได้ยิน 90 เดซิเบล ขึ้นไป
39. ตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ผู้ใด กระทำอันเป็นเหตุมิให้เด็กได้เรียนใน สถานศึกษาต้องระวางโทษตามข้อใด
  ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
  ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
  ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
  ปรับไม่เกิน 500 บาท
40. ใจความสำคัญของ มาตรา 22 สรุปได้ตามข้อ ใด
  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา เด็กไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมี ความสำคัญที่สุด
  เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
41. หลักฐานการขอแก้ไขวันเดือนปีนักเรียนข้อใด สำคัญที่สุด
  สูติบัตร
  สำเนาทะเบียนบ้าน
  ทะเบียนคนต่างด้าว
  บัตรประจำตัวประชาชน
42. สปช.หมายถึง
  สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  สร้างเสริมประสบการณ์แห่งชาติ
  คณะกรรมการสมาชิกปฎิรูปแห่งชาติ
43. วันครูจัดขึ้นครั้งแรก...
  16 มกราคม 2488
  16 มกราคม 2499
  16 มกราคม 2500
  16 มกราคม 2509
44. จำนวนคณะกรรมการข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ในปัจจุบันมีจำนวนกี่ คน
  21
  28
  31
  10
45. พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปใน สถานศึกษาใด ๆ เพื่อตรวจสอบการเข้าเรียน ของเด็กในช่วงเวลาใด
  08.30-16.30 น.
  เวลาทำการของสถานที่นั้น
  พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
  ข และ ค ถูก
46. ครูกล้าเป็นคนที่สอนนักเรียนด้วยความมุมานะ เอาใจใส่ ช่วงทำผลงานเพื่อที่จะปรับเลื่อน เงินเดือน เกรงว่าจะไม่ผ่านการประเมินจาก คณะกรรมการจึงเสนอผลประโยชน์ให้ กรรมการ เพื่อที่จะได้ผ่านเเละเลื่อนขั้น เงินเดือน การกระทำเเบบนี้ ถือว่าผิดสถานใด
  ลดขั้นเงินเดือน
  ให้ออกจากราชการ
  ปลดออก
  ไล่ออก
47. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัด ระดับการศึกษาเป็น กี่ระดับ
  ประถม , มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษา ตอนปลาย
  ก่อนประถม มัธยม อุดมศึกษา
  ปฐมวัย ประถม มัธยม อาชีวะ อุดมศึกษา
  ก่อนประถม ประถม มัธยม อุดมศึกษา
48. การศึกษาในระบบมี 2 ระดับได้แก่ ข้อใด
  ภาคบังคับ / การศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ภาคบังคับ /ระดับปริญญา
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน / อุดมศึกษา
  การศึกษาปฐมวัย / อุดมศึกษา
49. ถ้าคุรุสภาไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุ ให้ ท่านสามารถอุทธรณ์ต่อใคร >> ภายใน เวลา 30 วัน<<
  คุรุสภา
  คณะกรรมการคุรุสภา
  เลขาธิการคุรุสภา
  ประธานคณะกรรมการคุรุสภา
50. ศูนย์กลางการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน ได้แก่
  ส่วนราชการ
  รัฐบาล
  ประชาชน
  ถูกทุกข้อ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ