แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 45 ข้อขึ้นไป
ทำแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
1. ใด ไม่มี ส่วนร่วมในการประเมินสมรรถนะครู
  ครูผู้สอน
  ผู้บริหารสถานศึกษา
  เพื่อนครูในโรงเรียน
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ครู ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 คือข้อใด
  ปูชนียบุคคล
  ผู้ถ่ายทอดความรู้
  ผู้สั่งสอนศิษย์
  ผู้มีน้ำใจงาม
3. ข้อใดต่อไปนี้ถือเป็นเครื่องนำทางหรือเป็น หลักสำคัญในการควบคุมทิศทางในการจัด การศึกษา
  หลักสูตรการศึกษา
  ปรัชญาทางการศึกษา
  บุคลากรทางการศึกษา
  แผนการศึกษา
4. ตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ใคร มีอำนาจในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
5. รักษา วัฒนธรรม ประจำชาติ อยู่ในข้อที่เท่าไร ของค่านิยมหลัก 12 ประการ
  3
  4
  5
  6
6. ครเป็นผู้ลงนามในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  ประธานกรรมคุรุสภา
  เลขาธิการคุรุสภา (บัตร )
7. ถ้าเรือหางยาวเปรียบเสมือนหลักสูตรแล้วหาง เสือเปรียบเสมือนอะไร
  ความมุ่งหมาย
  เนื้อหา
  กระบวนการเรียนการสอน
  การประเมินผล
8. ใครเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการออก ข้อบังคับของคุรุสภา
  คณะรัฐมนตรี
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  คณะกรรมการคุรุสภา
  เลขานุการคุรุสภา
9. การวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียน เป็น ศูนย์กลางควรใช้วิธีใดต่อไปนี้
  Portfolio
  Performance
  Authentic Measurement
  ทั้ง 3 ข้อ
10. บทบาทสำคัญในการวัดและประเมินผลการ เรียนรู้ที่ครูต้องคำนึงถึงมากที่สุดคืออะไร
  ใช้การวัดผลเป็นเครื่องมือการพัฒนาหน่วย การเรียนรู้
  ใช้การประเมินเป็นเป้าหมายของการจัดกลุ่ม ผู้เรียนตามศักยภาพ
  ใช้การประเมินเป็นกลไกในการพัฒนา ช่วยเหลือผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย
  ใช้การวัดและประเมินประสิทธิภาพการ สอน
11. ถ้าคุรุสภาไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุ ให้ ท่านสามารถอุทธรณ์ต่อใคร >> ภายใน เวลา 30 วัน<<
  คุรุสภา
  คณะกรรมการคุรุสภา
  เลขาธิการคุรุสภา
  ประธานคณะกรรมการคุรุสภา
12. ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา
  อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา 1 ปี
  ได้รับการฝึกประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า
  เป็นคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการ ศึกษาทุกข้อ
13. Tablet จัดเป็นสื่อประเภทใด
  วัสดุ
  อุปกรณ์
  เทคนิควิธีการ
  สื่อคอมพิวเตอร์
14. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
  เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
  การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความ บกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญาอารมณ์ และสังคม
15. การสอนแบบ 4MAT ใช้กับนักเรียนมีลักษณะ ตามข้อใด
  มีความต้องการเป็นผู้นำ
  มีความแตกต่างระหว่างบุคคล
  มีความต้องการทำงานเป็นกลุ่ม
  มีความต้องการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
16. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของผู้สมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  คุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30
  คุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 42
  คุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 48
  ถูกทุกข้อ
17. กรณีที่ร้องขอเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพ ผู้มีอำนาจไม่อนุญาตสามารถร้องทุกข์ ต่อคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพภายในกี่วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง
  15 วัน
  30 วัน
  45 วัน
  90 วัน
18. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอำนาจ วินิจฉัยชี้ขาดได้กี่ข้อ
  3
  4
  5
  6
19. การประเมินผลการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญเน้นอะไร
  เนื้อหา
  ผลสัมฤทธิ์
  ผลงานและกระบวนการ
  สติปัญญา
20. มาตราใดของรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) ที่ให้การ กระทำที่ยึดอำนาจและควบคุมอำนาจ แผ่นดิน ของ คสช.หากการกระทำนั้นผิด กฏหมายให้ผู้กระทำพ้นจากความผิดและ รับผิดโดยสิ้นเชิง
  มาตรา 42
  มาตรา 44
  มาตรา 46
  มาตรา 48
21. ข้อใดเป็นอักษรชื่อย่อของ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
  สพป.พช. 3
  สพท.พช. 3
  สพป.พช. เขต 3
  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
22. ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ บิดา มารดา ผู้ปกครอง พึงได้รับในการจัดการศึกษา
  การสนับสนุนจากรัฐ ให้ความรู้ ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู
  การยกเว้นเงินภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายด้าน การศึกษา
  เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานของคนในการดูแล
  การให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลในการ ดูแล
23. เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุข แห่งประชาชนชาวสยาม” ข้อความนี้ตรงกับ
  พระบรมราชโองการ (คำสั่ง)
  พระบรมราโชวาท (คำสอน)
  พระราชดำรัส (คำพูด)
  พระราชดำริ (คิด)
24. มื่อมีผู้บริจาคเงิน ทรัพย์สิน แรงงานให้ สถานศึกษา สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตาม ข้อใด
  รับบริจาคและจัดทำบัญชีทรัพย์สินบริจาค
  ประกาศชื่อผู้บริจาคตามสื่ออย่างเหมาะสม
  ทำหนังสือขอบคุณหรืออนุโมทนา
  ถูกทุกข้อ
25. รัฐบาลแก้ปัญหาการขาดทุนจากโครงการ จำนำข้าวด้วยวิธีการใด
  กู้ธนาคารโลก
  เพิ่มการเก็บภาษี
  ปรับลดเงินเดือนข้าราชการ
  การออกจำหน่ายพันธบัตรให้แก่ ประชาชน
26. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง สพป. และ สพม. มีจำนวนกี่คน
  10 คน
  12 คน
  9 คน
  21 คน
27. ข้อใด ไม่ใช่ ผู้ปกครอง (พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก)
  ครูฝ่ายปกครอง
  นายจ้าง
  พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง
  ผู้อนุบาล
28. จัดตั้งหรือดำเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครอง หรือ สถานฟื้นฟู โดยมิได้รับอนุญาต
  จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
29. การจัดให้คนพิการได้เข้าศึกษาในระบบ การศึกษาทั่วไปทุกระดับ หลากหลาย รูปแบบข้อใดถูกต้อง
  การเรียนร่วม
  การเรียนเสริม
  การเรียนร่วมคนพิการ
  การเรียนเสริมเฉพาะคนพิการ
30. ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอย่างไร
  อาจารย์
  ผู้ให้การศึกษา
  บุคลากรทางการศึกษา
  ผู้สอน
31. ข้อใดมิใช่โทษทางวินัย ตามมาตรา 96 ใน พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา 2547
  ภาคทัณฑ์
  ตัดเงินเดือน
  ลดเงินเดือน (ลดขั้นเงินเดือน)
  ปลดออก
32. ครูเรียกประชุมผู้ปกครองเพื่อจูงใจทำธุรกิจขาย ตรง ขาดจรรยาบรรณด้านใด
  ต่อตนเอง
  ต่อวิชาชีพ
  ต่อผู้รับบริการ
  ต่อสังคม
33. การบรรจุบุคคลเข้าเป็นราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารที่ เป็นสัญญาจ้างปฏิบัติงานรายปี จะ ดำเนินการได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก หน่วยงานใด
  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
  ก.ค.ศ.
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงการคลัง
34. ในกระบวนการ PDCA ข้อมูลสารสนเทศจะมี ประโยชน์ในส่วนใดมากที่สุด
  Plan
  Do
  Check
  Act
35. ผู้ใดมีอำนาจจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรก รับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถาน พัฒนาและฟื้นฟู ได้ใน กรุงเทพมหานคร คือ
  ผู้ว่าราชการ กทม.
  รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
36. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีกี หมวดและกี่มาตรา
  7 หมวด / 70 มาตรา
  8 หมวด / 75 มาตรา
  9 หมวด / 78 มาตรา
  10 หมวด / 89 มาตรา
37. ข้อใดไม่ใช่หลักการการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการศึกษา
  มีเอกภาพด้านนโยบายและความหลากหลาย ในการปฏิบัติ
  มีการรวมอำนาจจากเขตพื้นที่ สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่ ส่วนกลาง
  มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และการ จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
  มีการระดมทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้ในการจัด การศึกษา
38. สิ่งใดคือลักษณะสำคัญของการจัดการเรียนรู้ที่ สอดคล้องกับการพัฒนาการของสมอง
  การจัดสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ
  การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
  การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
  การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก ประสบการณ์จริง จากประสาทสัมผัส
39. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาตามอัธยาศัย
  สถานศึกษา ต้องจัดการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
  ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส
  จัดการเรียนรู้ได้ในทุกที่ ทุกเวลา
  ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ได้
40. ไทยได้เหรียญทองมากที่สุดจากกีฬาประเภท ใดในเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 ณ เมืองอินชอน เกาหลีใต้
  ฟุตบอล
  กรีฑา
  มวย
  ตะกร้อ
41. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคุรุสภา
  กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ
  ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบ วิชาชีพ
  รับรองปริญญาประกาศนียบัตรหรือ วุฒิบัตร
  กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ
42. ครูเมาสุราคุมสติไม่อยู่เป็นที่รังเกียจของสังคม ขาดจรรยบรรณในข้อใด
  ต่อตนเอง
  ต่อวิชาชีพ
  ต่อสังคม
  ต่อชุมชน
43. ข้อใดเป็นพฤติกรรมพุทธพิสัย
  ฟังอย่างตั้งใจ
  อ่านอย่างคล่องแคล่ว
  สะกดคำอย่างถูกต้อง
  เขียนหนังสืออย่างเป็นระเบียบ
44. ข้อใดคือนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปี 2558 เรื่องเน้นการ อ่านออกเขียนได้
  ปี 2558 ปีแห่งการอ่านออกเขียนได้
  ปี 2558 ปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียน ไม่ได้
  ปี 2558 ปีแห่งการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
  ปี 2558 ปีแห่งการปลอดผู้ไม่รู้หนังสือ
45. คณะกรรมการคุรุสภามีการประชุมปีละกี่ครั้ง
  10 ครั้ง
  12 ครั้ง
  15 ครั้ง
  24 ครั้ง
46. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการก่อตั้งประชาคม อาเซียน
  เปลี่ยนมาใช้เงินตราสกุลเดียวกัน
  ทำให้นักลงทุนไม่กล้ากักตุนสินค้า
  มีอำนาจต่อรองทางการค้ากับต่างชาติมากขึ้น
  ทำให้ชนพื้นเมืองมีสิทธิในการลงทุน มากกว่าต่างชาติ
47. หมู่บ้านใดสมควรได้รับการยกย่อง
  หมู่บ้านเสมิงมีนักเรียนชนะเลิศวิชาการของ จังหวัด5คน
  หมู่บ้านดอยปุยได้รับรางวัลสหกรณ์หมู่บ้าน ดีเด่นของจังหวัด
  หมู่บ้านเสมอดาว มียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรสูง
  หมู่บ้านบัวตองมีครูดีเด่นแห่งชาติ 2คน
48. ค่าดัชนีความสอดคล้องข้อไหนถือว่าไม่ดี
  0.33
  0.66
  0.80
  1.00
49. ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาหลักสูตร คือ
  วิเคราะห์มูลพื้นฐาน
  กำหนจุดมุ่งหมาย
  การประเมินผลการใช้หลักสูตร
  การนำหลักสูตรไปใช้
50. ผู้มีอำนาจในการออกใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพครู คือ
  คุรุสภา
  คณะกรรมการคุรุสภา
  เลขาธิการคุรุสภา
  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ