แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 45 ข้อขึ้นไป
1. ครูเมาสุราคุมสติไม่อยู่เป็นที่รังเกียจของสังคม ขาดจรรยบรรณในข้อใด
  ต่อตนเอง
  ต่อวิชาชีพ
  ต่อสังคม
  ต่อชุมชน
2. นางสาวทิพย์วิไลข้าราชการครูโรงเรียนนุ่นนิ่ม ถูกลงโทษปลดออกนางสาวทิพย์วิไลจะต้อง อุทธรณ์ต่อใครจึงจะถูกต้อง
  ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
  ก.ค.ศ.
3. ข้อใด ไม่ใช่ สมรรถนะหลักของข้าราชการครู
  บริการดี
  มุ่งผลสัมฤทธิ์
  การทำงานเป็นทีม
  การพัฒนาตน
4. ครเป็นผู้ลงนามในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  ประธานกรรมคุรุสภา
  เลขาธิการคุรุสภา (บัตร )
5. การพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง ร่างกาย และจิตใจ เป็นองค์ประกอบใดใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 42ฯ (ม.6)
  จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษา
  แนวทางการจัดการศึกษา
  ความมุ่งหมายการจัดการศึกษา
  กระบวนการจัดการศึกษา
6. มาสคอตเอเชียนเกมส์ 2014ที่ประเทศเกาหลีใต้ คือสัตว์ชนิดใด
  เสือ
  แมวน้ำ
  ปลาวาฬ
  กุ้ง
7. ใครเป็นผู้เสนอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบัญชี เงินเดือน เงินวิทยฐานะข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษากรณีที่ค่าครองชีพมีการ เปลี่ยนแปลงไป
  กระทรวงศึกษาธิการ
  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  คณะรัฐมนตรี
8. การเรียนแบบใดที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้มากที่สุด
  เรียนจากการกระทำ
  เรียนจากง่ายไปหายาก
  เรียนจากรูปธรรมไปนามธรรม
  เรียนจากสิ่งใกล้ตัวไปหาไกลตัว
9. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการ สถานศึกษา
  กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการ บริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
  กำหนดความต้องการอัตรากำลังและ ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา
  เสนอความคิดเห็นการบริหารงานบุคคล ต่อผู้บริหารสถานศึกษา
  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขต พื้นที่การศึกษาและตามที่ ก.ค.ศ.มอบหมาย
10. บุคคลที่มีความผิดปกติในการทำงานของสมอง บางส่วน มีระดับสติปัญญาปกติ แต่แสดงความ บกพร่องด้านการอ่าน การเขียน หรือการคิด คำนวณ คือบุคคลที่มีความพิการด้านใด
  บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและ ภาษา
  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
  บุคคลออทิสติก
11. ข้อใด ไม่ใช่ สมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลาง
  การสื่อสาร
  การคิด
  ทักษะชีวิต
  การใช้ภาษา
12. การประเมินความจำ ความเข้าใจของนักเรียน ในวิชาภาษาไทย เป็นการประเมินด้านใด
  ด้านพุทธิพิสัย
  ด้านจิตพิสัย
  ด้านทักษะพิสัย
  ด้านความคิด
13. ข้อใดเป็นพฤติกรรมพุทธพิสัย
  ฟังอย่างตั้งใจ
  อ่านอย่างคล่องแคล่ว
  สะกดคำอย่างถูกต้อง
  เขียนหนังสืออย่างเป็นระเบียบ
14. การประเมินคุณลักษณะ อยู่ในระดับใด
  ระดับชั้นเรียน
  ระดับสถานศึกษา
  ระดับเขตพื้นที่
  ระดับชาติ
15. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ 42ฯ คือ
  รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขาธิการ กพฐ.
  นายกรัฐมนตรี
16. พระราชลัญจกร ประจำพระองค์รัชกาลที่ 9 คือ
  ปทุมอุณาโลม
  ครุฑยุดนาค
  พระจุลมงกุฎ
  พระแท่นอัฏทิศ
17. วัตถุประสงค์ของการจัดทำ พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ
  ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
  ปฏิรูปการศึกษาของไทย
  พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทาง ร่างกายจิตใจ
  พัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
18. หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มี ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามข้อใด
  เป็นประจำทุกปี
  อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก ๆ 1 ปี
  อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก ๆ 3 ปี
  อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก ๆ 5 ปี
19. อัตราส่วนของครูผู้ควบคุมต่อนักเรียนใน การพาไปนอกสถานศึกษา
  1 ต่อ 20
  1 ต่อ 25
  1 ต่อ 30
  1 ต่อ 35
20. ข้อใดคือตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
  ครูผู้ช่วย
  อธิการบดี
  ผู้บริหารสถานศึกษา
  ศึกษานิเทศก์
21. ข้อใดกล่าวผิดลักษณะความผิดเกี่ยวกับวินัย ข้าราชการ
  ไม่มีอายุความ
  ยอมความกันไม่ได้
  ไม่อาจชดใช้ด้วยเงินเพื่อลบล้างความผิด
  ไม่มีข้อใดกล่าวผิด
22. ผู้ที่ลงนามในคำสั่งบรรจุครูผู้ช่วย คือ
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
  เลขาธิการ สพฐ .
  รับมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
23. ข้อใดเป็นวัจนภาษา
  ภาษามือ
  ภาษากาย
  ป้ายบอกทาง
  ศิลาจารึก
24. วันบังคับใช้ตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คือเมื่อใด
  14 สิงหาคม 2542
  19 สิงหาคม 2542
  20 สิงหาคม 2542
  20 ธันวาคม 2545
25. ถ้าต้องการทราบพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ แท้จริงของนักเรียน ควรใช้เครื่องมือชนิดใด (ติวอีสานสักข้อ)
  แบบสัมภาษณ์
  แบบสำรวจรายการ
  แบบสังเกต
  แบบสอบถาม
26. ข้อสอบมีอำนาจจำแนกนั้นคือข้อใด
  ข้อสอบนั้นยากพอ ๆ กัน
  ข้อสอบนั้นผ่านการวิเคราะห์อย่างดีแล้ว
  ข้อสอบนั้นสามารถแยกตนเก่งออกจาก คนไม่เก่งได้
  ข้อสอบนั้นสามารถวัดสิ่งที่ต้องกาวัดได้ อย่างแท้จริง
27. ข้อใดเป็นหลักการจัดการศึกษา
  การศึกษาตลอดชีวิต
  การศึกษาต่อเนื่อง
  การศึกษาตามอัธยาศัย
  การศึกษาในระบบ
28. ผู้มีอำนาจพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพครู คือ
  คุรุสภา
  คณะกรรมการคุรุสภา
  เลขาธิการคุรุสภา
  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
29. โรงเรียนทั่วไปใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานครบทุกชั้นเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา ใด
  ปีการศึกษา 2552
  ปีการศึกษา 2553
  ปีการศึกษา 2554
  ปีการศึกษา 2555
30. ข้อใดไม่ใช่โรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.
  วัณโรคในระยะติดต่อ
  โรคเท้าช้างในระยะเริ่มต้น
  โรคติดยาเสพติดให้โทษ
  โรคพิษสุราเรื้อรัง
31. ข้อใดคือความหมายของคำว่า จรรยาบรรณ วิชาชีพครู
  แบบแผนที่ข้าราชการควรประพฤติปฏิบัติ
  แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ
  แบบแผนที่ข้าราชการยึดประพฤติปฏิบัติ
  ถูกทุกข้อ
32. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศใช้เมื่อ
  13 กุมภาพันธ์ 2554
  14 กุมภาพันธ์ 2554
  15 กุมภาพันธ์ 2554
  16 กุมภาพันธ์ 2554
33. การกำหนดระดับตำแหน่งและการให้ ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง คณาจารย์เป็นไปตามข้อใด
  ตามที่ ก.ม. กำหนด
  ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
  ตามที่ ก.พ. กำหนด
  ข้อ ข โดยเป็นตามหลักเกณฑ์ ก
34. ทำเนียบรัฐบาลตั้งอยู่ที่ใด
  บ้านพิษณุโลก
  รัฐสภา
  ตึกไทยคู่ฟ้า
  ตึกสันติไมตรี
35. มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครูต้อง ผ่านการสอนไม่น้อยกว่ากี่ปี
  1 ปี
  2 ปี
  5 ปี
  8 ปี
36. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ผู้แทนข้าราชการครูฯใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ การศึกษา
  ผอ.สพท.รายงานผลการเลือกตั้งให้ก.ค.ศ. ทราบภายใน 3 วัน
  ผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งสูงสุดเป็นผู้ได้รับ การเลือกตั้ง
  หากผู้สมัครได้คะแนนเท่ากันให้จับสลาก เท่ากัน
  ถูกทุกข้อ
37. CAI เป็นสื่อประเภทใด
  วัสดุ
  อุปกรณ์
  เทคนิควิธีการ
  สื่อคอมพิวเตอร์
38. ข้อใดคือวิชาชีพชั้นสูง
  มีจรรยาบรรณ
  มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง
  มีเสรีภาพในการประกอบวิชาชีพ
  ใช้วิธีแห่งปัญญา
39. ข้อใดคือผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
  ครู
  ผู้บริหารการศึกษา
  ศึกษานิเทศก์
  ถูกทุกข้อ
40. สตรีคือศัตรูของการเรียน ศัตรูคือยาชูกำลัง ฉะนั้น ?
  สตรีคือยาชูกำลัง
  สตรีและศัตรูเป็นของคู่กัน
  ศัตรูคือการเรียน
  การเรียนคือยาชูกำลัง
41. ประธานกรรมการคุรุสภามีชื่อว่า
  นายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง
  นายไพฑูรย์ สินลารัตน์
  นายอำนาจ สุนทรธรรม
  นายสมศักดิ์ ตาไชย
42. คำสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการต้องมีเรื่อง ใดระบุเอาไว้
  วัน เดือน ปีที่ทำคำสั่ง
  ผู้ถูกลงโทษผิดวินัยกรณีใด มาตราใด
  ข้อพิจารณาข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ
  ถูกทุกข้อ
43. วันครอบครัว คือ
  13 เม.ย.
  14 เม.ย.
  15 เม.ย.
  16 เม.ย.
44. การลดธงครึ่งเสาต้องดำเนินการอย่างไร
  ชักขึ้นในระดับความสูง2/3ของความสูงเสา ธง
  ชักขึ้นในระดับความสูง1/2ของความสูงเสา ธง
  ชักขึ้นถึงยอดเสาแล้วลดลงมาที่ระดับความ สูง1/3ของเสาธง
  ชักธงถึงยอดเสาแล้วลดลงมาที่ระดับความสูง 2/3ของเสาธง
45. รู้จักข่มใจเมื่อรู้สึกโกรธ ตรงกับหลักการครอง เรือน ฆราวาสธรรม4 ข้อใด
  สัจจะ
  ทมะ
  ขันติ
  จาคะ
46. ตำแหน่งตามมาตรา 38 ก. เรียกว่าอะไร
  ตำแหน่งข้าราชการครู
  ตำแหน่งมีหน้าที่เป็นผู้สอน
  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
47. ใครมีข้อมูลมากที่สุด
  ดำมีข้อมูล 1024 KB
  แดงมีข้อมูล 2000 MB
  เขียวมีข้อมูล 5 GB
  ออฟมีข้อมูล 1 tb
48. ปัจจุบันเราใช้ "แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ" ฉบับที่เท่าใด
  ฉบับที่ 10 ( 2555-2559)
  ฉบับที่ 10 ( 2552-2559)
  ฉบับที่ 11 ( 2555-2559)
  ฉบับที่ 11 ( 2552-2559)
49. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างและ พัฒนาเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล” รายละเอียดการเขียนจะ อยู่ในส่วนใดของรายงานการวิจัย
  บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง
  บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
  บทที่ 4 ผลการวิจัย
  บทที่ 5 สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
50. ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ มีกี่ ประเภท
  2
  4
  3
  5
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ