แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 45 ข้อขึ้นไป
ทำแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
1. ครูเสกสรรไม่ใช่ผู้ครอง แต่มีเด็กหญิงโลมามา อาศัยอยู่ด้วย ต้องแจ้ง สพท. หรือท้องถิ่น
  ภายใน 15 วัน
  ภายใน 30 วัน
  ภายใน 45 วัน
  ภายใน 3 เดือน
2. การเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ก.ค. ศ.เขตพื้นที่การศึกษาใช้วิธีการใด
  ยกมือ
  หย่อนบัตร
  ลงคะแนนเสียง
  ออกเสียงลงคะแนน
3. ใจความสำคัญของ มาตรา 6 สรุปได้ตามข้อใด
  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา เด็กไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมี ความสำคัญที่สุด
  เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
4. วัตถุประสงค์ของการจัดทำ พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ
  ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
  ปฏิรูปการศึกษาของไทย
  พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทาง ร่างกายจิตใจ
  พัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
5. วิจัยคือ
  พรหมวิหาร ๔
  อิทธิบาท ๔
  ฆาราวาสธรรม ๔
  อริยสัจ ๔
6. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอำนาจ วินิจฉัยชี้ขาดได้กี่ข้อ
  3
  4
  5
  6
7. บุคคลใดไม่มีสิทธิเลือกตั้ง
  หูหนวก
  ตาบอด
  วิกลจริต
  จิตฟั่นเฟือน
8. ผู้ที่มีสิทธิ์ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องมี อายุกี่ปีเป็นอย่างน้อย
  18 ปีบริบูรณ์
  20 ปี
  20 ปีบริบูรณ์
  ไม่จำกัดอายุ
9. ใครเป็นผู้อนุมัติให้ครูในสถานศึกษาไป ราชการต่างจังหวัด
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร
  ผู้ที่ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมาย
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
10. ประเทศไหนควรเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  มาเลเซีย
  สิงคโปร์
  ฟิลิปปินส์
  ไทย
11. วันครูโลก ตรงกับข้อใด
  5 ตุลาคม
  16 มกราคม
  1 เมษายน
  10 ธันวาคม
12. ศูนย์กลางการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน ได้แก่
  ส่วนราชการ
  รัฐบาล
  ประชาชน
  ถูกทุกข้อ
13. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคุรุสภา
  กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ
  ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบ วิชาชีพ
  รับรองปริญญาประกาศนียบัตรหรือ วุฒิบัตร
  กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ
14. เวลาทำงานปกติของข้าราชการครูคือ
  08.00 - 16.00น.
  08.30-16.00 น.
  08.00-16.30 น.
  08.30-16.30น.
15. 8. ข้อใดต่อไปนี้คือสกุลเงินของประเทศ อินโดนีเซีย
  กีบ
  เปโซ
  ริงกิต
  รูเปียห์
16. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ สร้างแผนผังความคิด
  Problem Solving
  Concept mapping
  Decision making
  Case Study
17. CAR นำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ สิ่งแรกที่ต้องทำคือ
  วิเคราะห์ผู้เรียน
  ประเมินเพื่อพัฒนาแผนการสอน
  แก้ปัญหาเด็กนักเรียน
  วิจัยพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
18. ข้อใดไม่ใช่ “หลักการจัดการศึกษา” ตาม พ.ร.บ.
  เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
  ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาจัดการ ศึกษา
  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  การพัฒนาสาระกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่อง
19. สตรีคือศัตรูของการเรียน ศัตรูคือยาชูกำลัง ฉะนั้น ?
  สตรีคือยาชูกำลัง
  สตรีและศัตรูเป็นของคู่กัน
  ศัตรูคือการเรียน
  การเรียนคือยาชูกำลัง
20. เทคนิคการสอนแบบใดที่เหมาะกับผู้เรียนทุก ระดับชั้น
  บรรยาย
  เกมส์
  ทดลอง
  โครงงาน
21. ครูณเดช พูดเท็จว่าร้ายทำให้ครูญาญ่าเกิดความ เสียหาย ผิดจรรยาบรรณข้อใด
  ต่อตนเอง
  ต่อวิชาชีพ
  ต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
  ต่อผู้ร่วมอาชีพ
22. ข้อใดไม่ใช่ประเภทการประเมินผลที่จำแนก ตามระบบการวัด
  อิงตนเอง
  อิงเกณฑ์
  อิงกลุ่ม
  อิงสภาพจริง
23. ความสันโดษในทางพุทธศาสนา หมายถึง
  ความรักสงบ
  ความยินดีในสิ่งทีตนมีอยู่
  อยู่ตัวคนเดียว
  ความสุภาพเรียบร้อย
24. ข้อใดไม่ใช่หลักการการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการศึกษา
  มีเอกภาพด้านนโยบายและความหลากหลาย ในการปฏิบัติ
  มีการรวมอำนาจจากเขตพื้นที่ สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่ ส่วนกลาง
  มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และการ จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
  มีการระดมทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้ในการจัด การศึกษา
25. ข้อใด ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่งใน ก.ค.ศ.
  เลขาธิการสภาการศึกษา
  เลขาธิการคุรุสภา
  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
26. ข้อใด ไม่ใช่ มาตรฐานวิชาชีพครู
  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏฺบัติตน (จรรยาบรรณ วิชาชีพ)
  ถูกทุกข้อ
27. STAD เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ตามข้อใด
  แบบการเรียนรู้ร่วมกัน
  แบบการแข่งขันเป็นทีม
  แบบสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม
  แบบการประสบความสำเร็จเป็นทีม
28. ข้อใดคือส่วนราชการ ที่ขึ้นตรงต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
  สถานศึกษา
29. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงาน รองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขาธิการ
  ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  ข้อ ก และ ข
30. คุรุสภา อยู่ในกำกับของข้อใด
  คณะกรรมการอำนวยการคุรุสภา
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
31. แผนการหรือโครงการที่จัดทำเป็นลายลักษณ์ อักษรเพื่อใช้ในการปฏิบัติการสอนในรายวิชา ใดวิชาหนึ่งเป็นการเตรียมการสอนอย่างเป็น ระบบและเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูพัฒนาการ เรียนการสอนไปสู่จุดประสงค์การเรียนรู้และ จุดหมายของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกี่ยวข้องกับข้อใด
  กำหนดการสอน
  แผนการสอน
  บันทึกการสอน
  วิธีสอน
32. วางตนเหมาะสม ” ตรงกับสังคหวัตถุข้อใด
  ทาน
  ปิยวาจา
  สมานัตตตา
  อัตถจริยา
33. ข้อใดเป็นหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้แทนข้าราชการครูฯใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ การศึกษาที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาแต่งตั้ง
  กำหนดวัน เวลาและประกาศสมัครเลือกตั้ง
  กำหนดเขตเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหาร สถานศึกษา
  กำหนดหน่วยเลือกตั้งมากกว่าหนึ่งหน่วย
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
34. ข้อใดกล่าวผิด
  เวลาหยุดกลางวันของสถานศึกษาคือ12.00น. -13.00 น.
  วันหยุดราชการประจำสัปดาห์เต็มวันคือวัน เสาร์และวันอาทิตย์
  สถานศึกษาจะเริ่มทำงานหรือหยุดราชการ ประจำสัปดาห์เป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ต้องขอ อนุญาตต่อเขตพื้นที่การศึกษา
  สถานศึกษาต้องมีเวลาทำงานสัปดาห์ละไม่ น้อยกว่า 35 ชั่วโมง
35. ข้อใดมีอิทธิพล ต่อการเกิดเจตคติ ต่อเด็กมาก ที่สุด?
  อิทธิพลจากสื่อมวลชน
  อิทธิพลจากการเลี้ยงดู
  อิทธิพลจากกลุ่มต่างๆกลุ่มในโรงเรียน
  อิทธิพลจากประสบการณ์ตรง
36. ผู้บริจาคสิ่งใดให้กับสถานศึกษาจึงต้อง ขอบคุณหรืออนุโมทนาและออก ประกาศนียบัตรให้
  เงิน
  ทรัพย์สิน
  แรงงาน
  ถูกทุกข้อ
37. ข้อใดคือบทบาทของคณะตรวจราชการใน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ศึกษา วิเคราะห์วิจัย ติดตามและประเมินผล ระดับนโยบาย
  ศึกษา วิเคราะห์วิจัย ติดตามและประเมินผล นโยบายตามภารกิจ
  ศึกษา วิเคราะห์วิจัย นิเทศติดตามและ ประเมินผลการบริหารและการดำเนินงาน
  ศึกษา วิเคราะห์วิจัย นิเทศติดตามและ ประเมินผลตามมติคณะรัฐมนตรี
38. เอกสารหลักฐานเเสดง วุฒิการศึกษาของ ผู้เรียนเพื่อการศึกษาต่อ สมัคเข้าทำงานหรือ เพื่อการอื่นใดที่ต้องเเสดงวุฒิการศึกษา คือ อะไร
  ปพ.1
  ปพ.2
  ปพ.3
  ปพ.4
39. รักษา วัฒนธรรม ประจำชาติ อยู่ในข้อที่เท่าไร ของค่านิยมหลัก 12 ประการ
  3
  4
  5
  6
40. บิดามารดามีหน้าที่จัดการศึกษาบุตร จะต้องจัด ข้อใดสำคัญที่สุด ?
  จัดให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ
  จัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ตามความพร้อมของครอบครัว
  ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี
41. การดำเนินชีวิตใช้หลักธรรม ในข้อใด
  คติธรรม
  เนติธรรม
  สหธรรม
  วัตถุธรรม
42. ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอย่างไร
  อาจารย์
  ผู้ให้การศึกษา
  บุคลากรทางการศึกษา
  ผู้สอน
43. การจัดให้คนพิการได้เข้าศึกษาในระบบ การศึกษาทั่วไปทุกระดับ หลากหลาย รูปแบบข้อใดถูกต้อง
  การเรียนร่วม
  การเรียนเสริม
  การเรียนร่วมคนพิการ
  การเรียนเสริมเฉพาะคนพิการ
44. Antidrug เกี่ยวข้องกับข้อใด
  โปรแกรมสำหรับคัดกรองนักเรียน
  โปรแกรมรับนักเรียน
  โปรแกรมห้องสมุด
  โปรแกรมจำแนกสถานะ
45. บุคคลที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูต้องมีอายุ ตามข้อใด
  18 ปีบริบูรณ์
  ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  20 ปีบริบูรณ์
  ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
46. ศตวรรษที่ 21 อยู่ระหว่างปี
  ค.ศ. 2001 ถึง ค.ศ. 2100
  ค.ศ. 2100 ถึง ค.ศ. 2999
  ค.ศ. 2101 ถึง ค.ศ. 2200
  ค.ศ. 2001 ถึง ค.ศ. 2999
47. วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล” คือ
  7 เมษายน
  24 สิงหาคม
  6 ตุลาคม
  9 ธันวาคม
48. บุคคลมีคุณสมบัติตามข้อใดอาจสามารถขอ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาได้
  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  ถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจาก ราชการถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบประกอบ วิชาชีพ
  ทุพลภาพและไร้ความสามารถ เป็นโรค ตาม กฎ ก.ค.ศ.
  ถูกลงโทษทางวินัยปลดออกมาแล้ว 5 ปี
49. ใครมีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
  ปลัดกระทรวง
  ผู้ว่าราชการจังหวัด
  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ถูกทุกข้อ
50. ผู้ที่มีอำนาจพิจารณา ออก เพิกถอน พักใช้ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคือ
  คุรุสภา
  คณะกรรมการคุรุสภา
  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
  ก.ค.ศ.
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ