แนวข้อสอบบรรจุราชการ-เหตุการณ์ปัจจุบัน 2559 จำนวน 1000 ข้อ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 45 ข้อขึ้นไป
ทำแนวข้อสอบบรรจุราชการ-เหตุการณ์ปัจจุบัน
1. โอลิมปิกชนพื้นเมืองจัดขึ้นครั้งแรกช่วงเดือนตุลาคมที่ประเทศใด
  จีน
  ซาอุดิอาราเบีย
  ซีเรีย
  บราซิล
2. การข่มใจ ในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หมายถึงข้อใด (ข้อสอบครูปี 58)
  สัจจะ
  ทมะ
  ขันติ
  จาคะ
3. ข้อใดไม่ใช่แม่น้ำ 5 สายในปัจจุบัน (ข้อสอบครูปี 58)
  สนช.
  ครม.
  สปช.
  คสช.
4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ วันปิยมหาราช
  วันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 2
  วันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 3
  วันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 4
  วันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 5
5. World Expo ได้มีการใช้ งอบ มาเป็นสัญลักษณแการแสดงเพื่อต้องการสื่อสารสิ่งใด
  ประเทศไทยพร้อมรับมือการท่องเที่ยว
  ประเทศไทยพร้อมรับมือการส่งออกอาหาร
  ประเทศไทยพร้อมเป็นครัวโลก
  ประเทศไทยพร้อมเป็นผู้นําเกษตรกรรม
6. ข้อใดหมายถึงคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก
  WTO
  ESCAP
  AEC
  EAC
7. World Expo 2558 เกิดขึ้นที่ใด
  มิลาน อิตาลี
  ลิสบอน โปรตุเกส
  อังการา ตุรกี
  ออสโล นอร์เวย์
8. แอพพลิเคชั่นที่ใช้สืบค้นข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มีชื่อว่าอะไร
  Thai App
  Thailand for Culture
  Thailand Culture
  ThaiThai
9. นวนิยายเรื่องใดที่ได้รับรางวัลซีไรตแประจําปี 2558
  หน้ากากเงิน
  แสงหาญฟา
  ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต
  เด็กชายภูผา
10. แอปพลิเคชันที่เป็นช่องทางในการนําเสนอข้อมูลด้านการศึกษา เช่นค้นหาตําแหน่งโรงเรียน มีชื่อเรียกว่าอะไร
  Back2school
  Click2school
  Go2school
  GPS2school
11. ภัยพิบัติครั้งสําคัญของโลกข้อใดไม่ถูกต้อง
  นาร์กีซ = เมียนมาร์
  หว่ามกอ = มาเลเซีย
  แผ่นดินไหวที่เชิงเขาหิมาลัย = เนปาล
  ภูเขาไฟระเบิด = ตอนใต้ของเกาะคิวชู
12. รัฐบาลได้ทําการแก้ไขปัญหาหมอกควันจากประเทศอินโดนีเชียโดยใช้วิธีการใด
  สั่งอพยบประชาชนออกจากพื้นที่
  ส่งกําลังทหารไปควบคุมหมอกควัน
  อนุมัติการทําฝนหลวง
  ส่งรายงานผลกระทบไปยังอินโดนีเซีย
13. วันตํารวจตรงกับวันใด
  12-ต.ค.
  13-ต.ค.
  14-ต.ค.
  15-ต.ค.
14. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของเทศกาลถือศีลกินเจ
  เพื่อละเว้นกรรม
  เพื่อเป็นการทําบุญ
  เพื่อทําจิตใจให้บริสุทธิ์
  เพื่อช่วยอุดหนุนผักจากเกษตรกรไทย
15. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการบรรจุวิชาใดในช่วงกิจกรรมลดเวลาเรียน
  โตไปไม่โกง
  พลเมืองดี
  มวยสากล
  มวยไทยไชยา
16. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใดมีหน้าที่ดูแลนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษทุกหลักสูตร
  พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
  พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
  นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
  หม่อมหลวงปรียดา ดิสกุล
17. ข้อใดคือสถานที่ตั้งสํานักงานเลขาธิการอาเซียน (ข้อสอบครูปี 58)
  อินโดนีเซีย
  ไทย
  ฟิลิปปินส์
  ลาว
18. สปท. มีความหมายตรงกับข้อใด
  สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
  สภาขับเคลื่อนประเทศ
  สภาขับเคลื่อนปรับปรุงประเทศ
  สภาขับเคลื่อนปฏิวัติประเทศ
19. ข้อใดไม่ใช้บทบาทต่อกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
  บทบาทของผู้อํานวยความสะดวกให้กับนักเรียนในการหาความรู้
  บทบาทของผู้สร้างแรงจูงใจ
  บทบาทของผู้ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา
  บทบาทของผู้คุมให้นักเรียนปฏิบัติตามคําสั่ง
20. “ปั่นเพื่อพ่อ Bike For DAD” ใช้ระยะทางในการปั่นทั้งหมดกี่กิโลเมตร
  9 กิโลเมตร
  19 กิโลเมตร
  29 กิโลเมตร
  39 กิโลเมตร
21. แหล่งท่องเที่ยวข้ามแดนไทย-ลาวคือแหล่งท่องเที่ยวใด
  ภูกระดึง
  ภูเรือ
  ภูตะวัน
  ภูชี้ฟ้า
22. นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการได้มีชาวต่างชาติคนใดเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  ไมเคิล เดวิด เซลบีย์
  อัลเฟรโด เอ็ดการ์
  ดิลลอน คริสโตเฟอร์
  ซินดี้ ซีเจ
23. สิ่งที่เกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษ คืออะไร
  WHO
  SME
  Cluster
  Economic
24. จังหวัดใดไม่ใช่พื้นที่เศรษฐกิจ (ข้อสอบครูปี 58)
  จังหวัดตาก
  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  จังหวัดตราด
  จังหวัดมุกดาหาร
25. เกิดเหตุระเบิดแยกราชประสงคแบริเวณศาลพระพรหมจากข้อความ พระพรหม หมายถึง ข้อใด (ข้อสอบครูปี 58)
  ผู้เป็นใหญ่
  ผู้สร้าง
  ผู้ทําลาย
  ผู้เก่ง
26. หมอกควันจากประเทศอินโดนีเซียส่งระบบทางเดินหายใจของคนในภูมิภาคใด
  ภาคเหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
  ภาคอิสาน
27. คนไทยคนใดเข้าช่วยเหลือสองสามีภรรยาชาวนอร์เวย์แที่กําลังจมในโคลน
  ชิด บํารุง
  วิลัย จินดา
  ชัด อุบลจินดา
  ชิดชอบ อุบลจินดา
28. วันสหประชาติชาติตรงกับวันใด
  22-ต.ค.
  23-ต.ค.
  24-ต.ค.
  25-ต.ค.
29. เวิลด์แบงก์จัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ ปี 2559 ในอาเซียนประเทศได้ถูกจัดให้เป็นอันดับ 1
  สิงคโปร์
  มาเลเซีย
  ฟิลิปปินส์
  อินโดนีเซีย
30. ไต้ฝุน คปปุ พัดกระหนําประเทศใดในอาเซียน
  เมียนมา
  กัมพูชา
  มาเลเซีย
  ฟิลิปปินส์
31. “ปั่นเพื่อพ่อ Bike For DAD” จัดในวันที่เท่าใด
  5-ธ.ค.
  6-ธ.ค.
  10-ธ.ค.
  11-ธ.ค.
32. การเลี้ยงควายขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสาขาใด (ม.สวนดุสิต 2/2558)
  สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล
  สาขาวรรณกรรมพื้นบ้าน
  สาขาความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
  สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม
33. การถวายของพระสงฆ์แบบไม่จําเพาะเจาะจงรูปใดรูปหนึ่ง หมายถึงข้อใด (ข้อสอบครูปี 58)
  สังฆทาน
  ปาฏิบุคลิกทาน
  บุคคทาน
  ไม่มีข้อใดถูก
34. กรธ. มีความหมายตรงกับข้อใด
  คณะกรรมการจัดทํารัฐธรรมนูญ
  คณะกรรมการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญ
  คณะกรรมการ่วมร่างรัฐธรรมนูญ
  คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
35. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใดมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบสํานักงานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
  พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
  พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
  นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
  หม่อมหลวงปรียดา ดิสกุล
36. โทษสูงสุดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2542 คือข้อใด
  จําคุก 5 ปี
  จําคุกตลอดชีวิต
  ปรับหนึ่งแสนบาท
  ประหารชีวิต
37. สหประชาชาติก่อตั้งครบรอบกี่ปีในปี 2558
  65 ปี
  70 ปี
  75 ปี
  80 ปี
38. ข้อใดหมายถึงของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
  คยท.
  กยท.
  คคย.
  กกย.
39. "ใครคือผู้นําการนิเทศการจัดกิจกรรม ""ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"""
  รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
  ETV
  Smart Trainer
  Smart Teacher
40. มิวสิกวีดีโอเพลง “ปั่นจักรยาน”มีทั้งหมดกี่ภาษา
  ภาษาไทย
  ภาษาอังกฤษ
  ภาษาจีน
  ถูกทุกข้อ
41. วันที่ 31 ตุลาคม วันฮาโลวีน ตรงกับวันใด
  วันออมแห่งชาติ
  วันอาหารโลก
  วันตํารวจ
  วันประชาธิปไตย
42. ใครมีหน้าที่จัดสอบ O-Net
  สมศ.
  สพฐ
  สทศ.
  สอศ.
43. นักวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ไทยจากมหาวิทยาลัยมหิดลค้นพบกล้วยป่าพันธุ์ใหม่มีชื่อว่าอะไร
  กล้วยไม้สยาม
  กล้วยศรีน่าน
  กล้วยสยามมณี
  กล้วยนิล
44. ประเพณีรับบัวเป็นประเพณีท้องถิ่นในจังหวัดใด
  สมุทรสงคราม
  สมุทรปราการ
  เลย
  ตาก
45. ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2558 เฮอริเคนที่พัดถล่มเม็กซิโกมีชื่อว่าอะไร
  แพทซีเซีย
  หวามกเอ
  คปคุ
  แอทเรีย
46. คสช.จะเน้นภารกิจด้านใดเป็นหลัก
  การพัฒนาด้านการศึกษา
  ความยากจน รายได้น้อย
  ความเป็นธรรม ความโปร่งใส
  ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
47. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใดมีหน้าที่ดูแลนโยบายปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน (ป.1-3)
  พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
  พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
  นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
  หม่อมหลวงปรียดา ดิสกุล
48. ประเพณีออกหว่ามีการแห่ขบวนเตียนเหง จากข้อความนี้ เตียงเหงมีความหมายตรงกับข้อใด
  กินรี
  สิงโต
  ต้นโคม
  เทียนพันเล่ม
49. "สาเหตุที่ทําให้มีกลุ่มผู้ประท่วงในตุรกีบุกโจมตีสถานกงสุลไทยในตุรกี"" ข้อใดถูกต้อง (ม.สวนดุสิต 2/2558)"
  รัฐบาลจับตัวนักวางระเบิดที่แยกราชประสงค์
  ไทยส่งผู้อพยพชาวอุยกูร์ให้กับจีน
  ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย
  รัฐบาลทลายแรงงานผิดกฏหมายกลุ่มอุยกูร์
50. ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD เป็นกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาศพระชนพรรษากี่พรรษา
  86 พรรษา
  87 พรรษา
  88 พรรษา
  89 พรรษา
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ