รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 18 ข้อขึ้นไป
ทำรวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย
1. ในการบริหารราชการแผ่นดินรัฐมนตรีต้อง ดําเนินการตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญ นโยบายที่ แถลงและต้องรับผิดชอบต่อใคร
  คณะรัฐมนตรี
  ประชาชน
  นายกรัฐมนตรี
  สภาผู้แทนราษฎร
2. ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้งองคมนตรีหรือให้องคมนตรีพ้นจากตําแหน่ง
  ประธานรัฐสภา
  ประธานสภาผู้แทนราษฎร
  ประธานวุฒิสภา
  ประธานองคมนตรี
3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีกี่ฉบับ
  7 ฉบับ
  8 ฉบับ
  9 ฉบับ
  แล้วแต่การเสนอ
4. การกําหนดค่าตอบแทนของการเวนคืน อสังหาริมทรัพย์ให้คํานึงถึงราคาตามข้อใด
  ราคาที่ทางราชการกําหนด
  ราคาตามที่ผู้ถูกเวนคืนกําหนด
  ราคาปกติในท้องตลาด
  ราคาขณะที่ได้มาของอสังหาริมทรัพย์นั้น
5. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย สภาผู้แทน ราษฎรต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
  20 วัน
  30 วัน
  60 วัน
  105 วัน
6. วาระของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดตามข้อ 75 ต้อง เลือกตั้งใหม่ภายในกี่วันนับตั้งแต่วันหมดวาระ
  30 วัน
  45 วัน
  60 วัน
  45- 60 วัน
7. “เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการอยู่รอดและได้รับ การพัฒนาด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาตาม สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงการมีส่วน ร่วมของเด็กและเยาวชนเป็นสาํคัญ” ข้อความนี้จัดอยู่ ในข้อใด
  สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา
  สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและ สวัสดิการจากรัฐ
  สิทธิส่วนบุคคล
  สิทธิในการอยู่รอด
8. ข้อใดเป็นทั้งสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่
  การพิทักษ์ รักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  การป้องกันประเทศ
  การศึกษาอบรม
  การเลือกตั้งตามกฎหมาย
9. กรณีใดไม่ต้องประชุมร่วมกันของรัฐสภา
  การแถลงนโยบาย
  ให้ความเห็นชอบถอดถอนนักการเมือง
  การเปิดอภิปรายท่ัวไป
  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
10. ใครเป็นผู้วินิจฉัยว่ากระทําผิดกรณีรัฐมนตรีผู้ไม่ยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สิน หรือจงใจยื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จ
  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
  องค์กรอัยการ
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ
  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้อํารงตาํแหน่ง ทางการเมือง
11. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีจาํนวนกี่คน
  3 คน
  5 คน
  7 คน
  9 คน
12. สิ่งที่รัฐบาลสามารถกระทําได้ต่อสื่อมวลชนคือ
  การให้เงินอุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือ สื่อมวลชนของเอกชน
  การจัดระเบียบสื่อมวลชน
  การสั่งปิดหนังสือพิมพ์
  ห้ามเสนอข่าวหรือปกปิดหรือปิดเบือนข่าว ที่เป็นผลเสียต่อรัฐบาล
13. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดให้บุคคลใดแตง่ตั้งผู้สําเร็จราชการ แทนพระองค์
  พระมหากษัตริย์
  คณะรัฐมนตรี
  คณะองคมนตรี
  พระมหากษัตริย์โดยความเห็นชอบรัฐสภา
14. ข้อใดไม่ใช่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ
15. ก่อนที่รัฐบาลจะดําเนินการตามโครงการใด ต้อง จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชา ชนอย่างทั่วถึง ยกเว้นเรื่องใด
  แผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
  การออกกฎหมายเกี่ยวกับภาษสีินค้าการ เกษตร
  การวางผังเมือง
  การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
16. รัฐมนตรีผู้ไม่ยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สิน หรือจงใจ ยื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หากพิจารณาแล้วมีความ ผิดจริงจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลากี่ปี
  3 ปี
  4 ปี
  5 ปี
  7 ปี
17. สมาชิกวุฒิสภาไม่น้อยกว่ากี่คนมีสิทธิ์เข้าชื่อ ขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐ มนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสําคัญเกี่ยว กับการ บริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ
  1 ใน 3
  1 ใน 5
  1 ใน 6
  2 ใน 5
18. ข้อใดคือหน้าที่ของข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐใน ฐานะบุคคลทั่วไป
  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  อํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อ ราชการ
  บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
  วางตนเป็นกลางทางการเมือง
19. บุคคลใดบ้างสามารถร้องขอให้ถอดถอนรัฐ มนตรีที่มีพฤติการร่ํารวยผิดปกติ
  ส.ส. ไม่น้อยกว่า 1ใน4 ของจํานวนส.ส.ที่มี อยู่ในสภา
  ส.ว.ไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจํานวน ส.ว. ทั้ง หมดที่มีอยู่ในสภา
  ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งไม่น้อย กว่า 2 หมื่นคน
  ถูกทุกข้อ
20. ไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
  การแต่งตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
  การออกเสียงประชามติ
21. บุคคลมีหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยการสิ้นสุดสมาชิก ภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  สภาผู้แทนราษฎร
  สมาชิกวุฒิสภา
  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
  ศาลรัฐธรรมนูญ
22. คณะกรรมการการเลือกตั้งคือบุคคลที่มคีวาม เป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น ที่ ประจักษ์ มีจํานวนกี่คน
  3 คน
  5 คน
  7 คน
  9 คน
23. จะจํากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคล ไม่ได้เว้นแต่
  เพื่อการรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย
  เพื่อคุ้มครองด้านสาธารณูปโภคและคุ้มครอง ผู้บริโภค
  เพื่อป้องกันการผูกขาดและขจัดความไม่เป็น ธรรมในการแข่งขัน
  ถูกทุกข้อ
24. การเลือกตั้งสมาชกิวุฒิสภาให้ดําเนินการตาม ข้อใด
  หย่อนบัตรลงคะแนน
  ออกเสียงลงคะแนนโดยตรง
  ออกเสียงลงคะแนนโดยลับ
  ออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
25. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง แบบแบ่งเขตว่างลงต้องจัดให้มีการเลือกตั้งแทน ตําแหน่งว่างดังกล่าวภายในกี่วัน
  30 วัน
  45 วัน
  60 วัน
  45- 60 วัน
26. มีอํานาจในการพิจารณาคดีกรณีพิพาทระหว่าง หน่วยงานราชการอันเนื่องมาจากการใช้อํานาจตาม กฎหมาย
  ศาลรัฐธรรมนูญ
  ศาลปกครอง
  ศาลยุติธรรม
  ศาลทหาร
27. ผู้มีอํานาจในการยุบสภาผู้แทนราษฎรคือใคร
  นายกรัฐมนตรี
  ประธานสภาผู้แทนราษฎร
  ประธานรัฐสภา
  พระมหากษัตริย์
28. วาระที่ต้องพิจารณาเรียงลําดับมาตรา
  วาระที่ หนึ่ง
  วาระที่ สอง
  วาระที่ สาม
  วาระที่ ห้า
29. สมัยประชุมของรัฐสภา ใน 1 ปี
  สมัยสามัญทั่วไป
  สมัยสามัญนิติบัญญัติ
  สมัยวิสามัญ
  สมัยสามัญทั่วไปและสมัยสามัญนิติบญัญัติ
30. ตําแหน่งใดไม่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์ สินและหนี้สินของตน คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทุกครั้งที่เข้ารับตําแหน่งหรือพ้นจากตําแหน่ง
  รัฐมนตรี
  ปลัดกระทรวง
  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ