รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 18 ข้อขึ้นไป
ทำรวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย
1. ข้อใดกล่าวถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ 2550
  รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและ วุฒิสภา
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบไปด้วยสภา ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
  รัฐสภาประกอบไปด้วยสภานิติบัญญัติแห่ง ชาติและวุฒิสภา
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบไปด้วย วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร
2. ข้อใดไม่ใช่ความเสมอภาคของบุคคล
  ความเสมอในการฟ้องร้องต่อสู้คดีตอ่ศาล
  ความเสมอภาคในทางกฎหมาย
  ความเสมอภาคในเพศชายและเพศหญิง
  ความเสมอภาคในเชื้อชาติ ภาษา
3. ใครเป็นผู้แต่งตั้งรฐัมนตรี
  พระมหากษัตริย์
  ประธานสภาผู้แทนราษฎร
  ประธานรัฐสภา
  นายกรัฐมนตรี
4. บุคคลผู้ใดไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรได้
  มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง
  มีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 90 วันนับ ถึงวันเลือกตั้ง
  มีสัญชาติไทย
  แปลงเป็นสัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
5. จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าใดจึง ประกอบกันเป็นสภาผู้แทนราษฎรได้
  400 คน
  420 คน
  456 คน
  480 คน
6. ข้อใดไม่ใช่แนวนโยบายพื้นฐานด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  การเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้กับผู้ถือครอง
  การจัดวางผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ
  การจัดหาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
  การกําจัดมลพิษที่มีผลต่ออนามัย สวัสดิการ
7. ผู้ที่ให้ความเห็นชอบรา่งรัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 คือใคร
  สภาร่างรัฐธรรมนูญ
  คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
  รัฐสภา
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
8. รัฐธรรมนูญ 2550 ได้กําหนดให้มีการตรวจสอบ การใช้อํานาจรัฐ ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่วิธีการตรวจ สอบอํานาจรัฐ
  การตรวจสอบทรัพย์สิน
  การอภิปรายไม่ไว้วางใจ
  การกระทําที่ขัดกันแห่งผลประโยชน์
  การถอดถอนออกจากตําแหน่ง
9. คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดิน ต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและชี้แจงการดําเนิน การตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐภายในกี่วันนับ ตั้งแต่เข้ารับตําแหน่ง
  15 วัน
  20 วัน
  30 วัน
  โดยเร็ว
10. บุคคลที่ไม่อยู่ในข่ายที่ต้องถูกถอดถอนออกจาก ตําแหน่ง
  สมาชิกวุฒิสภา
  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
  ปลัดกระทรวง
  รัฐมนตรี
11. เมื่อรัฐบาลได้ดําเนินการตามนโยบายที่แถลงต่อ รัฐสภาแล้ว ต้องทํารายงานผลการดําเนินงานปัญหา อุปสรรคต่อรัฐสภาปีละกี่ครั้ง
  1 ครั้ง
  2 ครั้ง
  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
12. “เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการอยู่รอดและได้รับ การพัฒนาด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาตาม สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงการมีส่วน ร่วมของเด็กและเยาวชนเป็นสาํคัญ” ข้อความนี้จัดอยู่ ในข้อใด
  สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา
  สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและ สวัสดิการจากรัฐ
  สิทธิส่วนบุคคล
  สิทธิในการอยู่รอด
13. คณะกรรมการการเลือกตั้งคือบุคคลที่มคีวาม เป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น ที่ ประจักษ์ มีจํานวนกี่คน
  3 คน
  5 คน
  7 คน
  9 คน
14. การจะประชุมลับไม่ว่าจะเป็นรัฐสภา สภาผู้แทน ราษฎร หรือวุฒิอสภา ต้องมีสมาชิกร้องขอจํานวน เท่าใดของแต่ละสภา
  หนึ่งในสองของ ส.ส.เท่าที่มีอยู่
  หนึ่งในสามของ ส.ส. เท่าที่มีอยู่
  หนึ่งในสี่ของ ส.ส. เท่าที่มีอยู่
  หนึ่งในห้าของ ส.ส. เท่าที่มีอยู่
15. ข้อใดเป็นทั้งสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่
  การพิทักษ์ รักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  การป้องกันประเทศ
  การศึกษาอบรม
  การเลือกตั้งตามกฎหมาย
16. ใครมีหน้าที่ถอดถอนรัฐมนตรีที่ฝ่าฝืนหรือไม่ ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
  ศาลรัฐธรรมนูญ
  วุฒิสภา
  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดํารงตําแหน่งทาง การเมือง
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ
17. สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆมีกําหนดกี่วัน
  60 วัน
  90 วัน
  120 วัน
  180 วัน
18. คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภามีจํานวน กี่คน
  5 คน
  7 คน
  9 คน
  15 คน
19. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวนโยบายแห่ง รัฐด้านการต่างประเทศ
  ส่งเสริมการค้าการลงทุนกับนานาประเทศ
  คุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยใน ต่างประเทศ
  ปฏิบัติตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ ประเทศไทยเป็นภาคี
  ประสานความร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อ ป้องกันการก่อการร้ายข้ามชาติ
20. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดให้อํานาจอธิปไตยเป็นของใคร
  พระมหากษัตริย์
  ปวงชนชาวไทย
  นายกรัฐมนตรี
  คณะรัฐมนตรี
21. การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์กรณีใดกระทํามิได้
  เพื่อพัฒนาระบบการแข่งขันของประเทศ
  เพื่อการอันเป็นสาธารณประโภค
  เพื่อการป้องกันประเทศ
  เพื่อการปฏิรูปที่ดิน
22. กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีวาระการดํารงตําแหน่งกี่ปี
  4 ปี
  6 ปี
  7 ปี
  9 ปี
23. กรณีใดที่ไม่อยู่ในข่ายที่ต้องถอดถอนนายกรัฐ มนตรี หรือรัฐมนตรี
  มีพฤติกรรมร่ํารวยผิดปกติ
  ประพฤติชั่วอย่างรา้ยแรง
  ส่อว่ากระทําผิดในหน้าที่ราชการ
  ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่
24. องค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตาม แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้านกฎหมายและยุติ ธรรมควรมีลักษณะอย่างไร
  เป็นองค์กรในกํากับของรัฐ
  เป็นองคืกรอิสระ
  เป็นองค์กรมหาชน
  เป็นหน่วยงานพิเศษ
25. รัฐมนตรีผู้ไม่ยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สิน หรือจงใจ ยื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หากพิจารณาแล้วมีความ ผิดจริงจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลากี่ปี
  3 ปี
  4 ปี
  5 ปี
  7 ปี
26. ข้อใดกล่าวไว้ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติรัฐธรรม นูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
  ผู้ใดจะละเมิดพระมหากษัตริย์ไม่ได้
  พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ
  พระมหากษัตริย์มีพระราชอํานาจทรงแต่งตั้ง และถอดถอนข้าราชการในพระองค์และ ข้าราชการพลเรือนทุกตําแหน่ง
  พระมหากษัตริย์ทรงดํารงตําแหน่งเป็น จอมทัพไทย
27. วาระที่ต้องพิจารณาคะแนนมากเกินกว่ากึ่งหนึ่ง จึงนับว่าผ่าน
  วาระที่ หนึ่ง
  วาระที่ สอง
  วาระที่ สาม
  ทุกวาระ
28. ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกี่คนสามารถ เสนอกฎหมายเป็นร่างพระราชบัญญัติได้
  ไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน
  ไม่น้อยกว่าสองหมื่นห้าพันคน
  ไม่น้อยกว่าสามหมื่นคน
  ไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน
29. ข้อใดเป็นหน้าที่ของบุคคล
  รับราชการทหาร
  เสียภาษีอากร
  พิทักษ์ ปกป้องสืบสานวัฒนธรรม
  ถูกทุกข้อ
30. ร่างพระราชบัญญัติเรื่องใดจะเสนอให้รัฐสภา พิจารณาได้ต้องมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรีก่อน
  การเงิน
  ที่ดิน
  อาญา
  การป้องกันอาชญากรรม
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ