รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 18 ข้อขึ้นไป
ทำรวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย
1. บุคคลที่ไม่อยู่ในข่ายที่ต้องถูกถอดถอนออกจาก ตําแหน่ง
  สมาชิกวุฒิสภา
  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
  ปลัดกระทรวง
  รัฐมนตรี
2. นโยบายพื้นฐานแห่งรฐัด้านการบริหารราชการ แผ่นดินกําหนดให้พัฒนาระบบงานภาครฐั เพื่อให้ การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพด้วย วิธีการใด
  วางระบบการให้บริการสาธารณะที่รวดเร็ว โปรงใส เป็นธรรม
  พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมของเจ้า หน้าที่รัฐ
  ปรับปรุงรูปแบบวิธีการทํางาน
  ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดคือศาลยุติธรรม
  ศาลชั้นต้น ศาลสูงสุด
  ศาลกลาง ศาลสูงสุด
  ศาลชั้นต้น ศาลกลาง ศาลสูงสุด
  ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา
4. การดําเนินการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์ สินและหนี้สินของตน คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องดําเนินการภายในกี่วันนับแต่เข้ารับตําแหน่งหรือวันพ้นตําแหน่ง
  7 วัน
  15 วัน
  30 วัน
  45 วัน
5. ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกี่คนสามารถ เสนอกฎหมายเป็นร่างพระราชบัญญัติได้
  ไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน
  ไม่น้อยกว่าสองหมื่นห้าพันคน
  ไม่น้อยกว่าสามหมื่นคน
  ไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน
6. ร่างพระราชบัญญัติต้องเสนอสภาใดก่อน
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  รัฐสภา
  วุฒิสภา
  สภาผู้แทนราษฎร
7. ไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
  การแต่งตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
  การออกเสียงประชามติ
8. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเป็นบุคคลสําคัญใน การที่จะทําให้นโยบายพื้นฐานรัฐด้านการบริหาร ราชการแผ่นดิน ควรพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน อย่างไร
  พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมอยู่เสมอ
  บริการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
  ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม
  ถูกทุกข้อ
9. ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจํานวนกี่คนสามารถเข้าชื่อถอดถอนนักการเมืองได้
  ไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน
  ไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน
  ไม่น้อยกว่าสามหมื่นคน
  ไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน
10. ไม่ใช่ข้อต้องห้ามการเป็นรัฐมนตรี
  ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  ไม่เป็นวุฒิสมาชิก
  เคยต้องคําพิพากษาให้จําคุกพ้นโทษมา 4ปี
  ถูกไล่ออกจากราชการเพราะการทุจริต
11. การจะประชุมลับไม่ว่าจะเป็นรัฐสภา สภาผู้แทน ราษฎร หรือวุฒิอสภา ต้องมีสมาชิกร้องขอจํานวน เท่าใดของแต่ละสภา
  หนึ่งในสองของ ส.ส.เท่าที่มีอยู่
  หนึ่งในสามของ ส.ส. เท่าที่มีอยู่
  หนึ่งในสี่ของ ส.ส. เท่าที่มีอยู่
  หนึ่งในห้าของ ส.ส. เท่าที่มีอยู่
12. การแบ่งเขตเลือกตั้งสําหรับสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรแบบสัดส่วน แบ่งตามข้อใด
  หลายๆอําเภอติดต่อกันรวมเป็นเขตเลือกตั้ง
  จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง
  กลุ่มจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง
  ภูมิภาคเป็นเขตเลือกตั้ง
13. ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบจาก รัฐสภาแล้วให้นายกรัฐมนตรีนําทลูเกล้าฯภายในกี่ วัน
  15 วัน
  20 วัน
  25 วัน
  30 วัน
14. การจัดการศึกษาที่กล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญ 2550 รัฐบาลควรจัดให้กับบุคคลใดบา้ง
  บุคคลทั่วไป
  ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
  ผู้ยากไร้และอยู่ในสภาพลําบาก
  ถูกทุกข้อ
15. ขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
  ประชาชนลงมติ
  ประชาชนออกเสียงประชามติ
  ประชาชนออกเสียงเห็นชอบ
  ประชาพิจารณ์
16. สมาชิกวุฒิสภาไม่น้อยกว่ากี่คนมีสิทธิ์เข้าชื่อ ขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐ มนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสําคัญเกี่ยว กับการ บริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ
  1 ใน 3
  1 ใน 5
  1 ใน 6
  2 ใน 5
17. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีกี่มาตรา
  307 มาตรา
  308 มาตรา
  309 มาตรา
  310 มาตรา
18. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีจํานวนกี่คน
  3 คน
  5 คน
  7 คน
  9 คน
19. สมาชิกวุฒิสภามีจํานวนกี่คน
  120 คน
  150 คน
  180 คน
  200 คน
20. เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือผู้ทุพพล ภาพ ย่อมได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีใด
  คดีละเมิด
  คดีอาญา
  คดีความรุนแรงทางเพศ
  คดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย
21. บุคคลที่ไม่มีสิทธิ์เสนอร่างประกอบรัฐธรรมนูญ
  คณะรัฐมนตรี
  ประชาชนมีสิทธิ์ออกเสียงเลอืกตั้ง
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  ศาลรัฐธรรมนูญ
22. การประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา ประกอบด้วยกี่วาระ
  2 วาระ
  3 วาระ
  4 วาระ
  5 วาระ
23. คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภามีจํานวน กี่คน
  5 คน
  7 คน
  9 คน
  15 คน
24. ตําแหน่งใดไม่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์ สินและหนี้สินของตน คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทุกครั้งที่เข้ารับตําแหน่งหรือพ้นจากตําแหน่ง
  รัฐมนตรี
  ปลัดกระทรวง
  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
25. ใครเป็นผู้วินิจฉัยว่ากระทําผิดกรณีรัฐมนตรีผู้ไม่ยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สิน หรือจงใจยื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จ
  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
  องค์กรอัยการ
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ
  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้อํารงตาํแหน่ง ทางการเมือง
26. บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมใน เรื่องใด
  การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยง่าย สะดวกรวดเร็ว ทั่วถึง
  การได้รับการสอบสวนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม
  การช่วยเหลือทางคดี
  ถูกทุกข้อ
27. มีอํานาจในการพิจารณาคดีกรณีพิพาทระหว่าง หน่วยงานราชการอันเนื่องมาจากการใช้อํานาจตาม กฎหมาย
  ศาลรัฐธรรมนูญ
  ศาลปกครอง
  ศาลยุติธรรม
  ศาลทหาร
28. การกําหนดค่าตอบแทนของการเวนคืน อสังหาริมทรัพย์ให้คํานึงถึงราคาตามข้อใด
  ราคาที่ทางราชการกําหนด
  ราคาตามที่ผู้ถูกเวนคืนกําหนด
  ราคาปกติในท้องตลาด
  ราคาขณะที่ได้มาของอสังหาริมทรัพย์นั้น
29. อายุของสภาผู้แทนราษฎรกําหนดคราวละกี่ปี
  4 ปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง
  4 ปีนับตั้งแต่ถัดจากวันเลือกตั้ง
  6 ปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง
  6 ปีนับตั้งแต่ถัดจากวันเลือกตั้ง
30. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิทางการศึกษา
  บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่ น้อยกว่า 12 ปี
  บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่ น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐต้องจัดอย่างทั่วถึงและมี คุณภาพ
  บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่ น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และไม่เก็บค่าใช้จ่าย
  บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในการรับการ ศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐต้องจัดอย่างทั่วถงึ และมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ