รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 18 ข้อขึ้นไป
ทำรวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย
1. ร่างพระราชบัญญัติเรื่องใดจะเสนอให้รัฐสภา พิจารณาได้ต้องมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรีก่อน
  การเงิน
  ที่ดิน
  อาญา
  การป้องกันอาชญากรรม
2. แนวนโยบายพื้นฐานด้านศาสนา สังคม สาธารณ สุข การศึกษา และวัฒนธรรม ไม่ได้กล่าวเรื่องใด เอาไว้
  การอบรมเลี้ยงดูให้การศึกษาปฐมวัย
  การอุปถัมภ์ คุ้มครองพระพุทธศาสนา
  การส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการเพ่ือการ แข่งขัน
  การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย
3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีผลบังคับใช้วันใด
  23 สิงหาคม 2550
  24 สิงหาคม 2550
  25 สิงหาคม 2550
  26 สิงหาคม 2550
4. การจะประชุมลับไม่ว่าจะเป็นรัฐสภา สภาผู้แทน ราษฎร หรือวุฒิอสภา ต้องมีสมาชิกร้องขอจํานวน เท่าใดของแต่ละสภา
  หนึ่งในสองของ ส.ส.เท่าที่มีอยู่
  หนึ่งในสามของ ส.ส. เท่าที่มีอยู่
  หนึ่งในสี่ของ ส.ส. เท่าที่มีอยู่
  หนึ่งในห้าของ ส.ส. เท่าที่มีอยู่
5. วาระของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดตามข้อ 75 ต้อง เลือกตั้งใหม่ภายในกี่วันนับตั้งแต่วันหมดวาระ
  30 วัน
  45 วัน
  60 วัน
  45- 60 วัน
6. การจัดการศึกษาที่กล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญ 2550 รัฐบาลควรจัดให้กับบุคคลใดบา้ง
  บุคคลทั่วไป
  ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
  ผู้ยากไร้และอยู่ในสภาพลําบาก
  ถูกทุกข้อ
7. การตราพระราชกําหนดจะใช้ในกรณีใด
  รักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอด ภัยสาธารณะ
  รักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
  ป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ
  ถูกทุกข้อ
8. ในการบริหารราชการแผ่นดินรัฐมนตรีต้อง ดําเนินการตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญ นโยบายที่ แถลงและต้องรับผิดชอบต่อใคร
  คณะรัฐมนตรี
  ประชาชน
  นายกรัฐมนตรี
  สภาผู้แทนราษฎร
9. สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหามีจํานวนกี่คน
  56 คน
  74 คน
  76 คน
  150 คน
10. สมัยประชุมของรัฐสภา ใน 1 ปี
  สมัยสามัญทั่วไป
  สมัยสามัญนิติบัญญัติ
  สมัยวิสามัญ
  สมัยสามัญทั่วไปและสมัยสามัญนิติบญัญัติ
11. การประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา ประกอบด้วยกี่วาระ
  2 วาระ
  3 วาระ
  4 วาระ
  5 วาระ
12. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดให้มีคณะองคมนตรีกี่คน
  17 คน
  18 คน
  19 คน
  20 คน
13. ใครเป็นผู้แต่งตั้งรฐัมนตรี
  พระมหากษัตริย์
  ประธานสภาผู้แทนราษฎร
  ประธานรัฐสภา
  นายกรัฐมนตรี
14. ข้อใดคือวิธีการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
  การตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี
  ถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
  อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายก รัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
  ถูกทุกข้อ
15. บุคคลใดสามารถสมคัรเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้
  สัญญาโอนสัญชาติเป็นไทยเมื่อสิบปีที่แล้ว
  กรองแก้วมีอายุ 35 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร
  สําเร็จไม่มีวุฒิปริญญาตรี
  สุทินเกิดในจังหวัดที่สมัครแต่ย้ายไปอยู่
16. เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือผู้ทุพพล ภาพ ย่อมได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีใด
  คดีละเมิด
  คดีอาญา
  คดีความรุนแรงทางเพศ
  คดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย
17. บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธหิรือเสรีภาพที่รัฐธรรม นูญรับรองไว้ให้ยื่นคําร้องต่อศาลใดเพื่อวินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ได้
  ศาลยุติธรรม
  ศาลรัฐธรรมนูญ
  ศาลปกครอง
  ศาลทหาร
18. ขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติจะมีผล บังคับใช้เป็นกฎหมาย
  การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร
  การพิจารณาของวุฒิสภา
  พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย
  การประกาศในราชกิจจานุเบกษา
19. กําหนดให้มีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการ เมืองภาคพลเมือง จัดอยู่ในแนวนโยบายพื้นฐานแห่ง รัฐด้านใด
  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
  ด้านกระบวนการยุติธรรม
20. การเลือกตั้งสมาชกิวุฒิสภาให้ดําเนินการตาม ข้อใด
  หย่อนบัตรลงคะแนน
  ออกเสียงลงคะแนนโดยตรง
  ออกเสียงลงคะแนนโดยลับ
  ออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
21. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดให้บุคคลใดแตง่ตั้งผู้สําเร็จราชการ แทนพระองค์
  พระมหากษัตริย์
  คณะรัฐมนตรี
  คณะองคมนตรี
  พระมหากษัตริย์โดยความเห็นชอบรัฐสภา
22. ข้อใดเป็นทั้งสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่
  การพิทักษ์ รักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  การป้องกันประเทศ
  การศึกษาอบรม
  การเลือกตั้งตามกฎหมาย
23. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีจํานวนกี่คน
  7 คน
  8 คน
  9 คน
  10 คน
24. ไม่ใช่ข้อต้องห้ามการเป็นรัฐมนตรี
  ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  ไม่เป็นวุฒิสมาชิก
  เคยต้องคําพิพากษาให้จําคุกพ้นโทษมา 4ปี
  ถูกไล่ออกจากราชการเพราะการทุจริต
25. บุคคลที่ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชพีและมี อายุเท่าใด จึงมีสิทธิได้รับสวัสดิการและความช่วย เหลือ จากรัฐ
  60 ปีบริบูรณ์
  เกิน 60 ปีบริบูรณ์
  70 ปีบริบูรณ์
  เกิน 70 ปีบริบูรณ์
26. การตรวจสอบข่าวก่อนนําเสนอหรือโฆษณา ของของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนโดยเจ้าหน้าที่ รัฐในกรณีใดที่สามารถกระทําได้
  กรณีประเทศอยู่ในภาวะสงคราม
  กรณีความมั่นคงของชาติ
  กรณีรักษาศีลธรรมอนัดีและความสงบ เรียบร้อย
  กรณีป้องกันระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจ และสุขภาพของประชาชน
27. วาระที่ต้องพิจารณาคะแนนมากเกินกว่ากึ่งหนึ่ง จึงนับว่าผ่าน
  วาระที่ หนึ่ง
  วาระที่ สอง
  วาระที่ สาม
  ทุกวาระ
28. คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มาโดยวิธีใด
  การคัดเลือก
  การสรรหา
  การสอบ
  การเสนอชื่อโดยวุฒิสภา
29. ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกี่คนสามารถ เสนอกฎหมายเป็นร่างพระราชบัญญัติได้
  ไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน
  ไม่น้อยกว่าสองหมื่นห้าพันคน
  ไม่น้อยกว่าสามหมื่นคน
  ไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน
30. ข้อใดกล่าวถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ 2550
  รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและ วุฒิสภา
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบไปด้วยสภา ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
  รัฐสภาประกอบไปด้วยสภานิติบัญญัติแห่ง ชาติและวุฒิสภา
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบไปด้วย วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ