แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 18 ข้อขึ้นไป
ทำแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
1. ใครคือ รองประธาน ก.ค.ศ.
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขาธิการ ก.ค.ศ.
  ไม่กำหนดแน่นอนแล้วแต่ที่ประชม
2. ข้อใด ไม่ใช่ มาตรฐานวิชาชีพครู
  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏฺบัติตน (จรรยาบรรณ วิชาชีพ)
  ถูกทุกข้อ
3. วิธีการสอนแบบใดที่ให้ผู้เรียนคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น
  บทบาทสมมติ
  สาธิต
  โครงงาน
  สืบค้น
4. ตราครุฑ สำหรับแบบพิมพ์ มีกี่ขนาด
  มีขนาดเดียว
  2 ขนาด
  3 ขนาด
  มิได้กำหนดขนาดไว้ กำหนดได้ตามความ เหมาะสม
5. สิ่งใดคือลักษณะสำคัญของการจัดการเรียนรู้ที่ สอดคล้องกับการพัฒนาการของสมอง
  การจัดสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ
  การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
  การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
  การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก ประสบการณ์จริง จากประสาทสัมผัส
6. ข้อใดคือ เว็บไซต์ สพฐ.
  www.ksp.or.th
  www.obec.go.th
  www.moe.go.th
  www.otepc.go.th
7. บุคคลใดไม่มีสิทธิเลือกตั้ง
  หูหนวก
  ตาบอด
  วิกลจริต
  จิตฟั่นเฟือน
8. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำแหน่ง คราวละกี่ปี
  5ปี
  4ปี
  3ปี
  2ปี
9. ผู้ใดมีอำนาจลงนามในบัตรประจำตัว ข้าราชการครู
  ผอ.เขต รองผอ.
  เขต รักษาการแทน ผอ.เขต
  เลขาธิการ กพฐ.
  ถูกทุกข้อ
10. ตำแหน่งต่อไปนี้ตำแหน่งใดที่ไม่ใช่ ครู (พ.ร.บ. สภาครู 46ฯ)
  ผู้สอนในโรงเรียน
  ผู้สอนในมหาวิทยาลัย
  ผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็ก
  ผู้สอนในวิทยาลัยอาชีพ
11. โรงเรียนทั่วไปใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานครบทุกชั้นเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา ใด
  ปีการศึกษา 2552
  ปีการศึกษา 2553
  ปีการศึกษา 2554
  ปีการศึกษา 2555
12. สตรีคือศัตรูของการเรียน ศัตรูคือยาชูกำลัง ฉะนั้น ?
  สตรีคือยาชูกำลัง
  สตรีและศัตรูเป็นของคู่กัน
  ศัตรูคือการเรียน
  การเรียนคือยาชูกำลัง
13. ผู้มีอำนาจอนุญาตให้สถานศึกษาขั้น พื้นฐานสังกัด สพฐ.พานักเรียนนักศึกษาไป นอกสถานศึกษาค้างคืน
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
14. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงาน รองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขาธิการ
  ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  ข้อ ก และ ข
15. ทำเนียบรัฐบาลตั้งอยู่ที่ใด
  บ้านพิษณุโลก
  รัฐสภา
  ตึกไทยคู่ฟ้า
  ตึกสันติไมตรี
16. ปรัชญาของการวัดผล หมายถึงข้อใด
  สอบเพื่อประเมินความสามารถของผู้สอน
  สอบเพื่อประเมินความสามารถของผู้เรียน
  สอบเพื่อค้นหาและพัฒนาสมรรถภาพของ มนุษย์
  สอบเพื่อให้รู้ผลว่าสอบได้หรือสอบตก
17. เด็กที่ได้รับการสงเคราะห์มีกี่ประเภท
  4 ประเภท
  6 ประเภท
  8 ประเภท
  10 ประเภท
18. กระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2558 ก่อตั้ง มาแล้วกี่ปี
  120
  122
  123
  124
19. ข้อใดถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
  นายสมศักดิ์เป็นประธานบริษัทแห่งหนึ่ง
  นายวินัยละทิ้งราชการ อ้างว่าไปศึกษาดูงาน ไปเที่ยว 15 วัน
  นายมนูนำผลงานวิชาการของสุรัตน์มา เปลี่ยนชื่อส่งผลงานทางวิชาการ
  ผ.อ. รู้ว่านายสุเมธทุจริตเอาเงินของโรงเรียน ไปใช้ แต่ไม่ดำเนินการสืบสวน
20. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ลงมติเห็นชอบให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่เท่าไหร่
  20 สิงหาคม 2557
  21 สิงหาคม 2557
  22 สิงหาคม 2557
  23 สิงหาคม 2557
21. บิดาแห่งจิตวิทยาการทดลองคือใคร
  สกินเนอร์
  วิลเลี่ยมวุ้นท์
  ฟาฟลอฟ
  ธอร์นไดค์
22. พฤติกรรมหวงของ (ทฤษฎีพัฒนาการ ซิกมัน ฟรอยด์) ตรงกับข้อใด
  ทางปาก
  ทางอวัยวะเพศ
  สงบ
  ทางทวาร
23. สมรรถนะของครูตามที่ สพฐ. กำหนดมีกี่ ประเภท
  2 ประเภท
  5 ประเภท
  6 ประเภท
  11 ประเภท
24. ผู้บริจาคเงิน ทรัพย์สินตั้งแต่กี่บาทขึ้นไป จะต้องประกาศอนุโมทนาลงในราชกิจา นุเบกษา
  5 แสนบาทขึ้นไป
  1 ล้านบาทขึ้นไป
  3 ล้านบาทขึ้นไป
  5 ล้านบาทขึ้นไป
25. ข้อใด ไม่ใช่ ผู้ปกครอง (พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก)
  ครูฝ่ายปกครอง
  นายจ้าง
  พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง
  ผู้อนุบาล
26. บุคคลที่มีความผิดปกติในการทำงานของสมอง บางส่วน มีระดับสติปัญญาปกติ แต่แสดงความ บกพร่องด้านการอ่าน การเขียน หรือการคิด คำนวณ คือบุคคลที่มีความพิการด้านใด
  บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและ ภาษา
  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
  บุคคลออทิสติก
27. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีกี หมวดและกี่มาตรา
  7 หมวด / 70 มาตรา
  8 หมวด / 75 มาตรา
  9 หมวด / 78 มาตรา
  10 หมวด / 89 มาตรา
28. Child Center ใครเป็นผู้คิดค้นและใช้คำนี้เป็น คนแรก
  Carl R. Rogers
  John Due
  Benjamin S. Bloom
  Thorn Dike
29. การดำเนินชีวิตใช้หลักธรรม ในข้อใด
  คติธรรม
  เนติธรรม
  สหธรรม
  วัตถุธรรม
30. ข้อใด ไม่ใช่ มาตรฐานในการประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบที่สาม
  ผลการจัดการศึกษา
  การบริการจัดการศึกษา
  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ
  การประกันคุณภาพภายนอก
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ