แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 18 ข้อขึ้นไป
ทำแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
1. ใครมีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
  ปลัดกระทรวง
  ผู้ว่าราชการจังหวัด
  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ถูกทุกข้อ
2. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งแรก ใน 5 ปี
  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประกัน คุณภาพการศึกษามีฐานะเป็นองค์กรมหาชน
  การประเมินผลคำนึงถึงความมุ่งหมายและ หลักการจัดการศึกษา
  เสนอผลประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน
3. ประธานกรรมการคุรุสภามีชื่อว่า
  นายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง
  นายไพฑูรย์ สินลารัตน์
  นายอำนาจ สุนทรธรรม
  นายสมศักดิ์ ตาไชย
4. หากไม่พอใจผลการลงโทษทางวินัย
  ร้องทุกข์
  อุทธรณ์
  ร้องเรียน
  ฟ้องศาล
5. นวนิยายเรื่องใดเป็นที่นิยมในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้
  อิเหนา
  รามเกียรต์
  ลิลิตพระลอ
  ผู้ชนะสิบทิศ
6. ข้อใดไม่ใช่โรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.
  วัณโรคในระยะติดต่อ
  โรคเท้าช้างในระยะเริ่มต้น
  โรคติดยาเสพติดให้โทษ
  โรคพิษสุราเรื้อรัง
7. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ไม่ได้ กำหนดสิทธิในการรับการศึกษาสำหรับคน พิการในเรื่องใด
  สิ่งอำนวยความสะดวก
  สื่อ บริการ
  ความช่วยเหลืออื่นใด
  เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
8. วิธีการประเมินของครูที่ส่งเสริมพัฒนาการ เรียนรู้ของนักเรียนมากที่สุด คือวิธีการในจ้อใด
  เปรียบเทียบกับผู้เรียนอื่นในห้องเดียวกัน
  เปรียบเทียบกับความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ ละบุคคล
  เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ครูตั้งไว้
  เปรียบเทียบกับเกณฑ์ของ กระทรวงศึกษาธิการ
9. ใครเป็นผู้กำหนดมาตรฐานวิชาชีพตาม พ.ร.บสภาครูและบุคลาคลทางการศึกษา
  สำนักงานรัฐมนตรี
  รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
  คุรุสภา
10. จรรยาบรรณใดสำคัญที่สุด
  ต่อตนเอง
  ต่อวิชาชีพ
  ต่อผู้รับบริการ
  ต่อสังคม
11. ผู้กำหนดรายละเอียดและวิธีการในการ ดำเนินการเลือกตั้งเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง วิธี ลงคะแนนเลือกตั้งวัสดุอุปกรณ์ การคัดค้าน การเลือกตั้ง และเรื่องอื่นที่จำเป็นในการดำเนินการเลือกตั้ง ผู้แทนข้าราชการครูฯใน ก.ค.ศ.และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
  คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
  ก.ค.ศ.
  สำนักงาน ก.ค.ศ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
12. ให้คนอื่นลอกผลงานทางวิชาการโทษวินัย ต่ำสุด คือ
  ให้ออก
  ไล่ออก
  ปลดออก
  เชิญออก
13. KPA ตรงกับข้อใด
  กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
  ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
  มาตรฐานสมรรถนะ
  มาตรฐานการเรียนรู้
14. เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุข แห่งประชาชนชาวสยาม” ข้อความนี้ตรงกับ
  พระบรมราชโองการ (คำสั่ง)
  พระบรมราโชวาท (คำสอน)
  พระราชดำรัส (คำพูด)
  พระราชดำริ (คิด)
15. สถานศึกษาต้องมีเวลาทำงานสัปดาห์ละเท่าไร
  ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
  ไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง
  ไม่เกิน 30 ชั่วโมง
  ไม่เกิน 35 ชั่วโมง
16. โรงเรียนทั่วไปใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานครบทุกชั้นเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา ใด
  ปีการศึกษา 2552
  ปีการศึกษา 2553
  ปีการศึกษา 2554
  ปีการศึกษา 2555
17. ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึ่ง ประสงค์ และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นใน สถานศึกษาทุกแห่ง หมายถึงข้อใด
  มาตรฐานการศึกษา
  คุณภาพการศึกษา
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน
  การศึกษาตลอดชีวิต
18. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ ลำดับขั้นตอนการทำวิจัย
  กำหนดปัญหา > ตั้งสมมุติฐาน > รวบรวม ข้อมูล> วิเคราะห์ข้อมูล > สรุปผล
  กำหนดปัญหา > ตั้งสมมุติฐาน> วิเคราะห์ ข้อมูล> รวบรวมข้อมูล > สรุปผล
  ตั้งสมมุติฐาน >กำหนดปัญหา>วิเคราะห์ ข้อมูล > รวบรวมข้อมูล > สรุปผล
  ตั้งสมมุติฐาน>วิเคราะห์ข้อมูล >กำหนด ปัญหา > รวบรวมข้อมูล > สรุปผล
19. กรรมการคุรุสภาผู้ทรงคุณวุฒิมีกี่คน
  7 คน
  ไม่เกิน 7 คน
  9 คน
  5 คน
20. หลักการจัดการศึกษาข้อใด ไม่สอดคล้องกับ สาระตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
  ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้
  ครูต้องมีจิตสำนึกที่จะพัฒนาเด็กอย่างเต็ม ความสามารถ
  ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
  ต้องส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาตามศักยภาพ
21. เอกสารหลักฐานเเสดง วุฒิการศึกษาของ ผู้เรียนเพื่อการศึกษาต่อ สมัคเข้าทำงานหรือ เพื่อการอื่นใดที่ต้องเเสดงวุฒิการศึกษา คือ อะไร
  ปพ.1
  ปพ.2
  ปพ.3
  ปพ.4
22. ข้อใดหมายถึงระเบียงในภาษาเหนือ
  ย่าง
  เติ๋น
  กาแล
  หำยล
23. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ 42ฯ คือ
  รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขาธิการ กพฐ.
  นายกรัฐมนตรี
24. สปช.หมายถึง
  สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  สร้างเสริมประสบการณ์แห่งชาติ
  คณะกรรมการสมาชิกปฎิรูปแห่งชาติ
25. ใครมีอำนาจ สั่งพัก เพิก ถอนใบประกอบ วิชาชีพ
  คณะกรรมการคุรุสภา
  คุรุสภา
  คณะกรรมการเขตพื้นที่
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
26. บุคคลที่ต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น พิเศษคือบุคคลกลุ่มใด
  เด็กด้อยโอกาสพิเศษ
  เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
  เด็กยากจน
  เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา
27. มาตรฐานวิชาชีพครูในข้อใดที่กำหนดให้เป็น จรรยาบรรณของวิชาชีพ
  มาตรฐานการปฏิบัติตน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
  มาตรฐานการประพฤติตน
28. กิจกรรมใดที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ได้ทุกขั้นตอน
  เพลง
  เกมส์
  ปริศนาคำทาย
  นิทาน
29. ข้อใดเป็นหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้แทนข้าราชการครูฯใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ การศึกษาที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาแต่งตั้ง
  กำหนดวัน เวลาและประกาศสมัครเลือกตั้ง
  กำหนดเขตเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหาร สถานศึกษา
  กำหนดหน่วยเลือกตั้งมากกว่าหนึ่งหน่วย
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
30. ถ้าเรือหางยาวเปรียบเสมือนหลักสูตรแล้วหาง เสือเปรียบเสมือนอะไร
  ความมุ่งหมาย
  เนื้อหา
  กระบวนการเรียนการสอน
  การประเมินผล
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ