แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 18 ข้อขึ้นไป
ทำแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
1. คำสั่งลงโทษทางวินัยที่สามารถสั่ง ย้อนหลังได้
  สั่งภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน กรณีถูกสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการ ไว้ก่อน
  สั่งเพิ่มโทษกรณีผิดวินัยไม่ร้ายแรง
  สั่งลดโทษกรณีผิดวินัยไม่ร้ายแรง
  ถูกทุกข้อ
2. ตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ใคร มีอำนาจในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำแหน่ง คราวละกี่ปี
  5ปี
  4ปี
  3ปี
  2ปี
4. บิดามารดามีหน้าที่จัดการศึกษาบุตร จะต้องจัด ข้อใดสำคัญที่สุด ?
  จัดให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ
  จัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ตามความพร้อมของครอบครัว
  ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี
5. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มีอำนาจ วินิจฉัยชี้ขาดตามข้อใด
  ยกข้อกล่าวหา
  ภาคทัณฑ์
  เพิกถอนใบอนุญาต
  ถูกทุกข้อ
6. ก.ค.ศ. ย่อมาจากอะไร
  กรรมการข้าราชการครูทางการศึกษา
  กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา
  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา
  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาอื่น
7. การจัดการศึกษาโดยครอบครัว(Home school) ใครเป็นผู้พิจารณาอนุญาต
  ผอ. เขตพื้นที่การศึกษา
  ผอ. สถานศึกษา
  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8. การเขียน “วัน เดือน ปี” ในหนังสือราชการ ข้อ ใดถูกต้อง
  12 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
  12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557
  12 กรกฎาคม 2557
  วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
9. ประเพณีทอดกฐินอยู่ในช่วงเวลาใด
  กลางเดือน 8 ถึงกลางเดือน 11
  วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ถึงวันขึ้น 15 เดือน 11
  ระหว่างแรม 1 ค่ำเดือน 11 ถึงเดือน 12
  ระว่างแรม 1 ค่ำเดือน 10 ถึงเดือน 11
10. มื่อมีผู้บริจาคเงิน ทรัพย์สิน แรงงานให้ สถานศึกษา สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตาม ข้อใด
  รับบริจาคและจัดทำบัญชีทรัพย์สินบริจาค
  ประกาศชื่อผู้บริจาคตามสื่ออย่างเหมาะสม
  ทำหนังสือขอบคุณหรืออนุโมทนา
  ถูกทุกข้อ
11. การวัดผลจากการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญวัดจากข้อใดเป็นสำคัญ
  การปฏิบัติ
  ความเข้าใจ
  ความคิด
  ความรู้
12. ผู้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย คือ
  ก.ค.ศ.
  คุรุสภา
  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
  คณะรัฐมนตรี
13. ข้อใดเป็นอักษรชื่อย่อของ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
  สพป.พช. 3
  สพท.พช. 3
  สพป.พช. เขต 3
  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
14. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการก่อตั้งประชาคม อาเซียน
  เปลี่ยนมาใช้เงินตราสกุลเดียวกัน
  ทำให้นักลงทุนไม่กล้ากักตุนสินค้า
  มีอำนาจต่อรองทางการค้ากับต่างชาติมากขึ้น
  ทำให้ชนพื้นเมืองมีสิทธิในการลงทุน มากกว่าต่างชาติ
15. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม มาตรา 38 ก(1) คือข้อใด
  ครู
  อาจารย์
  ครูผู้ช่วย
  คณาจารย์
16. เทคนิคการสอนแบบใดที่เหมาะกับผู้เรียนทุก ระดับชั้น
  บรรยาย
  เกมส์
  ทดลอง
  โครงงาน
17. การตั้งสมมติฐานของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ตรงกับขั้นตอนใดของอริยสัจสี่
  ทุกข์
  สมุทัย
  นิโรจน์
  มรรค
18. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัด ระดับการศึกษาเป็น กี่ระดับ
  ประถม , มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษา ตอนปลาย
  ก่อนประถม มัธยม อุดมศึกษา
  ปฐมวัย ประถม มัธยม อาชีวะ อุดมศึกษา
  ก่อนประถม ประถม มัธยม อุดมศึกษา
19. ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของผู้ขอรับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า
  มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
  อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม หลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่ น้อยกว่า 1 ปี
20. 8. ข้อใดต่อไปนี้คือสกุลเงินของประเทศ อินโดนีเซีย
  กีบ
  เปโซ
  ริงกิต
  รูเปียห์
21. ข้อใด ไม่ใช่ มาตรฐานวิชาชีพครู
  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏฺบัติตน (จรรยาบรรณ วิชาชีพ)
  ถูกทุกข้อ
22. ปรัชญาของการวัดผล หมายถึงข้อใด
  สอบเพื่อประเมินความสามารถของผู้สอน
  สอบเพื่อประเมินความสามารถของผู้เรียน
  สอบเพื่อค้นหาและพัฒนาสมรรถภาพของ มนุษย์
  สอบเพื่อให้รู้ผลว่าสอบได้หรือสอบ
23. ใครเป็นผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบรรจุ ข้าราชการครูได้
  สมศักดิ์ มีใบประกอบวิชาชีพครูแต่ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง
  สมพร กำลังปฎิบัติการสอนแต่ไม่ครบ1 ปี
  สมจิตร มีคดีเคยต้องโทษร้ายแรงผิด จรรยาบรร
  สมรัก ถูกสั่งเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ
24. ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอย่างไร
  อาจารย์
  ผู้ให้การศึกษา
  บุคลากรทางการศึกษา
  ผู้สอน
25. ข้อใดไม่เป็นวิชาในการประเมินผล pissa
  สังคมศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  คณิตศาสตร์
  การอ่าน
26. จัดตั้งหรือดำเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครอง หรือ สถานฟื้นฟู โดยมิได้รับอนุญาต
  จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
27. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นทั้ง ส.ส./ ส.ว. (ตาม รัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว57) คือ
  สนช.
  คสช.
  สปช
  กพอ.
28. CAR นำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ สิ่งแรกที่ต้องทำคือ
  วิเคราะห์ผู้เรียน
  ประเมินเพื่อพัฒนาแผนการสอน
  แก้ปัญหาเด็กนักเรียน
  วิจัยพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
29. ผู้กำหนดข้อบังคับว่าด้วย “จรรยาบรรณวิชาชีพครู ”
  คุรุสภา
  ก.ค.ศ.
  สพฐ.
  กระทรวงศึกษาธิการ
30. คำว่าการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หมายถึงข้อใด
  ยึดถือระบบคุณธรรม
  ยึดความเสมอภาคระหว่างบุคคล
  ยึดหลักการได้รับการปฏิบัติและการคุ้มครอง สิทธิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
  ถูกทุกข้อ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ