แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 18 ข้อขึ้นไป
ทำแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
1. เวลาทำงานปกติของข้าราชการครูคือ
  08.00 - 16.00น.
  08.30-16.00 น.
  08.00-16.30 น.
  08.30-16.30น.
2. ปรัชญาของการวัดผล หมายถึงข้อใด
  สอบเพื่อประเมินความสามารถของผู้สอน
  สอบเพื่อประเมินความสามารถของผู้เรียน
  สอบเพื่อค้นหาและพัฒนาสมรรถภาพของ มนุษย์
  สอบเพื่อให้รู้ผลว่าสอบได้หรือสอบตก
3. การกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาตาม รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 คณะรักษา ความสงบแห่งชาติ กำหนดไว้กี่ระยะ
  1 ระยะ
  2 ระยะ
  3 ระยะ
  4 ระยะ
4. หากท่าน...ไม่พอใจในคำวินิจฉัยของ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ท่านจะ ดำเนินการอย่างไร
  ร้องทุกข์
  อุทธรณ์
  ร้องเรียน
  ฟ้องศาลปกครอง
5. ใครมีอำนาจ สั่งพัก เพิก ถอนใบประกอบ วิชาชีพ
  คณะกรรมการคุรุสภา
  คุรุสภา
  คณะกรรมการเขตพื้นที่
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. การยื่นใบลาออกจากราชการของ ข้าราชการครูที่ไม่ใช่กรณีลาออกเพื่อดำรง ตำแหน่งทางการเมืองหรือสมัครรับเลือกตั้ง ให้ ยื่นล่วงหน้าก่อนวัน ขอลาออกไม่น้อยกว่ากี่วัน
  7 วัน
  15 วัน
  30 วัน
  90 วัน
7. ใครทำหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน
  ผู้ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานมอบหมาย
  ข้อ ก และ ค ถูกต้อง
8. ในกรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่อาจ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษา ระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาได้ หน่วยงานใดจะเป็นผู้จัด
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา
9. สถานที่รับเด็กไว้อุปการะชั่วคราวเพื่อสืบเสาะ และพินิจคือ ก. ข. ค. ง.
  สถานแรกรับ
  สถานสงเคราะห์
  สถานรับเลี้ยงเด็ก
  สืบเสาะและพินิจ
10. การสร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน มีผลดีต่อ นักเรียนในข้อใด
  มีอารมณ์ดี
  มีความตั้งใจเรียน
  มีความรับผิดชอบ
  มีความสัมพันธ์ที่ดี
11. นกน้อยทำรังแต่พอตัว ตรงกับสัปปุริสธรรม ข้อใด
  อัตตัญญุตา
  มัตตัญญุตา
  กาลัญญุตา
  ปริสัญญุตา
12. บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตรงกับข้อใด
  Supporter
  Helper and Advisor
  supporter and Encourager
  ถูกทุกข้อ
13. เอกสารหลักฐานเเสดง วุฒิการศึกษาของ ผู้เรียนเพื่อการศึกษาต่อ สมัคเข้าทำงานหรือ เพื่อการอื่นใดที่ต้องเเสดงวุฒิการศึกษา คือ อะไร
  ปพ.1
  ปพ.2
  ปพ.3
  ปพ.4
14. PDCA วงจร Deming Cycle คุณภาพ ขั้นตอนใดสำคัญที่สุด
  p
  d
  c
  a
15. มื่อมีผู้บริจาคเงิน ทรัพย์สิน แรงงานให้ สถานศึกษา สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตาม ข้อใด
  รับบริจาคและจัดทำบัญชีทรัพย์สินบริจาค
  ประกาศชื่อผู้บริจาคตามสื่ออย่างเหมาะสม
  ทำหนังสือขอบคุณหรืออนุโมทนา
  ถูกทุกข้อ
16. ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจลงโทษ ทาง วินัยตามข้อใด
  ภาคทัณฑ์
  ตัดเงินเดือน 5% ไม่เกิน 1 เดือน
  ลดขั้นเงินเดือน
  ถูกทั้ง ก และข
17. วันครอบครัว คือ
  13 เม.ย.
  14 เม.ย.
  15 เม.ย.
  16 เม.ย.
18. หลักฐานทางการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เช่น ปพ1 หรือ ปพ.2 ให้ ประทับตราสัญญลักษณ์ของหน่วยงานใด
  สถานศึกษา
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน
  กระทรวงศึกษาธิการ
19. ถ้าเรือหางยาวเปรียบเสมือนหลักสูตรแล้วหาง เสือเปรียบเสมือนอะไร
  ความมุ่งหมาย
  เนื้อหา
  กระบวนการเรียนการสอน
  การประเมินผล
20. บิดาแห่งจิตวิทยาการทดลองคือใคร
  สกินเนอร์
  วิลเลี่ยมวุ้นท์
  ฟาฟลอฟ
  ธอร์นไดค์
21. สมานัตตา อยู่ในหลักธรรมข้อใด
  อิทธิบาท 4
  พรหมวิหาร 4
  สังคหวัตถุ 4
  ฆราวาสธรรม 4
22. ปัจจัยนำเข้าลำดับแรก(input) ในกระบวนการ จัดการเรียนรู้คืออะไร
  สิ่งอำนวยความสะดวก
  ผู้สอน
  ผู้เรียน
  หลักสูตร
23. การสอนแบบใดที่ครูต้องใช้ความรู้ความ เข้าใจที่เกี่ยวข้องกับสมอง เพื่อออกแบบการ เรียนการสอนมากที่สุด
  Backward Design
  CIPPA MODEL
  Brain Based Learning
  Project Method
24. ครูที่ลำเอียง เพราะรักศิษย์ไม่เท่ากัน ตรงกับ หลักธรรมใด
  โทสาคติ
  ฉันทาคติ
  โมหาคติ
  ภยาคติ
25. ประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ คือ
  รมต.ศึกษาธิการ
  รมต.มหาดไทย
  รมต.ยุติธรรม
  รมต.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์
26. กรรมการคุรุสภาผู้ทรงคุณวุฒิมีกี่คน
  7 คน
  ไม่เกิน 7 คน
  9 คน
  5 คน
27. เราไปสอบครูผู้ช่วยแล้วเราไม่โกงข้อสอบ แสดงว่าเรามีคุณธรรมใด
  ขันติ
  โสรัจจะ
  หิริ
  โอตัปปะ
28. ข้อใดคือบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการที่มี ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา
  เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน การจัดการศึกษา
  ประสานส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถูกทุกข้อ
29. สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามีทั้งหมด กี่เขต
  42
  185
  183
  225
30. การศึกษาในระบบมี 2 ระดับได้แก่ ข้อใด
  ภาคบังคับ / การศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ภาคบังคับ /ระดับปริญญา
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน / อุดมศึกษา
  การศึกษาปฐมวัย / อุดมศึกษา
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ